alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Francesc Xavier Uceda i Maza

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • uceda_framaz@gva.es
 • 961 247 405

Agenda

La Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'impuls de polítiques de planificació estratègica, formació i qualificació professional, avaluació de polítiques públiques i de qualitat en matèria de serveis socials, així com la coordinació del mapa de serveis socials, d'infraestructures i gestió del sistema, per implementar el model social valencià.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema Llista completa d'obsequis

27/02/2020

Mantindre una reunió amb el Director Gerent del Institut Aragonés de Serveis Socials a Zaragoza

13/12/2019 - 13/02/2020

Viatge a Madrid per mantindre reunió de treball amb D. G. de Serveis per a Families i la Infancia, del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.485,84 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.977,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema Llista completa d'obsequis

28/04/2021

1/4 d'Oli d'Oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Valencia

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: compartir en dinars de trevallm al despatx

11/09/2020

Bolígraf de color negre, marca "Antonio Miró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Pública de Navarra, UPNA

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Ús en despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA PROFESSOR 10/12/2010 05/08/2016 NO
FUNDACIÓN PAUMA Vocal de la Junta de Gobierno 29/10/2010 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Comissió de Secrectaries Autonòmiques i Sotssecretaries 27/06/2019 Pública
Fundació Pauma Serveis Socials Vocal de la Junta de Govern 29/10/2010 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 15.900,90 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 25.709,96 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 40.299,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
SEGUR D'ESTALVI TRIPLE ACCIÓN 15.794,00 €
Total: 15.794,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
FONDMAPFRE MIXTO 14.714,69 €
ASSEGURANÇA INDIVIDUAL D'ESTALVI A LLARG TERMINI (SIALP) 10.372,40 €
Total: 25.087,09 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 57.580,44 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos