alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Francesc Colomer Sánchez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Turisme
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 25/09/2018 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d' Octubre. Torre 2. Planta 3. 46018. València
 • saturisme@gva.es
 • 961 209 782

Agenda

La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i exercirà la presidència d'aquesta entitat

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic de Turisme Llista completa d'obsequis

03/12/2019 - 04/12/2019

LONDRES - Presentació ofereix turística CV

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Allotjament
  305,98 €
 • Transport
  417,54 €
 • Total 723,52 €
03/11/2019 - 05/11/2019

LONDRES - Assistència Fira World Travel Market

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Allotjament
  523,26 €
 • Transport
  313,62 €
 • Total 836,88 €
25/10/2019

LISBOA - Presentació ofereix turística CV

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Transport
  508,03 €
 • Total 508,03 €
07/10/2019

MADRID - Ple Consell Sectorial de Turisme

Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
24/09/2019

MADRID - Reunió Secretària Estat Turisme Madrid

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
09/05/2019 - 10/05/2019

jornada presentació destine CV a Lisboa- Jefa Gabinete

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño
Costs
 • Allotjament
  311,41 €
 • Transport
  436,15 €
 • Total 747,56 €
06/03/2019 - 07/03/2019

FIRA TURISME ITB BERLIN

Acompanyant/s
 • Jefa Gabinete
Costs
 • Allotjament
  332,00 €
 • Transport
  887,00 €
 • Total 1.219,00 €
26/02/2019

Reunió Director General de TURESPAÑA -

Acompanyant/s
 • Jefa Gabinete
Costs
 • Transport
  119,00 €
 • Total 119,00 €
06/02/2019

Consell Sectorial de Turisme- Ministeri Turisme

Acompanyant/s
 • Jefa Gabinete
Costs
 • Transport
  119,00 €
 • Total 119,00 €
28/01/2019

Assistència Fira Madrid Fusió 2019

Acompanyant/s
 • Jefa Comunicación
Costs
 • Transport
  79,74 €
 • Total 79,74 €
22/01/2019 - 24/01/2019

Assistència Fira Internacional Turisme- FITUR 2019

Acompanyant/s
 • Jefa Comunicación
Costs
 • Allotjament
  284,00 €
 • Total 284,00 €
16/01/2019

Lliura certificació com a primera Destinació Turística Intel·ligent a l'Ajuntament de Benidorm- SEGITTUR - MADRID

Acompanyant/s
 • Jefa Comunicación
Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €
11/11/2018 - 12/11/2018

Viatge a Carcassonne (França) signatura protocol de col·laboració amb la Regió de l'Aude

30/10/2018

Mesa debat L'ECONOMISTA a Madrid

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño
Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €
11/10/2018

Reunió SEGITUR a Madrid

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.492,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME TURISME SECRETARI AUTONÒMIC 03/07/2015 24/09/2018 NO
TURISME COMUNITAT VALENCIANA TURISME SECRETARI AUTONÒMIC 25/09/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL VALENCIÀ DE TURISME VICEPRESIDENT
Pública
TURISME COMUNITAT VALENCIANA TURISME PRESIDENT (I SECRETARI AUTONÒMIC DE TURISME) 08/07/2018 Pública
CONSELL ADMINISTRACIÓ AEROCAS VOCAL Pública
CONSELL ADMINISTRACIÓ CACSA (CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES) PRESIDENT Pública
CONSELL ADMINISTRACIÓ PALAU DE CONGRESSOS VOCAL Pública
CONSELL ADMINISTRACIÓN SPTCV (SOC. PROJECTES TEMÀTICS DE LA COM. VAL) CONSEJERO Pública
CONSELL CEVEX DE LA COM. VALENCIANA (CENTRES VALENCIANS EN L´EXTERIOR) VOCAL Pública
CONSELL INTERDEP. SEGUIMENT I COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA VOCAL Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D´HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS VOCAL Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA TRANSICIÓ ECOLÈGICA I LA SOST. AMBIENTAL (TESA) VOCAL Pública
COMISSIÓ EXECUTIVA CONSELL VALENCIÀ DE L´EMPRENIMENT (CEV) VOCAL Pública
COMISSIÓ ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIV. RECREATIVES I ACT. SOCIOCULTURALS DE LA COM. VAL. VOCAL Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ VOCAL Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COM. VAL. VICEPRESIDENT Pública
CONSELL CONSULTIU CIRCUIT RICARD TORMO VOCAL Pública
CONSELL RECTOR VALÈNCIA 2007 CONSEJERO Pública
CONSELL MUNICIPAL TURISME VALÈNCIA VOCAL Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D´ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL Pública
FUNDACIÓ PATRONAT PALAU DE LES ARTS VOCAL Pública
COMISSIÓ PERMANENT PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ VICEPRESIDENT Pública
CONSELL PLENARI PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ VICEPRESIDENT Pública
FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA PATRONO Pública
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ CONSEJERO Pública
CONSELL EXECUTIU FININVAL VOCAL 18/11/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 55.629,12 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 7.745,85 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 18.200,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI 31.533,70 €
Total: 31.533,70 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 51.912,95 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 294,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos