FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Carolina Clara Punset Bannel

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Secretària autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 04/04/2023
 • C/ Cavallers,9 - 46001 - València
 • punset_car@gva.es
 • 963868159
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de relacions externes i amb la Unió Europea, l'Administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 49.169,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 49.169,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 01/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 30.131,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 4.704,00 €
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 77.666,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.979,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 48.152,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 25,00 €
Caixabank 22.327,00 €
Caixabank 471,92 €
Total: 22.823,92 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Honda Jazz 4.900,00 €
Total: 4.900,00 €

Presentada el 01/08/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 48.152,00 €
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 77.666,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 30.131,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 4.704,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.979,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 25,00 €
Caixabank 22.327,93 €
Caixabank 943,85 €
Total: 23.296,78 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
HONDA JAZZ 4.000,00 €
Total: 4.000,00 €

Presentada el 05/04/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 77.666,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 49.152,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.979,00 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 30.135,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 4.704,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixabank 18.171,00 €
Caixabank 143,00 €
Banco Santander 1.081,50 €
Total: 19.395,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
HONDA JAZZ 5.000,00 €
Total: 5.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 01/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 58,53 €
Rendiment del treball 49.374,48 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 05/04/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 47.582,86 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 183,41 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/04/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENCIA PERSONAL EVENTUAL 04/07/2019 02/04/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 26/07/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Secretaria Autonómica para la Unión Europea y relaciones exteriores de Presidencia de la Generalitat Valenciana Secretaria Autonomica 04/04/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 04/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 04/09/2023 Desocupació

Presentada el 01/09/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos