FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Luis Aguirre Larrauri

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre. Edif. B1- 46018 - València
 • gabinete_capa@gva.es
 • 961247147
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Consell en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, política agrària comuna i regadius.

Sota la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, dirigeix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència i d'aquelles que li siguen conferides per la legislació vigent.

La persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en l'àmbit de les competències que estableix l'article 9 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nombre i la denominació de les Conselleries i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca davant qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.634,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.634,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 30.024,27 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 30.024,27 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 05/10/2023

Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Peugeot 5008 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA 268.000,00 €
Total: 268.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
FONDOS INVERSION 193.810,00 €
Total: 193.810,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari -227,05 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 46.457,98 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 582,66 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,41 €
Rendiment del treball 53.471,25 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1.800,26 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
José Luis Aguirre Larrauri Ingeniería 01/04/2007 05/09/2023 NO
Cortes Valencianas Diputado autonómico 16/05/2019 18/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 31/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VAERSA VICEPRESIDENTE SEGUNDO 19/07/2023 Pública
Comisión de Coordinación interdepartamental del programa de desarrollo rural sostenible en la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos comunitarios Miembro 19/07/2023 Pública
Conferencia Sectorial de Pesca Miembro 19/07/2023 Pública
Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural Vocal 19/07/2023 Pública
Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural Miembro 19/07/2023 Pública
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) Miembro 19/07/2023 Pública
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) Presidente 19/07/2023 Pública
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria Presidente 19/07/2023 Pública
Agricultura y consevas, S.A.- AGRICONSA Presidente 19/07/2023 Pública
Consell de L'Horta Presidente 19/07/2023 Pública
Observatorio de precios de los productos agroalimentarios de la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Asesor de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Asesor y Consultivo en materia de protección de animales de compañía Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Asesor de Ganadería de la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria Vicepresidente 19/07/2023 Pública
Comisión de Cooperativismo Agrario Presidente 19/07/2023 Pública
Generalitat Valenciana Agricultura Ganaderia y Pesca Conseller 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 18/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de Coordinación interdepartamental del programa de desarrollo rural sostenible en la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos comunitarios Miembro 19/07/2023 Pública
Conferencia Sectorial de Pesca Miembro 19/07/2023 Pública
Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural Vocal 19/07/2023 Pública
Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural Miembro 19/07/2023 Pública
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) Miembro 19/07/2023 Pública
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) Presidente 19/07/2023 Pública
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria Presidente 19/07/2023 Pública
Agricultura y consevas, S.A.- AGRICONSA Presidente 19/07/2023 Pública
Consell de L'Horta Presidente 19/07/2023 Pública
Observatorio de precios de los productos agroalimentarios de la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Asesor de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Asesor y Consultivo en materia de protección de animales de compañía Presidente 19/07/2023 Pública
Consejo Asesor de Ganadería de la Comunidad Valenciana Presidente 19/07/2023 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria Vicepresidente 19/07/2023 Pública
Comisión de Cooperativismo Agrario Presidente 19/07/2023 Pública
Generalitat Valenciana Agricultura Ganaderia y Pesca Conseller 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 20/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
02/10/2023 01:00Reunión con representantes de Agroseguro.AGROSEGURO
05/10/2023 05:00Reunión con representantes de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (FEDACOVA)FEDACOVA
18/10/2023 01:00Reunión con representantes del Gremio de Garrofa y Garrofín del Consulado de la Lonja de València.CONSULADO DE LA LONJA DE VALENCIA
08/11/2023 11:30Reunión con representantes de Danone España.DANONE S.A.
20/12/2023 10:00Reunión con representantes de la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA).ASUCOVA -ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE LA CV
18/10/2023 04:00Reunión con representantes de ANPROGAPOR y de PROGAPORC CV.ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PROGAPORC,C.V.)
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO (ANPROGAPOR)
02/01/2024 01:00Reunión con representantes del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) para la presentación del proyecto "Horta-Cuina".Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
04/03/2024 10:00Reunión con el presidente de la Sociedad Herpetológica Valenciana.SOCIEDAD HERPETOLÓGICA VALENCIANA - SOHEVA
08/01/2024 11:30Reunión con representantes de STATKRAFT.STATKRAFT DEVELOPMENT SPAIN, S.L.
12/01/2024 10:00Reunión con representantes de la Asociación Española de Cosecheros Exportadores de Cebolla. ASOCIACION ESPAÑOLA DE COSECHEROS EXPORTADORES DE CEBOLLA
12/01/2024 01:00Reunión con el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana.IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.
24/01/2024 11:00Reunión con el presidente de la Sociedad de Cazadores de Catarroja.CLUB DE CAZADORES DE CATARROJA
15/01/2024 11:30Reunión con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón.Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón (COITAVC)
15/01/2024 10:30Reunión con la presidenta y vicepresidentes del Comité de Gestión de Cítricos.ASOC. COMITÉ DE GESTIÓN DE CÍTRICOS
19/01/2024 12:00Reunión con representantes de ASAJA Alicante, acompañando al Presidente de la Generalitat.ASOC AGRARIA-JOVENES AGRICULTORES-ASAJA ALICANTE
25/01/2024 10:30Reunión con representantes de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana.Federación de Comunidades de Regantes de la C.V.
01/02/2024 01:30Reunión con representantes de la Comunidad de Regantes de Chiva.COMUNIDAD DE REGANTES DE CHIVA
25/01/2024 04:00Reunión con el Presidente de la Asociación de Productores del Garrofón ValencianoAsociacio de productors de Garrofo VLC
09/02/2024 11:30Reunión con representantes de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA)CEPESCA
31/01/2024 10:00Reunión con representantes de Bayer Cropscience.Bayer CropScience S.L.
09/02/2024 01:00Reunión con el presidente y la directora gerente de la Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola (INTERCUN)INTERCUN

Curriculum vitae

cargando datos