alts càrrecs

<< Ves enrere
  • José Luis Aguirre Larrauri

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
  • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
  • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre. Edif. B1- 46018 - València
  • gabinete_capa@gva.es
  • 961247147
 

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Consell en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, política agrària comuna i regadius.

Sota la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, dirigeix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència i d'aquelles que li siguen conferides per la legislació vigent.

La persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en l'àmbit de les competències que estableix l'article 9 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nombre i la denominació de les Conselleries i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca davant qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari -227,05 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 46.457,98 €
Rendiment del treball 53.471,25 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1.800,26 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,41 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 582,66 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae