FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Marciano Gómez Gómez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Conseller de Sanitat
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
 • consellersanitat@gva.es
 • 961928025
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

S'assignen a la Conselleria de Sanitat les competències en matèria de sanitat, salut pública, salut mental, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.634,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.913,76 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec : 16.449,46 €
 • Retribució íntegra i: 90.997,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024 | Retribuciones desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 30.019,27 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.504,68 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 33.523,95 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023 |Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 20/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 83.620,65 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.458,67 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.458,67 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 3.729,34 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 90.472,22 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.564,84 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANC SABADELL 3.004,98 €
banc sabadell 34.605,13 €
banc sabadell 18.889,34 €
Total: 56.499,44 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Acciones TELEFONICA SA 85.387,50 €
INICITIVAS MEDICAS Y FARMACEUTICAS 1.978.467,54 €
Total: 2.063.855,04 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
AUDI 28.000,00 €
Total: 28.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
banco sabadell 21.508,86 €
banc sabadell 197.836,95 €
banc sabadell 199.658,17 €
Total: 419.003,98 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANCO SABADELL 48.080,97 €
Total: 48.080,97 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANCO SABADELL 63.055,00 €
Total: 63.055,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 01/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 83.402,88 €
Rendiment de capital immobiliari 400,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3.459,21 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 15/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
conselleria de sanidad medico medico sanidad 18/11/2004 19/07/2023 SI

Presentada el 15/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanidad Sanitaria Medico de Unidad Médica de Corta Estancia 09/12/2004 19/07/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPCS) Representación institucional Presidente 20/07/2023 Pública
Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) Representación institucional Presidebte 20/07/2023 Pública
Patronato de la Fundación de la CV Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) Investigación sanitaria Presidente 20/07/2023 Pública
Patronato de la Fundación de la CV para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) Investigación sanitaria Presidente 20/07/2023 Pública
Patronato de la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA) Investigación sanitaria Presidente 20/07/2023 Pública
Patronato de la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) La Fe Investigación sanitaria Presidente 20/07/2023 Pública
Patronato de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV (FISABIO) Investigación sanitaria Presidente 20/07/2023 Pública
Consell de la Genrailtat Gobierno de la Generalitat Conseller 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de la Genrailtat Gobierno de la Generalitat Conseller 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos