alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Raquel Tamarit Iranzo

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Consellera d'Educació, Cultura i Esport
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
 • Av. Campanar , 32. 46015. València
 • secretaria.ceice@gva.es
 • 961 970 088
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5

La persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Consellera d'Educació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

22/11/2022 - 23/11/2022

Sopar Anual Museu Reina Sofia - MADRID

18/10/2022 - 20/10/2022

Fira del Llibre de Frankfurt 2022.

Costs
 • Allotjament
  3.120,00 €
 • Manutenció
  217,70 €
 • Transport
  1.840,70 €
 • Total 5.178,40 €
23/06/2022

Reunió de la Conferencia Sectorial d'Educació - Ministerio de Educación y FP.

Costs
 • Manutenció
  34,70 €
 • Transport
  257,32 €
 • Total 292,02 €
06/06/2022 - 07/06/2022

Gala dels Premis MAX - MAÓ

Costs
 • Allotjament
  572,00 €
 • Manutenció
  72,30 €
 • Transport
  354,04 €
 • Total 998,34 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Consellera d'Educació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

10/01/2023

2 llibres: "Final Judgements" de Joan Fuster i Diccionari per a ociosos de Joan Fuster. 1 samarreta negra amb motiu de l'any Joan Fuster 2022.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

09/01/2023

Llibre "Sorolla Orígenes".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del Museu Sorolla de Madrid.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Gabinet.

09/01/2023

Llibre Vita Christi, Sor Isabel de Villena. De la col·lecció Clássics Valencians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Gabinet

02/01/2023

2 Llibres "Els inútils", de l'autor Andreu Sevilla, i "Mireia", de l'autora Purificació Mascarell.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Valencia Plaza, Sr. Javier Alfonso.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Gabinet.

02/01/2023

Caixa de cartó "Som la generació més inclusiva" del grup social ONCE; amb 1 Calendari, 1 agenda, 1 bolígraf i una memòria USB amb campanya institucional.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Gabinet.

26/12/2022

2 Necessers de la Fundació Premios Rei Jaume I.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Premis Rei Jaume I.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

23/12/2022

Caixeta de fusta amb torró i pelailles.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: tvOn producciones.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

22/12/2022

Oronetes de Ceràmica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació de València.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

21/12/2022

Caixa de Nadal amb torrons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

21/12/2022

Caixa amb 2 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cosejero d'Educación Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Gabinet.

20/12/2022

Planta Murta o Arrayán.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GrupoTragsa. President Jesús Casas Grande.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

20/12/2022

Petjapapers en forma de vaixell, fabricat amb metacrilat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de BALEARIA

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Despatx

19/12/2022

2 llibres. "Coppelius, el creador d'automats", "Something"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

19/12/2022

4 llibres de l'Editorial Bromera. "Després de maig, abans de l'estiu", "La persistencia dels roures", Pastorets i Pastoretes", "Raimon. Paraula i cant".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Bromera.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

12/12/2022

Pernil Serano (Espatla) Reserva Qualitas + Jamonero Kit 4.5 (**GIFT BAG 85 **) -5 kg - Taujana Serrana Curada 15 Mesos Jamonprive

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Clemente.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Davant la impossibilitat de devolució al remitent, es dona a la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CARITAT, amb Registre d'entrada de donacions en especie núm. 2065.

29/09/2022

Bossa de tela i samarreta de "Russafa Escènica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Russafa escènica.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

23/09/2022

Estatueta de ferro, amb motiu del lliurament dels Premis Escola, Educació i Futur. Setembre-2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Carlet.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Despatx.

07/09/2022

Llibre "Biografía Lírica de una Libertad Cautiva - Miguel Hernández", de María Consuelo Franco Gútiez.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: María COosuelo Franco Gútiez.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Gabinet.

19/07/2022

Cupó 23/07/202, del grup social ONCE, amb motiu del X aniversari de la Fundació Trinidad Alfonso.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President grup social ONCE, Sr. Miguel Carballeda Piñeiro.

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Personal.

15/07/2022

Llibretes del CEE "Sebastián Burgos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció CEE

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Despatx.

15/07/2022

Manualitat: Placa de fanc del CEE "Sebastián Burgos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció CEE

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL TAMARIT IRANZO

Destinació: Conselleria - Despatx.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 40.201,93 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.300,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 41.502,81€

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,75 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.023,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 2.222,37 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 22.949,95 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 60.643,36 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Sueca Administració local Alcaldia 13/06/2015 15/06/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VICEPRESIDENCIA Y CNSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DEECHOS SOCIALES VOCAL - cnt 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTUR A Y DEPORTE COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO PRESIDETA - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PAR ALA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS VOCAL - cnt 14/05/2022 Pública
CONSELERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PRSIDENCIA DE LA GENERALITAT MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, SA / CIRCUITO RICARDO TORMO CONSELL CONSULTIU DEL CIRCUIT PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, CULTUR AY DEPORTE FUNDACIÓN PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA - PATRONATO VICEPRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GENERAL DEL ESTADO CONFERENCIA DE EDUCACIÓN MIEMBRO - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓN PUBLICA GENERAL DEL ESTADO CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA - PLENO VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSORCIOS CONSORCIO PAR ALA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO VICEPRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIONES LOCALES FUNCACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA AUDITORI DE TEULADA-MORAIRA PATRONA - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
MUSEO DE BELLAS ARTES SA PIO V PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO PREESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
LUIS GUARNER PATRONATO LUIS GUARNER PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU PATRONATO BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓ MARTINEZ GUERRICABEITIA Patronat de la Fundació PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA MEMBRE - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PREMI DE LES LLETRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA D'HONOR - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE) Patrona - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LES ARTS PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) PATRONAT DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA CONSELL DE DIRECCIÓ PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
IVAM CONSELL RECTOR DE L'IVAM PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) -CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV COMISSIÓ DEL OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSORCIS - CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL COMISSIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ D'FP. PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL pLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE L'FP PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL ASSESSOR DEL LLIBRE PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL ASSESSOR DE BIBLIOTEQUES DE LA CV PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D EPOLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CV VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT COMISSIÓ D'ACREDITACIÓ DE NIVELL DE COMPETÈNCIA EN LLENGÜES EXTRANGERES PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ CONMEMORATIVA DE L'ANY JOAN FUSTER VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT MESA INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I ACCUTACIÓ DAVANT EL CORONOVIRUS, COVID-19 VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACCI+I+D+i) VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANTITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CONSELLERIA D'EDUCAICÓ, CULTURA I ESPORT COMISSIÓ MIXTA DE SALUT ESCOLAR PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ INTERDEPARRTAMENTA PER A LA LLUÏTA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS.- VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGÍA I LA INNOVACIÓ. VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL - CNT 14/05/2022 Pública
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L' APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Pública
ADMINISTRACIÓ LOCAL - PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA VOCAL - CNB 14/05/2022 Pública
CONNSORCI VALÈNCIA 2007 - CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC CONSELL RECTOR DEL CONSORCI VALÈNCIA 2007 VOCAL - CNB 14/05/2022 Pública
CIRCUIT DEL MOTOR - CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CIRCUIT DEL MOTOR PRESIDENTA - CNB 14/05/2022 Pública
CACSA - PRESIDÈNCIA D ELA GENERALITAT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A.- MEMBRE - CNB 14/05/2022 Pública
CIEGSA - CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CIEGSA PRESIDENTA - CNB 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ MAX AUB PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MAX AUB VOCAL - CNT 14/05/2022 Privada
FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA PRESIDENTA - CNT 14/05/2022 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 20/09/2022
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos