FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • Elisa María Núñez Sánchez

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Consellera de Justícia i Interior
  • Conselleria de Justícia i Interior
  • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 4 - 46018 - València
  • secretaria_gab@gva.es
  • 961209025
 

La Conselleria de Justícia i Interior és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria de justícia i de gestió de les competències en matèria de consultes populars i processos electorals, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, així com les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, prevenció i extinció d'incendis, i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència.

La persona titular de la Conselleria, com a màxim òrgan superior del departament, exerceix totes les competències que hi confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria, davant tota classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Presentada el 19/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 78.393,15 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 67.536,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 73.940,29 €
CAIXABANK 12.300,08 €
Total: 86.240,37 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
AUDI Q3 42.027,31 €
Total: 42.027,31 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
CAIXABANK 13.710,00 €
Total: 13.710,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 183,79 €
Total: 183,79 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 78,75 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -2.784,17 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 02/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ELISA MARIA NUÑEZ SANCHEZ EJERCICIO DE LA ABOGACÍA TITULAR 06/06/2019 19/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 02/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
En este momento no constan actividades inherentes al cargo 20/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae