alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Ruth María Merino Peña

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública
  • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
  • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
  • C/ Palau, 14 - 46003 - valència
  • consellera_hacienda@gva.es
  • 961613208
 

S'assignen a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració pública les competències en matèria d'hisenda, economia, finançament, sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, patrimoni, projectes i fons europeus, tecnologies de la informació i la comunicació de l'administració, i funció pública. 

La persona titular de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública és l'òrgan superior jeràrquic del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignada a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública. Correspondrà, per tant, a la persona titular de la conselleria resoldre en última instància els recursos administratius que s'interposen contra resolucions de la Sotssecretaria i de les secretaries autonòmiques, quan no esgoten la via administrativa, llevat de les excepcions establides en les lleis i reglaments.
 
La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública davant qualsevol tipus d'institucions públiques i privades

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública Llista completa d'obsequis

04/09/2023

Safata amb diversos productes d'alimentació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sogorb

Destinatari de l'obsequi: RUTH MARÍA MERINO PEÑA

Destinació: Gabinet de la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública

01/09/2023

Lliuro "Bitllets Espanyols 1940-2001"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora Banc d'Espanya de la sucursal de València

Destinatari de l'obsequi: RUTH MARÍA MERINO PEÑA

Destinació: Gabinet de la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública

07/08/2023

Safata amb assortiment de xocolates

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de l'Ajuntament de Torrent

Destinatari de l'obsequi: RUTH MARÍA MERINO PEÑA

Destinació: Gabinet de la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública

01/08/2023

Llibre "Espanya en el núvol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Vargas Director d'AWS

Destinatari de l'obsequi: RUTH MARÍA MERINO PEÑA

Destinació: Gabinet de la Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (CIMAP) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES (CIPIMAP) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE DIÀLEG SOCIAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I INVERSIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT Presidenta 19/07/2023 Pública
COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. COMITÉ D'HONOR Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) - PLE Vocal 19/07/2023 Pública
MESA DE DIÀLEG CIVIL AMB EL SECTOR DE L'ACCIÓ SOCIAL Vocal 19/07/2023 Pública
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE Vocal 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL (I) Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (II) Presidenta 19/07/2023 Pública
OBSERVATORI DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC) Presidenta 19/07/2023 Pública
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) Presidenta 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. CONSELL PERMANENT Presidenta 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. PATRONAT Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (IVIE) Presidenta 19/07/2023 Pública
INSTRUMENTS FINANCERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL. CONSELL EXECUTIU Vocal 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE). PATRONAT Patrono 19/07/2023 Pública
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. CONSELL RECTOR Presidenta 19/07/2023 Pública
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP). CONSELL RECTOR Presidenta 19/07/2023 Pública
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Membre 19/07/2023 Pública
CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO Vocal 19/07/2023 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II Presidenta 19/07/2023 Pública
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC). CONSELL D'ADMINISTRACIÓ Presidenta 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae