alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Arcadi España García

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Conseller d'Hisenda i Model Econòmic
  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
  • C/ Palau, 14. 46003. València
  • espanya_arc@gva.es
  • 961 613 207

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 5 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic. Llista completa d'obsequis

22/06/2022

samarreta de l'Institut Cartogràfic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Cartogràfic

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet Conseller

15/06/2022

cartera del Col·legi d'Economistes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Economistes

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

08/06/2022

Material tèxtil esportiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banc Sabadell

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

25/05/2022

Llibre " Josep Renau"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Biblioteca Despatx

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PSPV-PSOE JEFE DE GABINETE 18/01/2013 02/07/2015 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 65.287,84 €
Nua propietat 7 Locals Valencia/València 5.517,50 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València 28.210,49 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València 11.284,52 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València 4.838,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 61.773,49 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 30.140,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 1.700,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Valor resguardos SAT 4855 Pou Camí La Font 2.770,00 €
Total: 2.770,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Banco Santander 1.167,53 €
Total: 1.167,53 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 65.949,05 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 130,58 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 05/11/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos