FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ruth María Merino Peña

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • C/ Palau, 14 - 46003 - valència
 • consellera_hacienda@gva.es
 • 961613208
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

S'assignen a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració pública les competències en matèria d'hisenda, economia, finançament, sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, patrimoni, projectes i fons europeus, tecnologies de la informació i la comunicació de l'administració, i funció pública. 

La persona titular de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública és l'òrgan superior jeràrquic del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignada a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública. Correspondrà, per tant, a la persona titular de la conselleria resoldre en última instància els recursos administratius que s'interposen contra resolucions de la Sotssecretaria i de les secretaries autonòmiques, quan no esgoten la via administrativa, llevat de les excepcions establides en les lleis i reglaments.
 
La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública davant qualsevol tipus d'institucions públiques i privades

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.634,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.921,20 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 71.555,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 29.840,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.159,95 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 32.000,03 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 73.852,64 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 81.451,05 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 105.390,00 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 3.624,83 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.436,98 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.436,98 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 1.843,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
OPENBANK 10.200,00 €
KUTXABANK 1.736,00 €
Total: 11.936,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC90 1.500,00 €
Total: 1.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 118.000,00 €
Préstamo hipotecario 52.600,00 €
Total: 170.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 26/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari -313,64 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,23 €
Rendiment del treball 71.210,21 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 65,44 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 15/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AEAT Agencia Tributaria TÉCNICO DE HACIENDA DEL ESTADO 17/01/2023 28/05/2023 NO
CORTES VALENCIANAS ASAMBLEA LEGISLATIVA DIPUTADA AUTONÓMICA 16/05/2019 16/01/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 15/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC). CONSELL D'ADMINISTRACIÓ Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PAVACE II Presidenta 19/07/2023 Pública
CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO Vocal 19/07/2023 Pública
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Membre 19/07/2023 Pública
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP). CONSELL RECTOR Presidenta 19/07/2023 Pública
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. CONSELL RECTOR Presidenta 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE). PATRONAT Patrono 19/07/2023 Pública
INSTRUMENTS FINANCERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL. CONSELL EXECUTIU Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (IVIE) Presidenta 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. PATRONAT Vocal 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. CONSELL PERMANENT Presidenta 19/07/2023 Pública
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) Presidenta 19/07/2023 Pública
AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC) Presidenta 19/07/2023 Pública
OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
OBSERVATORI DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (II) Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL (I) Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE Vocal 19/07/2023 Pública
MESA DE DIÀLEG CIVIL AMB EL SECTOR DE L'ACCIÓ SOCIAL Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) - PLE Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. COMITÉ D'HONOR Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I INVERSIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidenta 18/07/2023 Pública
COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE DIÀLEG SOCIAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Presidenta 19/07/2023 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 Vocal 19/07/2023 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES (CIPIMAP) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (CIMAP) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS Presidenta 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 15/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC). CONSELL D'ADMINISTRACIÓ Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II Presidenta 19/07/2023 Pública
CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO Vocal 19/07/2023 Pública
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Membre 19/07/2023 Pública
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP). CONSELL RECTOR Presidenta 19/07/2023 Pública
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. CONSELL RECTOR Presidenta 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE). PATRONAT Patrono 19/07/2023 Pública
INSTRUMENTS FINANCERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL. CONSELL EXECUTIU Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (IVIE) Presidenta 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. PATRONAT Vocal 19/07/2023 Pública
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. CONSELL PERMANENT Presidenta 19/07/2023 Pública
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) Presidenta 19/07/2023 Pública
AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC) Presidenta 19/07/2023 Pública
OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
OBSERVATORI DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (II) Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL (I) Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE Vocal 19/07/2023 Pública
MESA DE DIÀLEG CIVIL AMB EL SECTOR DE L'ACCIÓ SOCIAL Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) - PLE Vocal 19/07/2023 Pública
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. COMITÉ D'HONOR Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I INVERSIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DE DIÀLEG SOCIAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Presidenta 19/07/2023 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES (CIPIMAP) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (CIMAP) Presidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT Vicepresidenta 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS Vocal 19/07/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS Presidenta 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos