alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Josefina Antonia Bueno Alonso

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • ciusd_gab@gva.es
 • 965 318 505

Agenda

Agenda set-oct
26 27 28 29 30 1 2

La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital davant de qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.

La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983 en l'àmbit de les competències que estableix l'article 12 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial esmentat.

Fuente: Funciones

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Llista completa d'obsequis

08/06/2022 - 09/06/2022

Assistència a la Jornada València es Capital: Diseny, gastronomía y talent.

Costs
 • Allotjament
  400,00 €
 • Transport
  160,00 €
 • Total 560,00 €
05/06/2022 - 06/06/2022

Assistència al desdejuni informatiu en el Fòrum Europa i Reunió DG Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial Salvador Esteban

Costs
 • Allotjament
  400,00 €
 • Transport
  160,00 €
 • Total 560,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 40.579,24 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.536,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 43.115,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Llista completa d'obsequis

26/08/2022

Llibre "MIRAMAR. Història próxima"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Miramar

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital

26/08/2022

Talla de metall de rosa (Chule)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Miramar

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital

23/06/2022

Barret de palla, altaveu portátil i carregador d'À Punt

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À Punt

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Ús propi

21/06/2022

Llibre "Artistes i Màquines"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria

10/06/2022

Llibreta y Post-it de Á Punt

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Á Punt

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Ùs Propi

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT D'ALACANT VICERRECTORA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 01/01/2008 31/12/2011 NO
UNIVERSITAT D'ALACANT DIRECTORA SEDE UNIVERSITARIA CIUDAD DE ALICANTE 01/01/2011 31/12/2015 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 62.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 31.262,17 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 33.359,55 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 62.739,53 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 296,81 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 07/01/2020 Per compte d'altri Senado de España
Nomenament 17/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos