alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Josefina Antonia Bueno Alonso

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • ciusd_gab@gva.es
 • 965 318 505

La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital davant de qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.

La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983 en l'àmbit de les competències que estableix l'article 12 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial esmentat.

Fuente: Funciones

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Llista completa d'obsequis

28/09/2022 - 29/09/2022

Reunió SG Coordinació Territorial y DG Relacions amb les CCAA. Reunió experts Inteligencia Artificial

Costs
 • Allotjament
  360,00 €
 • Manutenció
  181,50 €
 • Transport
  850,11 €
 • Total 1.391,61 €
08/06/2022 - 09/06/2022

Assistència a la Jornada València es Capital: Diseny, gastronomía y talent.

Costs
 • Allotjament
  400,00 €
 • Transport
  160,00 €
 • Total 560,00 €
05/06/2022 - 06/06/2022

Assistència al desdejuni informatiu en el Fòrum Europa i Reunió DG Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial Salvador Esteban

Costs
 • Allotjament
  400,00 €
 • Transport
  160,00 €
 • Total 560,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Llista completa d'obsequis

16/01/2023

Conjunt d`agenda, calendari, pendrive i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

11/01/2023

Revista "Festa d'Elx"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

23/12/2022

Edició facsímil "Llibre dels Feyts"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació "El Olmo"

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

22/12/2022

Mirto

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

22/12/2022

Llibre "Art Rupestre en la provincia de Castelló"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

21/12/2022

Agenda 2023. En record de Santiago Grisolia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

21/12/2022

Agenda 2023

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació espanyola compoents per calcer

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

15/12/2022

Llibreta de notes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alicante Plaza

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

19/11/2022

Portaforlios "Bambú i el paper de l'Alqueria"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament l'Alqueria d'Asnar

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

28/10/2022

Taulell Manises

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Gandia

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

27/10/2022

Memòria usb i cerámica "Lo somni de Johan Johan"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

24/10/2022

Borsa i periòdic commemoratiu 150 Anys Levante el Mercantil Valencià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Levante

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

22/10/2022

Tassa i marcapáginas logo sapiència

Entitat/Persona que fa l'obsequi: spienciapremis.es

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

26/08/2022

Talla de metall de rosa (Chule)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Miramar

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

26/08/2022

Llibre "MIRAMAR. Història próxima"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Miramar

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

23/06/2022

Barret de palla, altaveu portátil i carregador d'À Punt

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À Punt

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Ús propi

21/06/2022

Llibre "Artistes i Màquines"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Conselleria

10/06/2022

Llibreta y Post-it de Á Punt

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Á Punt

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA ANTONIA BUENO ALONSO

Destinació: Ùs Propi

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 40.579,24 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.536,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 43.115,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 62.000,00 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.182,26 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 90.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 56.712,76 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 46.624,68 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 3.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo 73.765,78 €
Total: 73.765,78 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 65.733,80 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 197,34 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Senado de España Senadora Senadora 20/07/2019 14/05/2022 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) VICEPRESIDENTA 14/05/2022 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) VOCAL 14/05/2022 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN VOCAL 14/05/2022 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA 2030.- Pendiente de constitución/desarrollo .- Órgano compartido entre Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática VOCAL 14/05/2022 Pública
COMISIÓN CONMEMORATIVA DEL AÑO BLASCO IBÁÑEZ.- Pendiente de constitución/desarrollo MIEMBRO 08/05/2017 Pública
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD VOCAL 14/05/2022 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL VOCAL 14/05/2022 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS VOCAL 14/05/2022 Pública
COMMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo VOCAL 14/05/2022 Pública
CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONCITEC) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA (COMISION DELEGADA) MIEMBRO 14/05/2022 Pública
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA MIEMBRO 14/05/2022 Pública
CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN VOCAL 14/05/2022 Pública
CONSEJO GENERAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. VOCAL 14/05/2022 Pública
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO VALENCIANO DE ESTUDIANTES (CIVE) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADES Y DE FORMACIÓN SUPERIOR PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) PATRONO 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
OBSERVATORIO DE BRECHA DIGITAL.- Pendiente constitución/desarrollo PRESIDENTA 14/05/2022 Pública
SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U..- En proceso de extinción PRESIDENTA 14/05/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 14/11/2022
Cese 07/01/2020 Per compte d'altri Senado de España
Nomenament 17/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos