FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Nuria Montes de Diego

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • Plaça de Gabriel Miró, 7 - 03001 - Alacant
 • inicotur@gva.es
 • 965318505 / 965318569
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme és el departament del Consell al qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'indústria, energia, mines, sectors productius, investigació i innovació tecnològiques, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum i turisme.

Així mateix, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, i en el Decret 125/2014, de 25 de juliol, del Consell, sobre fires comercials de la Comunitat Valenciana, li corresponen les competències de tutela de les cambres de comerç i les institucions firals de la Comunitat Valenciana.

La persona titular de la conselleria, i com a persona que exerceix la presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), exercirà la direcció, tutela i supervisió en matèria d'innovació per a la competitivitat i modernització de les petites i mitjanes empreses i àrees industrials.

Sota la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, dirigeix, impulsa i executa, l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència i d'aquelles que li siguen conferides per la legislació vigent.

A més, la persona titular de la Conselleria exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic, en l'àmbit competencial assignat a l'esmentada Conselleria.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme davant qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.

La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ostenta la presidència de Turisme Comunitat Valenciana.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.634,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.634,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 30.024,27 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 30.024,27 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 09/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 52.620,09 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 86.696,58 €
Ple domini 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.162,99 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO DE SANTANDER 9.000,00 €
BANKINTER 44.000,81 €
SANTANDER 402,90 €
ING DIRECT 1.778,64 €
ING DIRECT 198,47 €
ING DIRECT 227,11 €
Total: 55.607,92 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
ACCIONES TELEFONICA 1.287,80 €
ACCIONES BANCO SANTANDER 5.006,31 €
Total: 6.294,11 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
VEHÍCULO MERCEDES EQA RENTING 52.412,00 €
Total: 52.412,00 €

Presentada el 18/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 52.620,09 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 86.696,58 €
Ple domini 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.162,99 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO DE SANTANDER 9.000,00 €
BANKINTER 44.000,81 €
SANTANDER 402,90 €
ING DIRECT 1.778,64 €
ING DIRECT 198,47 €
ING DIRECT 227,11 €
Total: 55.607,92 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
ACCIONES TELEFONICA 1.287,80 €
ACCIONES BANCO SANTANDER 5.006,31 €
Total: 6.294,11 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
VEHÍCULO MERCEDES EQA RENTING 52.412,00 €
Total: 52.412,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.226,31 €
Rendiment del treball 80.958,22 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 246,11 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 262,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
HOSBEC ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL SECRETARIA GENERAL 01/08/1995 19/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIO TECNICA DE VEHICLES SA. Sociedad Valenciana de ITV tiene como objeto la prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos (ITV) PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 26/09/2023 Pública
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.U promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico. Presidenta del Consejo de Administración 18/09/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant S.A 8230 ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y FERIAS DE MUESTRAS Presidenta del Consejo de Adminsitración 15/09/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Valencia S.A. 8230 ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y FERIAS DE MUESTRAS Presidenta del Consejo de Administración 18/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 09/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIO TECNICA DE VEHICLES SA. Sociedad Valenciana de ITV tiene como objeto la prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos (ITV) PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 26/09/2023 Pública
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.U promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico. Presidenta del Consejo de Administración 18/09/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant S.A 8230 ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y FERIAS DE MUESTRAS Presidenta del Consejo de Adminsitración 15/09/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Valencia S.A. 8230 ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y FERIAS DE MUESTRAS Presidenta del Consejo de Administración 18/08/2023 Pública
Fundación Cultural Frax de la Comunidad Valenciana Fomento de la cultura, artes y ciencias Tesorera 01/09/2010 Privada
Fundación Cultural Frax de la Comunidad Valenciana Fomento de la Cultura, las Artes y las Ciencias en todas sus manifestaciones, y en particular en aquéllas que contribuyan a la promoción del Turismo como factor de impulso y mejora de la Economía y la Cultura. Tesorera 01/09/2010 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 09/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIO TECNICA DE VEHICLES SA. Sociedad Valenciana de ITV tiene como objeto la prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos (ITV) PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 26/09/2023 Pública
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.U promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico. Presidenta del Consejo de Administración 18/09/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant S.A 8230 ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y FERIAS DE MUESTRAS Presidenta del Consejo de Adminsitración 15/09/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Valencia S.A. 8230 ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y FERIAS DE MUESTRAS Presidenta del Consejo de Administración 18/08/2023 Pública
Fundación Cultural Frax de la Comunidad Valenciana Fomento de la Cultura, las Artes y las Ciencias en todas sus manifestaciones, y en particular en aquéllas que contribuyan a la promoción del Turismo como factor de impulso y mejora de la Economía y la Cultura. Tesorera 01/09/2010 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos