alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Rebeca Mariola Torró Soler

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
  • torro_reb@gva.es
  • 961 208 159

Agenda

La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

03/06/2022

Publicació "Mestres. Arquitectura Moderna a la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Luis Sendra Mengual degà COACV

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Despatx de la consellera

30/05/2022

taulell pinta a mà, amb emblema de l'arquebisbe Rodrigo de Borja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Gabinet de la Consellera

25/05/2022

Catàleg de l'exposició Josep Renau i el temps de les imatges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació de València, Antoni F. Gaspar Ramos

Destinatari de l'obsequi: REBECA TORRÓ SOLER

Destinació: Consellera

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT ONTINYENT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA REGIDORA 1ª TINENT ALCALDE 13/06/2015 15/06/2019 NO
GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRECTORA GENERAL HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA 16/04/2016 06/07/2018 NO
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VICEPRESIDENTA 2ª I DIPUTADA HISENDA 17/07/2018 02/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSORCI CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA VOCAL 19/09/2019
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL SUPLENT 01/10/2019
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPONSTES A LES EMERGÈNCIES VOCAL 27/09/2019
FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI DE ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA - FEPORTS PATRONA 08/11/2019
CONSELL DE PARTICIPACIÓ EPSAR VOCAL 12/12/2019
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA VOCAL 09/03/2020
COMITÉ DE PARTS D'IVACE - ENTITAT DE CERTIFICACIÓ VOCAL 04/05/2020
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VOCAL 10/06/2020
COMISSIÓ TÈCNICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VOCAL SUPLENT 17/05/2021
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVha) VOCAL 01/08/2019 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 SUPLENT 17/05/2021 13/05/2022 Pública
CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL JÚCAR MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN 14/05/2022 Pública
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN 14/05/2022 Pública
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ PRESIDENTA NATA DEL CONSELL RECTOR 14/05/2022 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA NATA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ D'AVAL·LUACIÓ D'IMPACTE EN SALUT VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA REGIÓ EUROPEA PATRONA NATA 14/05/2022 Pública
CONSORCI VALÈNCIA 2007 VICEPRESIDENTA SEGONA 27/05/2022 Pública
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ A VALÈNCIA PRESIDENTA NATA 14/05/2022 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
VPI-VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA SOCIA REPRESENTANT DE LA GENERALITAT EN LA JUNTA GENERAL 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DELEGADA D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT I DRENATGE VEGA BAJA PRESIDENTA NATA 14/05/2022 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CORREDOR CÀNTABRO-MEDITERRANI MEMBRE 14/05/2022 Pública
CONFERÈNCIA NACIONAL DE TRANSPORTS MEMBRE 14/05/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 45.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
FINANÇAMENT COTXE 21.000,00 €
Total: 21.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 68.719,81 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 16/06/2022
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos