FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Salomé Pradas Ten

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 1- 46018 - València
 • gabinet_mediambient@gva.es
 • 961208087
 

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria de medi ambient, caça, recursos hídrics, benestar animal, urbanisme i vertebració del territori, obres públiques, transports, ports i aeroports.

La persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en l'àmbit de les competències que estableix l'article 10 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial esmentat.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria davant tota classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.958,20 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.958,20 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 30.019,53 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 30.019,53 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 17/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 85.383,60 €
Ple domini 50 Garatge Castellón/Castelló Espanya 5.178,40 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 1.384,50 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 3,54 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 4,53 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 168,76 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 13,46 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 47,43 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 11,17 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 10,58 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 8,12 €
Ple domini 33 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 64,90 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 135.504,80 €
Ple domini 16 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 56.149,81 €
Ple domini 16 Garatge Castellón/Castelló Espanya 2.640,63 €
Ple domini 16 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 108.037,81 €
Ple domini 16 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 3.525,99 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 42.983,94 €
BANCO SANTANDER 58.758,44 €
CAIXABANK 180,33 €
Total: 101.922,71 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TOYOTA AVENSIS 1.000,00 €
VOLKSWAGEN GOLF 22.000,00 €
Total: 23.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA - BANCO SANTANDER 34.849,12 €
PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA - BANCO SANTANDER 75.730,40 €
Total: 110.579,52 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
NATIONAL NEDERLANDEN 3.615,00 €
Total: 3.615,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
NATIONALE NEDERLANDEN 7.500,00 €
MUTUALIDAD ABOGACIA 168.734,50 €
MUTUALIDAD ABOGACÍA 112.000,00 €
Total: 288.234,50 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MUTUALIDAD ABOGACÍA 15.256,99 €
Total: 15.256,99 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 16/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,85 €
Rendiment del treball 76.903,66 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -1.957,64 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 17/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT JAUME I PROFESORA ASOCIADA DEPARTAMENTO DERECHO PRIVADO-EXCEDENCIA 11/12/2008 02/08/2019 2 DE AGOSTO 2019 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTADA 28/05/2023 19/07/2023 NO
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN CONCEJALA 28/05/2023 19/07/2023 NO
SENADO DE ESPAÑA CORTES GENERALES SENADORA 20/11/2019 19/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN Puerto del Estado Vocal Consejo administración 12/09/2023 Pública
Autoritat de Transport Metropolità de Valencia - ATMV Ejercicio en el área de transporte metropolitano de Valencia y en régimen de cooperación institucional para la gestión conjunta y coordinada las competencias en materia de transporte público regular de viajeros de la Generalitat y las de los municipios integrantes del Área de Transporte Metropolitano de Valencia. Artículo 2 del Decreto 81/2017, de 23 de junio, del Consell. Presidenta del Consejo de Administración. 19/07/2023 Pública
VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SA - VAERSA Realiza, entre otros, todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obra, servicios y la gestión de servicios públicos, en materia de medioambiente. Articulo 2 de los Estatutos. Presidenta del Consejo de Administración. 19/07/2023 Pública
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana - EPSAR La gestión, la explotación de instalaciones y servicios y la ejecución de obras, tanto de infraestructuras para el abastecimiento de aguas con carácter general como para el tratamiento y depuración de aguas residuales, y, en su caso reutilización de las aguas depuradas, así como la gestión recaudatoria del canon de saneamiento, todo ello de conformidad con lo establecido en la Presidenta del Consejo de Administración 19/07/2023 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA La explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y servicios complementarios de transporte, que en virtud del Real Decreto 1496/1986, de 13 de junio, se han transferido a la Generalitat Valenciana, así como de los que en el futuro puedan serle encomendadas por esta. Presidenta del Consejo de Administración 19/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos