alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Sonia Encarnación Díaz Español

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de l'Agència Tributària Valenciana
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 14/02/2019 DOGV
 • C/ Gregori Gea, 14. Planta 1. 46009. València
 • diaz_son@gva.es
 • 961 271 096

Agenda

La persona titular de la Direcció General serà la responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Agència, i exercirà les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.

En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General:

a) L'exercici de la representació ordinària de l'Agència.

b) L'elaboració de les resolucions o instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Agència, en desenvolupament del que es preveu en aquest Estatut.

c) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades. En particular, la participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en hisenda.

d) L'exercici de la direcció superior del personal de l'Agència, i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l'apartat 2 de l'article 5.

e) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

f) L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

g) L'elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.

h) L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua elevació a la Presidència.

i) L'elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal per a la seua elevació a la Presidència.

j) La proposta a l'Advocacia General de la Generalitat dels recursos contenciosos administratius en matèria tributària.

k) La proposta a la Presidència de provisió dels llocs amb rang de subdirector general i de la resta de llocs de lliure designació.

l) La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'Agència.

En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la Direcció General les exercirà la persona titular de la Subdirecció General. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) Llista completa d'obsequis

23/02/2021

Visita a la Delegació de l'Agència Tributaria Valenciana en Castelló

27/01/2020

Assitència al Fórum Europa, Desdejuni informatiu MH President de la GV Y Ponencia en FIDE

17/12/2019

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de la AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  15,82 €
 • Transport
  142,15 €
 • Total 157,97 €
25/11/2019

Reunió a Madrid dels Grups de Treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació del Consell Superior per a la direcció i coordinació tributaria

Costs
 • Manutenció
  23,10 €
 • Transport
  141,80 €
 • Total 164,90 €
05/11/2019

Reunió amb la Direcció General de Tributs del Govern d'Aragó

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de l'ATV
 • Cap Departament de Gestió Tributària
 • Cap Departament d'Informàtica Tributària
23/10/2019 - 24/10/2019

Assistència Seminari de l'Associació Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana i Visita Delegació de l'ATV Alacant.

Costs
 • Manutenció
  14,53 €
 • Transport
  47,00 €
 • Total 61,53 €
22/10/2019

Assistència al Consell Superior para la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributaria de la AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  15,70 €
 • Transport
  128,55 €
 • Total 144,25 €
10/10/2019

Reunió dels grups de treball de Coordinació normativa i intercanvi d'informació del Consell Superior per a la Direcció i coordinació de la Gestió Tributària en Madrid

Costs
 • Manutenció
  19,05 €
 • Transport
  132,85 €
 • Total 151,90 €
06/06/2019

Reunió dels Grups de Treball de Coordinació Normativa i Intercanvi d'Informació. AEAT Madrid.

Costs
 • Manutenció
  11,50 €
 • Transport
  134,79 €
 • Total 146,29 €
03/04/2019

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  138,94 €
 • Total 145,14 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.335,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 8.116,32 €

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 • Retribució íntegra i: 71.561,78 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) Llista completa d'obsequis

12/01/2021

Catàleg de l'Exposició Virtual " Acollir es un bé per a tots, una mirada al acolliment familiar a través de les pintures del Museu del Prado" Fundació Notariat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D. Francisco Cantos (Decà del Col·legi Notarial de València)

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Direcció de l'Agència Tributària Valenciana

18/12/2020

Estoig 3 de botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il·lustre Co·legi Oficial de Gestors Administratitus de València

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Directora General de l'ATV

11/12/2019

3 Botelles de vi "Ahillas" Bodegas Santander

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Agència Tributària Valenciana

21/06/2019

Caixa 3 botelles ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xaló

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Directora

11/06/2019

3 garrafes d'oli d'oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Directora

05/06/2019

1 botella d'oli d'oliva i 1 pot conserva embotit

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Chelva

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Directora

20/03/2019

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comercial Office24 Solutions, S.L.

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CEF LEVANTE, SA Cursos y conferències 01/10/2002 17/12/2018 NO
Col·legi de gestors administratius de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 03/01/2005 17/12/2018 NO
Col·legi oficial de titulars mercantils de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 02/10/2017 17/12/2018 NO
Divulgació i formació tributària Cursos i conferències 05/09/2016 17/12/2018 NO
Il·lustre col·legi notarial de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 06/11/2017 17/12/2018 NO
Associació professional d'assessors fiscals de la Comunitat Valenciana Labor formativa i de promoció professional dels Associats 08/09/2003 17/12/2018 NO
Universitat Europea de València Cursos i conferències 01/03/2018 17/12/2018 NO
Associació d'antics alumnes d'estudis financers Cursos i conferències 04/10/2010 17/12/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Estadística C.Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Rector Agència Tributària Valenciana Vocal Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Vocal Pública
Comissió de Transparència C. Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria Vocal Pública
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.095,56 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.412,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 48.481,27 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec Hipotecari Bankia 2.914,06 €
Total: 2.914,06 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI 5.858,62 €
Total: 5.858,62 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANKIA MAPFRE VIDA 36.000,00 €
MEDIOLANUM BANCO 8.597,67 €
Total: 44.597,67 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA MODERADO 30.124,53 €
Planes de pensiones Bankia 628,06 €
Total: 30.752,59 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW 116 D 19.152,00 €
Total: 19.152,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 61.086,02 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,18 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,78 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos