FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Andreu Iranzo Navarro

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Fons Europeus
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 18/09/2018 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.
  La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus, i exerceix, entre altres, les funcions següents:

 • Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració General de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que se subscriguen amb altres administracions i entitats públiques o privades.
 • Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.
 • Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la UE gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la Cooperació Territorial Europea.
 • Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la Inversió.
 • Definir i gestionar el Programa de Desenvolupament Local.
 • Direcció del Programa Eurodissea de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del seu Comité de direcció, i la seua gestió.
 • Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.
 • La coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
 • Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les comissions delegades corresponents o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.
 • Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat en projectes amb finançament europeu.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae