FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Rosa Josefa Molero Mañes

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d'Infància i Adolescència
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 06/08/2016 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General d'Infància i Adolescència és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat al qual li corresponen les funcions relatives a promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent, en matèria d'infància i adolescència, d'intervenció familiar i d'adopcions que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar les polítiques d'infància i adolescència i d'intervenció familiar i establir directrius, coordinar i impulsar els serveis i recursos en els àmbits de promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.
 • Promoure els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat.
 • Previndre conductes que entrebanquen la convivència, fomentant la cultura de la diversitat, del respecte, de la responsabilitat i de l'empatia.
 • Fomentar i garantir la igualtat d'oportunitats i previndre el risc diferencial de pobresa de les llars amb xiquets, xiquetes i adolescents.
 • Establir mesures adreçades a garantir el desenvolupament físic, cognitiu, emocional, comunitari, integral i harmònic dels xiquets, xiquetes i adolescents en els seus entorns de convivència i previndre el desarrelament.
 • Impulsar i coordinar les actuacions de les administracions públiques per a dotar dels recursos i suports necessaris les famílies amb fills i filles en situació de vulnerabilitat i risc.
 • Dissenyar i coordinar protocols i actuacions davant del risc i en matèria de desemparament, tutela i guarda.
 • Prioritzar l'acolliment familiar enfront del residencial, treballar per al retorn, dotar de transparència i qualitat els recursos d'acolliment i adopció i garantir la inclusió social als menors d'edat en conflicte social i amb mesures judicials, i generar recursos que recolzen la vida independent als joves que compleixen la majoria d'edat quan es troben sota una mesura de protecció.
 • Exercir, com a autoritat central en matèria d'adopció internacional, les competències que la Generalitat te atribuïdes en aquest àmbit.
 • Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.
 • Fomentar la formació dels professionals i la investigació, impulsar mecanismes de coordinació entre les administracions públiques presents a la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits a aquesta direcció general o que estiguen acreditats per aquesta.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions en les direccions territorials, els serveis de les xarxes públiques d'atenció primària i especialitzada i promoure la transparència, així com fomentar la cultura de la participació.
 • Elaborar les propostes dels projectes normatius i de convocatòries relatius a l'àmbit de les funcions atribuïdes.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Gestionar els concerts, les subvencions i les prestacions en matèria de la seua competència.
 • Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae