FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'organisme.

En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:

 1. La representació ordinària de l'ens.
 2. Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats públiques o privades.
 3. Dirigir l'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 4. Desenvolupar els plans i programes d'actuació cartogràfics de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 5. L'elaboració de les instruccions sobre l'organització i el funcionament efectiu de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 6. Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 7. L'exercici de la direcció superior del personal de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 8. L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.
 9. L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.
 10. Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.
 11. Retre els comptes de l'organisme.
 12. La facultat de subscriure contractes en nom de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 13. L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector.
 14. L'organització dels serveis dependents de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.
 15. Gestionar els recursos econòmics de l'ens.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos