FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Josep Ochoa Monzó

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Responsabilitat Social i Foment de l´Autogovern
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell en matèria de responsabilitat social i dirigeix i gestiona les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l'autogovern i recuperació del dret foral civil valencià.

En especial, té atribuïdes les funcions següents:En especial, té atribuïdes les funcions següents:

 • Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de responsabilitat social, així com executar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.
 • Dirigir i gestionar les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l'autogovern.
 • Donar suport a la iniciativa legislativa popular en el marc de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la legislació vigent, i promoure-la.
 • Disseny, coordinació i gestió de les ajudes destinades al foment i divulgació de l'autogovern i de la responsabilitat social.
 • Coordinar el desplegament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a la creació dels organismes previstos en aquest.
 • Impulsar, coordinar i desenvolupar la normativa de la Generalitat, dins de l'àmbit de la responsabilitat social i del foment de l'autogovern, en matèria de processos de participació diferents a les consultes populars.
 • Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern.
 • Fomentar la recuperació, difusió i estudi del dret civil valencià.
 • Informar les administracions de la Comunitat Valenciana i donar-los suport en matèria de promoció de l'autogovern i participar en tots aquells òrgans que, si és el cas, es creen relatius a la recuperació de la memòria històrica, com a eina per a completar la visió que ha de tindre la societat valenciana del seu autogovern.
 • Dissenyar i executar les actuacions relacionades amb la promoció i divulgació de l'autogovern i les seues institucions.
 • Executar aquelles competències que en un futur li puga encomanar la persona titular de la Conselleria per delegació o per desplegament de la normativa vigent.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae