FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María Dolores Parra Robles

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d´Internacionalització
 • Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Cessament: 27/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 06/08/2016 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General d'Internacionalització assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria en matèria d'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

En particular, li correspon l'exercici de les següents competències en matèria d'internacionalització:

 • Dur a terme el posicionament de la Comunitat Valenciana en el mercat global de forma integral.
 • Dissenyar i executar programes destinats a incrementar la internacionalització i millorar la posició competitiva dels sectors productius de la Comunitat Valenciana en els mercats exteriors.
 • Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a la captació d'inversions, en especial les que tinguen un major efecte multiplicador per a l'economia valenciana, i també les que afavorisquen la creació de llocs de treball de forma directa o indirecta.
 • Dissenyar i executar programes d'implantació d'empreses de la Comunitat Valenciana a l'exterior, que no comporten pèrdua d'ocupació o deslocalització.
 • Promocionar instruments de finançament i de mesures de suport per a les empreses que tinguen com a objecte la internacionalització a través del disseny, gestió i avaluació dels seus programes d'ajudes.
 • Procurar l'increment dels recursos humans especialitzats en internacionalització de la Comunitat Valenciana.
 • Analitzar i traslladar al teixit empresarial les tendències i claus de l'escenari internacional per a identificar oportunitats de negoci.
 • Dur a terme l'elaboració i desenrotllament de plans de sensibilització, divulgació i formació en matèria d'internacionalització.
 • Efectuar la planificació, coordinació i execució de les actuacions del Consell en matèria d'internacionalització dels sectors productius de la Comunitat Valenciana.
 • Dissenyar i posar en marxa noves infraestructures a l'exterior que servisquen de suport a les iniciatives d'internacionalització dels sectors productius i de la Comunitat Valenciana.
 • Potenciar la col•laboració entre les distintes institucions de la Comunitat Valenciana implicades en processos d'internacionalització amb l'objecte d'aprofitar les sinergies existents.
 • Organitzar i donar suport a la presentació dels productes i empreses de la Comunitat Valenciana en fires comercials i altres esdeveniments promocionals que tinguen lloc a l'exterior.
 • Fomentar la cooperació i impuls de plans d'actuació conjunts amb organismes i entitats públics i privats internacionals.
 • Realitzar convenis i acords de col•laboració amb entitats públiques i privades, quan incidisquen sobre el desenrotllament de les polítiques d'internacionalització del Consell.
 • Qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la Conselleria o la Secretaria Autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae