alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Joaquín Carrión Candel

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Centres i Personal Docent
 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La Direcció General de Centres i Personal Docent exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de centres docents, serveis educatius, tot això referit a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, educació especial, i educació de persones adultes. Així mateix, assumeix les funcions en matèria de proposta i execució de la política de personal docent de la conselleria, excepte en aquelles matèries atribuïdes a la conselleria amb competència en administració pública. En particular, exercirà les funcions següents:

 • Proposar l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents no universitaris i la dotació dels mitjans materials dels centres i dels serveis de suport educatiu.
 • La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
 • La tramitació, proposta i gestió dels concerts educatius amb els titulars dels centres privats.
 • El registre dels centres educatius, així com l'autorització i supressió de les ensenyances a impartir en els centres públics i privats.
 • Ordenar l'oferta educativa en cada curs escolar, establir els processos d'admissió de l'alumnat en tots els ensenyaments i coordinar els processos d'atenció al alumnat i les seues famílies.
 • L'exercici de les facultats en matèria de règim disciplinari i sancionador en relació amb els centres docents, sense perjuí de les que l'ordenament jurídic atribuïsca a la persona titular del departament.
 • L'edició, gestió i registre de l'historial acadèmic de l'alumnat i, si és el cas, dels llibres d'escolaritat acreditatius dels estudis dels diferents nivells i etapes
 • L'expedició de títols i diplomes acadèmics i professionals d'ensenyances no universitàries, la competència dels quals corresponga a la conselleria competent en matèria d'educació. Gestió del Registre dels títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana.
 • La gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi en l'àmbit no universitari, així com les ajudes i subvencions a concedir, dins de l'àmbit funcional d'aquesta direcció genera
 • La planificació, l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola-llar i altres de naturalesa anàloga.
 • Exercir la direcció del personal docent dependent de la conselleria i les funcions de proposta, gestió i execució en matèria de personal no docent dels centres educatius, en concret fisioterapeutes, educadors especials i educadors d'escola infantil, excepte en aquells aspectes que estiguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • Crear, modificar i suprimir els llocs de treball de les plantilles dels centres docents, dels serveis de suport educatiu i dels llocs d'assessors tècnics docents i coordinadors tècnics docents, així com l'elaboració, aprovació i publicació de les plantilles de personal docent dels mencionats centres i serveis i llocs, i proposar la dotació de llocs de treball de personal no docent, d'acord amb la planificació prevista.
 • La gestió i actualització del Registre de Personal Docent no Universitari, sense perjuí de les funcions que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat.
 • Elaborar i proposar per a la seua aprovació l'oferta d'ocupació pública de personal docent, així com dictar totes les resolucions i actes administratius que es requerisquen en els procediments selectius per a l'ingrés en la funció pública docent no universitària, excepte la convocatòria i l'aprovació de les bases, que es realitzarà per ordre de la persona titular de la conselleria.
 • Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que depenguen del departament.
 • Estudiar, proposar i desenvolupar mesures que tendisquen a la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjuí de les atribucions que corresponguen als òrgans competents en matèria de funció pública.
 • Exercir les facultats disciplinàries respecte del personal docent dependent de la conselleria, excepte les que l'ordenament jurídic atribueix a altres òrgans.
 • La tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • L'elaboració, emissió d'informes i proposta de disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional, així com el dictat de resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir l'equipament escolar i el material didàctic.
 • Qualsevol altra funció que li encomanen els titulars de la Conselleria o la secretaria autonòmica de les quals depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimarts, 2 juliol 2019 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 1 juliol 2019 09:30
  • Reunió amb el director General del ISEACV. Previsió plantilles.
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes, escala 3 planta baixa.
  • València (València)
 • dimecres, 26 juny 2019 10:00
  • Reunió extraordinària del Comité Intercentres. Sala de juntes.Previsió platilles de Primària i Secundària.
  • València (València)
 • dimarts, 25 juny 2019 16:30
  • Associació de directors i directores d'Infantil i Primària. Sala de juntes, escala 3. Instruccions inici curs.
  • València (València)
 • dimarts, 25 juny 2019 10:30
  • Associació de directors i directores d'Ensenyaments Secundaria, ADIES. Sala de reunions de l'escala 4. Instruccions inici curs.
  • València (València)
 • dimarts, 18 juny 2019 12:00
  • Comissió de Coordinació del Programa de Prevenció i atenció als Problemes de Salut derivats de l'Ola de calor en la CV. Direcció General de Salut Pública.
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 12:00
  • Reunió amb les Diòcesis. Plantilles professorat de Religió. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 09:00
  • DG Política Educativa i DG de Tecnologies de la Informació. Formació de personesl adultes en Competències digitals dins del marc DIGCOMPCV.
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 10:00
  • Representant legal del centre concertat EDUCATIO. Revocació d'autorització.
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 16:30
  • Mesa d'alumnes. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 13:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implnatació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 11:30
  • Mesa de Mares i Pares.Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 13:00
  • Coordinador Salut Laboral STEPV-Iv.Nombre de membres dels comités de Seguretat i Salut laboral del personal docent no universitari.
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 11:00
  • Presentació de l'estudi Impacte i valor econòmic del valencià. Sala d'actes de la Conselleria.
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 12:00
  • FERE i FECEVAL. Banc de llibres.
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 10:00
  • Presidente de UCEV. Banc de llibres.
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació.
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • ADIP i ADIESPV. Banc de llibres.
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació.
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:00
  • Directors del Col·legi Natzaret d'Alacant. Concert educatiu
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 17:00
  • ADIESPV. Plantilles curs 2019/2020.
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 11:00
  • Mare d'un alumne del Col·legi València Montesori School. Cessament d'activitats.
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 12:00
  • Comité Intercentres. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 11:30
  • Comissió Gestora de la PAU. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 10:30
  • Reunió amb la directora del Col·legi Sant Patricio. Problemàtica del centre.
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 10:30
  • Reunió Instruccions determinació de plantilles de Personal docent.
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 10:30
  • Mesa Sectorial d'Educació.
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 10:00
  • Representants del Sindicat STEP. Centres CAES.
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 12:00
  • Directora del centre concertat "Jesús María de San Isidro de Orihuela". Concert.
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • Reunió amb el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i el director general de Politica Educativa. Pla de capacitació en competències digitals.
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 10:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball.
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 12:00
  • Comissió de Control del Pla de Pensions. CA90.
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:30
  • Grup de treball sobre Centres CAES. Sala de juntes (escala 3 baix)
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 10:00
  • Coordinador de Salut Laboral del STEPV.
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 11:00
  • Reunió RED.ES. Escoles connectades. Madrid.
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 9 abril 2019 13:00
  • Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball. CA90.
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 10:00
  • Secretari d'Ensenyament FeSP-UGT PV. Equiparació salarial entre cossos docents.
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 09:30
  • Representants de FERE (Escoles Catòliques). Concerts educatius.
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 12:00
  • President i gerent de FECEVAL. Concerts educatius.
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 12:00
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laoral (MGNI). Sala d'Autoritats, de la Ciutat de la Justícia, València.
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 11:00
  • ADEEP, Asociació de directors i directores del Centres d'Educació Especial Públics del País Valencià. Funcionament de les escoles.
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 17:30
  • Consell d'Administració de l'empresa pública CIEGSA. Sala reunions de la Secretària Autonòmica d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • President del Sindicat ANPE. Concurs de trasllats.
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:00
  • Directora del Col·legi "Garcia Broch". Concert educatiu per a pròxim curs.
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • Secretària General d' AERCOV, Associació Empresarial de Restauració Col·lectiva de la C.V. Menjadors escolars.
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 11:00
  • Portaveu de la Plataforma per la Catalogació de Vacants. Consurs general de trasllats 2018-2019.
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 10:00
  • Representant de la Societat que agrupa totes les productores nacionals i estrangeres. Ús de mitjans audiovisuals en els centres educatius.
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 16:30
  • Mesa d'alumnes. Sala de juntes. Escala 3, baix.
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 10:00
  • Mesa de Mares i Pares. Escala 4, planta baixa.
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes, escala 3 baix.
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 09:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 10:00
  • Mare d'un xiquet damnificat per adscripció de dos centres concertats de Sant Antoni de Benageber i Bétera
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 11:00
  • Secretària General FECCOOPV. Concurs de trasllats, catàleg de places TVA.
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 11:00
  • Representants de FeSP UGT. Circumstàncies del Col·legi CEBAT. Pujada salarial personal docent.
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 12:00
  • Reunió informativa sobre Centres CAES. Sala Xicoteta de l'Ermita.
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 09:30
  • Ple del Consell Valencià de la Formació Professional (CVFP). Sala de reunions de la Mesquita.
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 16:30
  • Mesa de Mares i Pares. Sala de juntes (escala 3 baix)
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de junts.
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 12:00
  • Mesa Sectorial de Funció Pública. Sala 7, edifici B, CA90.
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:00
  • Representants del sindicat STEP.Intersindical. Oferta d'oposicions en ensenyaments artístics.
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 17:00
  • Associació de directors i directores de Secundària i el SAEI. ROF de Secundària. Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 11:00
  • Alcaldessa de l'Ajuntament de Marines. Transport escolar alumnat de l'IES Laurona.
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 10:00
  • Directora Col.legi Claret Fuensanta de València. Casuística especial del centre.
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 10:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3 planta baixa).
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:00
  • Directora i representant d'Escola 2. Unitats alumnat d'educació especial. Assisteix la subdirectora general de Centres privats, concerts educatirus i finançament de centres concertats.
  • València (València)
 • dimarts, 22 gener 2019 10:00
  • Secretària General de AERCOV (Associació Empresarial de Restauració Col·lectiva de la C.V.Pagaments personal i despeses d'administració
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 10:30
  • Directora General d'Avaluació i Cooperació Territorial. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Tema: Fundació Dharma
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 17 gener 2019 12:00
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI). Sala d'Autoritats, de la Ciutat de la Justícia, València.
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3 planta baixa).
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • Secretari d'Ensenyament i representant de FeSP-UGT. Triennis i sexennis de funcionaris en pràctiques
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:00
  • Secretari Ensenyament FeSP-UGT PV. Catedrátics professorat ESO i d'EOI.
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 13:00
  • Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència i l'Oficina Única Postemergència. Palau de la Generalitat (antic Arxiu)
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:30
  • Junta de Portaveus de la Mesa General de Negociació (MGNI). CA90, Torre 4.
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • President Autonòmic d'Educació de CSIF València.
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4, escala 4 baix.
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 11:00
  • Reunió amb representatns de CAIXABANK, Control del Pla de Pensions. CA90
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala Xicoteta de l'Ermita.
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 11:00
  • Reunió del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors (FFES).
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 12:30
  • Mesa Sectorial de Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:00
  • Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de l'àmbit de Justícia, Administració Pública i Docent. CA90
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:00
  • Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació. Sala xicoteta de l'Ermita (edifici de Cultura)
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 17:00
  • Reunió amb ADIP (Associació de directors i directores d'Infantil i Primària), SAEI i DG Política Educativa. Sala de juntes. Projecte decret organització i funcionament de les centre d'Infantil i Primària.
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • Consell d'Administració de CIEGSA. Sala de juntes (escala 3 baix)
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • Comissió Plan de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat.
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 10:00
  • AMPA del CEIP IVAF-LUIS FORTICH. Convocatòries i ajudes a centres sostinguts amb fons públics
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:00
  • Representants dels centres d'Educació Infantil de la CV. Educadors i educadores.
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 11:30
  • President de FAMPA-VALENCIA. Problemàtica del*CRA Alt Xúquer: Corts de Pallàs, Dosaigües i Millars.
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • Representants del centre Juan Comenius Coop. V.Modificació categoria professional cuidadors/es d'alumnes de NEE. Despatx DG de Política Educativa.
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 12:30
  • Mesa Sectorial Extraordinària d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb representants del sindicat FEUSOCV. Professorat de Religió.
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala Xicoteta de l'Ermita. Edifici de Cultura.
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 11:00
  • Professora interina. Disconformitat en l'adjudicació de llocs de dificil cobertura.
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:00
  • Representant de la Plataforma per la Catalogació de Vacants (PpCV). Catalogació de places.
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 13:00
  • Representants de l'STEPV. Repart de places d'oposicions.
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • SIE-APIMAE, Sindicat Interins. Resultats de les oposicions de Primària i la convocatòria de Secundària i altres cosos.
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 11:00
  • President del Sindicat ANPE. Pròximes oposicions.
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 10:00
  • Delegat d'Ensenyament del Bisbat de Sogorb. Assignatura Religió i moral catòlica en 2n de Batxillerat
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 17:30
  • Plataforma d'educadores i educadors d'Educació Especial i Infantil de la CV. Horaris.
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes, (escala 3, baix).
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 09:30
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat. Sala de juntes (escala 3, planta baixa).
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala Xicoteta de l'Ermita (Edifici de Cultura)
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:00
  • Directora de l'IES Albal. Problemàtica del centre.
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 09:30
  • Comissió de Seguiment de l'Acord de Legislatura de la Mesa General de Negociació I. Sala 6, edifici B, CA90
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 17:00
  • SG d'Innovació Tecnològica, SG de Centres docents, Inspector General , SG de Coordinació i Normalització de procesos en Educació, ADIES-PV. Pla Valencià de Capacitació en Ciberseguretat.
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 11:00
  • Representant de FeSP-UGT. Informació sobre antics PQPI i Cicles Formatius.
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de Juntes
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 12:00
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI). Sala d'Autoritats, de la Ciutat de la Justícia, València.
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 17:30
  • Mesa de Mares i Pares. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 16:00
  • Decano del Col.legi oficial de Psicología. Reconeixement de la formació pedagògica i didàctica dels llicenciats i llicenciades en Psicologia.
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes, (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:30
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball de Règim d'Interinitat. Sala de juntes (escala 3, planta baixa)
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 10:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala 4 (escala 4 baix).
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 17:00
  • Presidente de ADIP-PV, SAEI. Adjudicacions inici curs, ajudes menjador, conveni educadorsi educadores. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:30
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscipció. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 17:00
  • President ADIES-PV, SAEI. Anàlisi inici curs, propostes renovació de directos/es, formació de directors/es. Sala de juntes
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb CSIF. Despatx del SAEI.Incidències tribunals d'oposició.
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 10:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat. Sala de juntes (escala 3 baix).
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 12:00
  • Submesa d'Educació. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 11:00
  • Professors del Conservatori Professional de Música d'Elda. Concurs de trasllats
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació SAEI. Sala de juntes
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública de 3 juliol de 2018. CA90
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball den Règim d'Interinitat subscrit el 23 de noviembre de 2010. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 11:00
  • Comissió de Personal de la Conferència d'Educació. Secretària d'Estat d'Educació, i Formació Professional.
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 5 octubre 2018 10:30
  • Associació de Catedràtics de Música i Arts Escèniques. Places Conservatoris Superiors de Música.
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 12:00
  • EINA Iniciatives Solidàries, entitats vinculades al CEED. Llíneas d'actuació i col·laboració.
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • Directora Técnica de l'Associació del Gremi de llibers. Xarxa llibres. Incidències en el sector de les llibrerires.
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 11:00
  • Alcalde de l'Ajuntament d'Alcoi. Centres primer cicle d'educació infantil. Autorització centres privats.
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:00
  • Ple del Consell Valenciá de Formació Professional. Sala de reunions 2ª planta del Servef.
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 14:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 12:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la C.V.
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 11:00
  • Associació de directors i directores dels CEE Públics. Situació dels centres.Assistix el director general de Política Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 11:00
  • Directors i directores generals de Personal docent de las CCAA. Conselleria d'Educació de Valladolid.
  • Valladolid (Valladolid)
 • dilluns, 24 setembre 2018 11:00
  • Reunió de la Comissió de Coordinación d'Éducació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 11:00
  • APPRECE. Assignatura religió 2º de batxiller.
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 09:30
  • President de la Mancomunitat de Municipis Rincón de Ademuz. Gestió Escola Infantil.
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació.
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:30
  • Acte d'inici de curs. Saló d'Actes.
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 12:00
  • Alcalde i regidora d'Educació de l'Ajuntament de San Miguel de Salinas. Expedient de creació de l'Escola infantil.
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb sindicats. Inici procés eleccions sindicals. Sala xicoteta de l'Ermita
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 09:30
  • Despatx SAEI. Pla de treball de la Direcció General.Assistixen les subdirectores generals.
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 13:30
  • Directora general de Pressupostos. Creació Llocs Docents.Direcció General de Pressupostos.
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 12:00
  • Grup de Treball de Seguiment de l'OPO. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:30
  • Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. Sala de'Actes.
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:00
  • Associació de Professors Interins Afectats pel Requisit Lingüístic en la CV
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:00
  • ADMAECV, Associació de docents de Música i Arts Escèniques. Revisió barem de especialitats.
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 16:00
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI). Sala d'Autoritats, de la Ciutat de la Justícia.
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 11:00
  • Director del Col.legi Santa Creu de Mislata i representante del STEP. Supressió d'Unitat.
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 10:00
  • Directora del Col·legi Garcia Broch i representant del STEP. Supressió d'unitat.
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:00
  • Conseller. Escola-Esport
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 12:00
  • President (CICAE) Associació de Col·legis Privats i Independents. Resultats prova PISA
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 09:00
  • Alcalde de Llíria. Construcció Escola Infaltil
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 11:00
  • Sotssecretari. Execució pressupostària.
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:00
  • Director Col·legi El Prat. Concerts Educatius
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • Directora del Col.legi SQUEMA i representant del departament de diversitat FeSP UGT-PV. Horari professora.
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 11:00
  • Associació de Famílies Monoparentales CV AFaMo. Beneficis famílies nombroses. Assistix el SG d'Innovació i Qualitat Educativa.
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 10:00
  • Representant de la Societat que agrupa totes les productores nacionals i estrangeres. Ús de mitjans audiovisuals en els centres educatius.
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala de Juntes (Escala 3 davall)
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 09:30
  • Director General de la Intervención. Fiscalización nóminas inicio de curso.
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 12:00
  • Reunió del Comité Intercentres. Sala de Arquitectura (Edifici de Cultura)
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 12:00
  • Mesa Sectorial Funció Pública. CA 90
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 13:00
  • Plataforma d'educadors d'especial i infantil.
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 09:00
  • Director de la UNED.Nou edifici de la UNED.
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4, (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:30
  • Mesa Tècnica d'Educació. Personal Fisioterapeuta. CA90
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 12:30
  • Mesa Tècnica d'Educació. Personal Educador d'Educació Especial.CA90
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:00
  • Mesa Tècnica d'Educació. Personal Educador d'Educació Infantil.CA980
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • Empresa ENRED. Bo infantil. Assistix la subdirectora general de Centres Docents.
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 17:00
  • Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors.
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 12:00
  • Plan d'Igualtat. Assistixen la SG del Gabinet Tècnic i la SG de Personal docent.
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 11:15
  • President de l'Associació Evangelista de València. Despatx SAEI.
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 10:00
  • Comissió Islàmica d'Espanya. Despatx SAEI.
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 18:30
  • Asociació de directos i directores de Infantil i Primària i el SAEI. Aportacions a les instruccions d'inici de curs. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 16:30
  • Asociació de directors i directores de Secundària del PV i el SAEI. Aportacions a les instruccions d'inici de curs. Sala de juntes de l'Escala 3-planta baixa.
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:00
  • Alcalde de Vilafranca. Ampliació transport escolar per a IES Vilafranca.
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 17:00
  • Ple del Consell de l'FPA. Sala d'actes de la CEICE.
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 14:00
  • Consell d'Administració de CIEGSA. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 16:00
  • Assemblea de directors i directores de CEIPS I IES. Saló d'Actes , aulari 2 - Universitat d'Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 09:30
  • Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana. Edifici A CA90.
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:00
  • Reunió amb la directora general de Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:00
  • Submesa d'Educació. CA90.
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:00
  • Assemblea de directors i directores de CEIPS i IES. Teatre Principal de València.
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 16:00
  • Assemblea de directors i directores de CEIPS I IES. Auditori de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 juny 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció SAEI.
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 12:00
  • Reunió UGT. Despatx SAEI
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV.
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • Comissió Paritària de Seguiment de lA'acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat subscrit el 23 de novembre 2010. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció SAEI.
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • Reunió amb el director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Conveni Aula del Cel.
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 11:00
  • Reunió amb el director del Col·legi Aitana, de Torrellano-Elche. Concert Educatiu
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:00
  • Reunió amb el director general de l'Escola Professional La Salle de Paterna. Concert Educatiu.
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció de SAEI.
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:30
  • Delegat del Consell per al Model Social Valencià. Xarxa pública de serveis socials. CA 90.
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 12:00
  • President d'UCEV. Arranjament escolar curs 2018/2019.
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 17:30
  • Mesa de Pares i Mares. Sala 4.
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 16:30
  • Mesa d'alumnes. Sala 4.
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • AERCOV, Associació Empresarial de Restauració Col.lectiva de la CV. Menjador escolar.
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 12:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:00
  • Comissió de Seguiment de l'Acord d'Interins. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 12:00
  • Associació CEITA. Bono infantil, Aules 2-3 anys.
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • Nou president de COVAPA. Presentació i situació educativa.
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 11:30
  • Mesa de Mares i Pares. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • Mesa d'agents socials de la FPA. Adjudicació de places a centres municipals.
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 11:30
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció PAU. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 10:00
  • Directora del centre "Som Escola Cooperativa Valenciana". Supressió unitat.
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:00
  • Alcalde de Beniarjó.Pla de gatuïtat per als xiquets de 2 anys.
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • Professor del Conservatori Superior de Música d'Alacant.
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 16:30
  • Directora General de Pressupostos. Pago delegado centres privats concertats.
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 10:00
  • Comissió Coordinació d'Educació SAEI. Sala de juntas.
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:00
  • Amb la directora general de Funció Pública. Educadors. CA90
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:00
  • Alcalde de la Pobla del Duc. Problematica del IES i el Colegi de la Pobla.
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • Director General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoi. Cessió instal.lacions del centre d'FPA Vicent Ventura.
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 09:30
  • Amb la directora general de Funció Pública i els sindicats.Educadores i educadors d'infantil i de règim especail.
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:30
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 17:00
  • Associació de directors/es d'Infantil i Primària, ADIP. Sala de juntas.
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 12:00
  • Diòcesis religiosas. Professorat de Religió Catòlica.
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 17:00
  • Reunió amb ADIESPV, Associació de directors i directores d'Instituts. Assistix el director general de Política Educativa. Despatx del SAEI.
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 11:00
  • Visita del director general del Professorat de la Generalitat de Catalunya. Borsa d'interins de Catalunya i València.
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de Juntes (Escala 3, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 12:00
  • Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de l'àmbit de justícia, administració pública i docent. Sala reunions 7. Edifici B. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 11:00
  • Alcalde de Carcaixent. Despaxt DG de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Conservatori de Carcaixent.
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 10:00
  • President de l'Asociació de docents de Música i Arts Escéniques, CV (ADMAECV), vicedirectors dels Conservatoris superiors de Música de València i Castelló. Situacions de les vacants.
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:30
  • Consell d'Administració de CIEGSA. Sala de reunions de la Mesquida.
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 10:00
  • Submesa d'Educació . CA90
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 10:00
  • Representant de l'ESTEPV. Concurs de trasllats.
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • Direcció del Col·legi Jesus Maria - San Isidro de Orihuela. Concerts educatius
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació SAEI
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 11:30
  • USOCV. Despatx SAEI. Problemàtica professorat de Religió
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • Comité Intercentres. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • Sindicat Apprece- Professors de Religió.
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 17:30
  • Mesa de Mares i Pares. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:30
  • Mesa d'Alumnes. Sala 4 (escala 4, baix).
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 12:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix).
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:00
  • Reunió amb la Intervenció i Informática.Procediment simplificat d'alta en nòmina dels opositors a mestre.
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 10:00
  • Submesa d'Educació. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. Saló d'actes de la CEICE.
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:30
  • Comissió de coordinació d'Educació. SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 10:00
  • X Jornades de directores i directors d'Instituts d'Ensenyament Secundari. Centre de Congressos "Ciutat d'Elx".
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 19:00
  • X Jornades de directores i directors d'Instituts d'Ensenyament Secundari. Centre de Congressos "Ciutat d'Elx".
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:30
  • FSIE-CV. Escoles infantils.
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 11:00
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripción PAU. Sala de reunions, escala 3.
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:30
  • Mesa de Recuperació Social. Biblioteca del Palau de la Generalitat.
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 10:00
  • Representants del Sector d'ensenyament de CSI-F València. Concurs de trasllats i catedràtics de conservatoris superiors de música.
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 11:30
  • Secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat/IVAJ. Reunió preparatòria per a la Submesa d'Educació prevista per al 28 de febrer. CA90
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 09:00
  • Comissió de Seguiment de l'Acord de Legislatura de la Mesa General de Negociació I. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 10:30
  • Representant d'UGT. FP Dual, cicles centres concertats, FP Bàsica.
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció.
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:00
  • Consell de direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les emergències (AVSRE). Biblioteca del Palau de la Generalitat.
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:00
  • Representants de FeSP-UGT Ensenyament PV. Aplicació Orde 90/2013, de 6 de novembre.
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:00
  • Representants de FeSP-UGT Ensenyament PV. Catedràtics professorats Secundària i EOI 2009.
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 10:00
  • Seminari Equips Directius dels CEIP'S de Torrent. Centres i personal docent.
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • Comissió d'Igualtat. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 12:00
  • President del sindicat ANPE. Adjudicacions, concurs de trasllats, oposicions.
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 11:00
  • Junta directiva de l'Associació de Professors en Expectativa de Destinació. Previsió de places concurs de trasllats.
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:00
  • Representant de l'escola esportiva GM Football Academy. Informe tècnic per a impartir els cicles formatius.
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 17:00
  • Associació de directors i directores d'IES. Pla de Conscienciació de Ciberseguretat en Instituts de la C.V.
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 12:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:00
  • Representants de l'Associació de Mares i Pares de l'Alumnat del Col·legi Betània de Xàtiva (concertat). Sol·licitud cursar primària.
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018
  • X Jornades de directores i directos d'Instituts d'Ensenyament Secundari.Centre Congressos "Ciutat d'Elx"
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:45
  • Representants del Sindicat APPRECE. Problemàtica del professorat i l'assignatura de Religió.
  • València (València)
 • dilluns, 22 gener 2018 20:00
  • X Jornades de directores i directos d'Instituts d'Ensenyament Secundari.Centre Congressos "Ciutat d'Elx"
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 10:00
  • SG de Innovació tecnològica en els àmbist d'Educaió, Hisenda i Justícia i la SG de Centres docents., Ciberseguritat a col.legis, hogars i empreses.
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • Comissió de Personal de la Conferència d'Educació. Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats.
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 15 gener 2018 16:30
  • Associació de directors i directores d'Infantil i Primària del PV. Assistix el SAEI. Equips directius, procediments als llarg del curs. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Sala reunions del Gabinet.
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • Diòcesis de València, Alacant i Castelló. Plantilles del curs 2017-2018 i llocs de dificil cobertura.
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:30
  • DG de Funció Pública. Educadors i educadores.
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 10:30
  • Directors generals de Recursos Humans de les Comunitats Autonòmiques, reunió prèvia a la Comissió de Personal del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • Associació de directos i directores dels CEE Públics del País Valenciá. Situació dels Col-legis Públics d'Educació Especial.
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • Representant de l'STEPV. Adjudicacions, vacants EOI, sexennis interins.
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 16:30
  • Reunió amb el SAEI i els representants de l'Associació de Directors i Directores d'Ensenyament Secundari (ADIES)
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 10:00
  • CCOO. Accés a càtedra.
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 12:00
  • President FAPA "Gabriel Miró" Alacant. Menjador escolar del Col.legi "Padre Manjón" d'Elda.
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:30
  • Mesa Tècnica d'Educació. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 12:00
  • Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la GV. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala Ermita Xicoteta.
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA). CA90
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 10:00
  • Secretari i Gerent del Consell Valencià de Cultura.
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 12:00
  • Comité Intercentres. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 09:30
  • Alcalde de Catarroja. Conveni EPA
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 11:00
  • Reunió del Fòrum de la Mobilitat de la CV. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 12:00
  • Projecte per a l'homologació de edifici. Sr. Alcalde de l'Ayuntament de Polinya del Xúquer
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 10:00
  • Director del Centre d'Inserció Social Torre Espioca i el director general de Pólítica Educativa. Conveni Treballs en Benefici de la Comuntiat (TBC).
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:45
  • Reunió amb las patronals FERE i FECEVAL.
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:30
  • Comissió de Coordinació d'Educació, SAEI.
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 12:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Cocertat.
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 11:00
  • Comissió General de Educació de la Conferència d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Sport. Videoconferència amb el Ministeri.
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • Visita de la directora adjunta de l'Agència Europea per a les necessitats Educatives Especials i la Inclusió Educativa.
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 11:00
  • Sector Ensenyament de CSI.F València. Concurs de trasllats, adjudicacions, obertura de bosses, oposicions.
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:00
  • Associació CEITA. Bono infantil, aules de 2-3 anys.
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • Jornada "Menjador que eduquen", organitzada per l'Ajuntament de València. Edifici de la Regidoria de Joventut.
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:00
  • Fundació Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors.
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 10:00
  • Comité Intercentres. Sala de juntes, (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 10:00
  • Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 10:00
  • SG Ordenació Acadèmica, SG Política lingüística, SG de FP, SG d'ensenyances de règim especial, ISEACV, i Inspecció General. Concurs General de Trasllats.
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:30
  • President d'UCEV. Nova ordre de concerts i l'acord amb les cooperatives.
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:30
  • Comissió de coordinació d'Educació SAEI.
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:00
  • Entrevista radiofònica a l'alumnat del IES Ramón Muntaner de Xirivella. RMM XIRIVELLA, 95.9 FM
  • Xirivella (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat subscrit el 23 de novembre 2010. Ermita Gran (Edifici Cultura)
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 10:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 16:30
  • Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA)
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • Reuníó de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. SAEI
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:30
  • Comissió d'Avaluació de les prestacions assumides per les Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. CA90
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3 baix)
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 10:00
  • Plataforma per la Consolidació de vacants. Vacanst de l'Administració Pública Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 10:30
  • Directora General de Funció Pública. Educadors. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:00
  • Representants de FeSP-UGT Ensenyament PV.
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:00
  • Representants de FeSP UGT. Catedràtics professorat d'Educació Secundària i d'EOI
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala d'Arquitectura.
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 18:30
  • Directora general de Funció Pública. Educadors. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:00
  • Unió Gremial de Llibreries i Pepereries i Gremi d'Editors del País Valencià. Xarxa Llibres.
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 10:00
  • Alcalde de Los Montesinos. Escola Infantil de 1º Cicle "Miguel Hernández"
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:30
  • Comissió de Seguiment del Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els centres concertats de la CV. Sala de Juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 12:00
  • APRECE, Sindicat de professors de Religió. Problemàtica professorat de Religió.
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 10:00
  • Delegació d'Ensenyanment de l'Arquebisbat de València. Professors de Religió Católic.
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:30
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció PAU. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 17:00
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI). Ciutat de la Justícia.
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:30
  • Comissió de Mutuas, COMUT. CA90
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 09:00
  • Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat/IVAJ. Ajudes complementàries (menjador) renda valenciana d'inclusió.
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 16:00
  • EDUSIONA'T UNA MIRADA DE PAU. Palau de les Arts Reina Sofia.
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 11:30
  • Pleno del Consell Valencià de FP. Saló de la Mezquita.
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 16:00
  • Reunió amb el Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, SA d'Educació i Investigació i la DG de Funció Pública.
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:30
  • Reunió amb el SAEI, Sotssecretari,subdirectora general de Centres Docents, subdirectora general de Règim Económic.
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de l'àmbit de justícia, administració pública i doncet. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 11:00
  • Secretària General de l'Associació Empresarial de Restauració Col·lectiva de la CV (AERCOV). Contractes de menjadors escolars.
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 11:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • Comissió d'avaluació de les pestacions assumides per les Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. CA90
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 12:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat.
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 14:00
  • Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació Postemergència. Palau de la Generalitat. Antic Arxiu.
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 12:30
  • Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:00
  • President de UCEV, Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes. Aplicació de les normes.
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:00
  • Representant de CCOO. Temes de inici de curs.
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 10:00
  • Representants d'USOCV professorat de Religió. Modificacions en les plantilles dels centres.
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:30
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:30
  • Reunió de la Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 12:00
  • Directora Col·legi Garcia Broch. Reunió concert
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 11:00
  • Gestor IIP Dharma College La Marina. Obertura i funcionament del centre
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 11:00
  • Representant de FeSP-UGT PV. Situació del professorat interí.
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb la Secretaria Autonómica de Serveis Socials i Autonomia Personal. Gestió del pagament delegat als professors dels col·legis concertats.
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:00
  • Sessió ordinària del Ple de les Corts.
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 16:30
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • Roda de premsa d'inici de curs. Saló d'actes.
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 09:30
  • Mesa de Recuperació Social. Antic Arxiu de Presidència.
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 12:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:00
  • Empresa Tamar las arenas, S.A. Restauració y Catering. Menjador escolar
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 10:00
  • Reunió coordinació SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:30
  • COMUT, Mútues col.laboradores amb la Seguretat Social. Sala del 7è pis, de la Torre 4, de la CA90
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:00
  • Directora del Centre Som Escola Cooperativa Valenciana. Concerts
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 11:00
  • Directora del CEE TORRE-PINOS. Regularizació horari professor suport.
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • Directora de l'IES Andreu Alfaro de Paiporta. Donació escultura.
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 10:00
  • Comissió de Seguiment centres concertats. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 09:30
  • Reunió Coordinació Pla d'Igualtat.
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 10:00
  • Comissió de Seguiment centres concertats. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 12:00
  • Sessió del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. Saló d'Actes.
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 13:30
  • Consell d'Administració de la mercantil CIEGSA. " CONSTRUCCIONS E INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA". Sala de reunions del Gabinet.
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 12:00
  • Comissió Paritària Seguiment Acord Provisió de Llocs de treball d'Interins. Sala la Ermita
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:15
  • Mesa Sectorial d'Educació. ( escala 3 baix)
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • Secretari autonòmic d'Educació i Investigació. temes pendents. Sala de juntes (escala 3 planta baixa)
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 09:00
  • Cap de Servici de Centres privats Concertats - Director Centre Santiago Apòstol. Concerts
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 12:00
  • Reunió instruccions plantilles dels llocs del professorat de Religió Catòlica en centres públics. Sala 4 (escala 4, planta baixa)
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 10:30
  • President d'UCEV (Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes). Nova ordre de concerts.
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió Llocs d'Interins. Sala 4 ( escala 4, planta baixa)
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, planta baixa)
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 13:00
  • Directora general de Funció Pública. Valencia
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 10:00
  • (Unió Sindical d'Inspectors d'Educació). Propostes Funcionaris en pràctiques
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:30
  • Representants d'ADIDE P.V. (Associació d'Inspectors d'Educació).
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 11:00
  • Representants sindicals de CCOO, STEPV-IV i FSIE, i el Comité de Empresa del Col·legi Ntra. Senyora del Socors.
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 09:00
  • Servei de centres privats concertats i centres privats
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 12:30
  • Comité Intercentres. Sala 4
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:30
  • Informació sobre el servei prestat per les Mútues.
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 11:00
  • Portaveu del col·lectiu de professorat interí.Requisit lingüístic. .
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 10:00
  • Posada a disposició de documentació sol·licitada per un Diputat Autonòmic del Grup Parlamentari Popular.
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • President d'ANPE, CV. Adjudicacions i propostes per a inici de curs
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 13:00
  • Secretària Provincial i Autonòmica de Creu Roja Espanyola. Mestra d'aula amb jornada completa.
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • Alcaldessa de Carrícola. Transport escolar.
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 10:00
  • AVAPACE, Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral. Continuïtat titular de suport.
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 17:00
  • Convocatòria extraordinarìa del Consell de la Formació de Persones Adultes a la C.V.
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 12:30
  • Centre d'Educació Infantil Giorgeta 0-3. Denegació concert educatiu.
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 11:00
  • Presidenta de l'Associació de Directos i Directores i Equips directius de centres de Formació de Persones Adultes.Plantilles centres docents, comissions de servei, propostes de millora. Assistix el director general de Política Educativa.
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 17:30
  • Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació Postemergència. Antic Arxiu. Palau de la Generalitat.
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:00
  • Comité Intercentres. Sala 4
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:30
  • Representats CCOO. Negociació de plantilles de centres concertats d'educació especial.
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 11:00
  • Reunió informativa amb els sindicats integrants Mesa Sectorial. Pacte d'Acció sindical.
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 10:00
  • Alcalde de La Vilavella.Comissió serveis.
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 11:00
  • Comissió General d'Educació de la Conferència d'Educació. Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 juny 2017 18:00
  • Comissió general d'Educació de la Conferència d'Educació. Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats. MADRID
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:00
  • Alcaldes de Polinyà de Xúquer i d'Albalat de la Ribera. Bono Infantil.
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 13:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:30
  • Presentació del procés participatiu e la Llei d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:30
  • Comissió d'avaluació de les prestacions assumides per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.CA90
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:00
  • Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de l'àmbit de justícia, administració pública i docent. CA90.
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 11:00
  • President d'Escola Valenciana. Ajudes als alumnes d'escoletes 0-3 anys.
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 10:00
  • Director centre concertat XABEC. Alternatives recurs reposició.
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:00
  • Director de l'IES JOANOT MARTORELL. Personal PAS
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:00
  • Coordinadora del Professorat Interí (CPI).
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 10:00
  • Reunió de la Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 13:00
  • Representants de l'STEP i directiva dels centres: La Salle (Paterna), Ramón i Cajal (Alfara del Patriarca) i Jaume Apòstol (Moncada). Supresió concerts.
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 09:30
  • Mesa Tècnica d'Educació i de la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial Funció Pública. Edifici B CA90
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 10:00
  • Associació de veïns de les pedanies de Borbotó, Carpesa i Poble Nou. Menjador escolar.
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 16:30
  • Secretari Autonòmic d'USOCV. Reducció unitats concertades.
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:30
  • Jornada Pilot "Menjadors Saludables".Centre de Cultura Mario Monreal, de Sagunt.Assistix la directora general de Salut Pública i la directora general de desenvolupament Rural i PAC.
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 15:00
  • Reunió amb la directora general de Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala 4
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 10:00
  • Escoles Solidàries. Programes formatius i de cooperació internacional.
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 11:00
  • Regidor d'Educació de Sagunt i la Direcció del Centre IES Jaume I de Sagunt. Cicles d'FP.
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 14:00
  • Cloenda de IV Jornades d'ANPE Comunitat Valenciana, "El futur de la professió docent".
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:30
  • Mesa Tècnica d'Educació i de la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 16:30
  • Mesa d'alumnes. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 12:30
  • Mesa de Mares i Pares. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 12:00
  • Diputat Área de Benestar de les Persones de la Diputació d'Alacant. Escola Infantil "Hogar Provincial".
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 11:00
  • Presidents dels Col.legis Oficials de Treball Social d'Alacant, València i Castelló.Publicació de l'Oferta Pública de nous llocs de treball.
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 10:00
  • Grup de mestres del CEIP Roís de Corella. Decreto 106/2014.
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 16:30
  • Representants UGT Ensenyament Públic. Arranjament escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 12:00
  • Administrador , Rector i Assessor jurídic del Seminari diocesà d'Orihuela. Recurs de reposició.
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 11:00
  • Plataforma per la Consolidació de Vacants. Vacants de l'Administració Pública Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 10:00
  • Director IES Eduardo Primo de Carlet. Vacant Educació Física.
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 16:30
  • Representants d' UGT - FETE
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 14:00
  • Alcalde d'Alzira. Arranjament escolar.
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • Director de l'IES Cabanyal. Banc de llibres.
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:15
  • Viceinterventor de control financer
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 10:00
  • Professors en expectativa amb destinació definitiva des del curs 2016/2017. Comissions de Servei Específiques.
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 11:30
  • Mesa Sectorial d'E·ducació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:00
  • Comissió de personal. Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats. Madrid.
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:30
  • Comissió de Coordinació d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 12:00
  • Directora General de Funció Pública.
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 16:30
  • Inauguració de les VIII Jornades d'Equips Directius d'Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana. Sant Vicent del Raspeig.
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:00
  • Reunió de la Comissió Gestora dels Processos d'accés i Preinscripció Universitària.
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 11:00
  • Primer Tenient d'Alcalde de L'Alcudia de Crespins i la directora del IES El Campet. Problemàtica de l'IES.
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 10:00
  • Directoras dels centres d'Educació Infantil: Tralara, La Roda i El Mòn dels Menuts, COOP.V. Aules pilots de dos anys
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:30
  • Comissió de Coordinació d'Educació.
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 11:00
  • Associació de professionals de l'ensenyament de Física i Química de la CV. Dotació de professorat definitiu.
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 10:00
  • AMPA dels Col·legis "Niño Jesús" de València. Admisió i continuïtat d'alumnes en els dos centres.
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 13:00
  • Alcalde de l'Ajuntament d'Almussafes, regidor d'Educació i técnico d'Educació.Cessió instal·lacions esportives de l'Institut.
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 10:30
  • Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat.
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 12:30
  • ADIES-PV, Associació directors i directores de Secundària.
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 09:30
  • Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de l'àmbit de justícia, administració pública i docent.
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 11:00
  • ADIP-PV, Associació de directors i directores d'infantil i primària del País Valencià. Ajudes menjador i Esborrany PAM
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 10:00
  • Professor del Conservatori Professional de Música d'Alacant. Barem convocatòria concurs de trasllats.
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 13:00
  • 1r Tinent d'Alcalde de Canals i Regidor de l'Àrea d'Educació. Plaça EPA.
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 10:00
  • Presidenta de PRODEFI, Associació de discapacitats psíquics de Torrent. Firma conveni.
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 11:00
  • Alcaldessa d'Almoradí. Nou centre d'infantil i primària d'Almoradí
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:00
  • Alcalde del Ajuntament de Casinos. Ampliació hores del gabinet psicopedagògic municipal al servei del CEIP La Pau.
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:30
  • Reconeixements a Centres Educatius Promotors de l'Activitat Física i l'Esport en el curs 2015-2016. Sala d'Actes.
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:00
  • Sector Ensenyament CSIF. Drets sindicals. Despaxt SAEI.
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:30
  • Comissió d'Educació SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 10:00
  • Vicepresident del Gremi de Llibrers de València. Convocatòria de llibres.
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 11:00
  • Director del Col.legi Jesús María – San Isidro d'Orihuela. Problemàtica del centre.
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:00
  • APIMAE-CV, Associació de professors interins de música i arts escéniques, CV.
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 11:00
  • Presidenta de la Unió Gremial de Llibreries i Papereries. Assitix la Subdirectora General de Centres de Centres Docents.
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 10:00
  • Plataforma per la Consolidació de Vacant (PpCV).
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 10:30
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'Escala 3.
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:30
  • Comissió Gestora proves PAU.
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 10:00
  • Mesa Tècnica Funció Pública.
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:00
  • Directora de l'IES Albal. Falta d'aules en l'Institut.
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 11:00
  • Grup de professors tècnics de Formació Professional.Problemàtica amb el CAP.
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • President de l'Associació CEITA. Millores per al pròxim curs.
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 11:30
  • Consell d'Administració de CIEGSA
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:30
  • Directora General de Funció Pública.
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 10:00
  • Alcalde i Regidor d'Educació de La Pobla del Duc. Manteniment dels espais comuns compartits entre els centres de Primària i Secundària.
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 16:30
  • PayaSOSpital. Posibilitat de colaboració. Despatx DG de Politica Educativa.
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 12:00
  • Directora General de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, cap de servei de Violència de Gènere i atenció a les víctimes. Subdirectora general de centres docents.
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 10:00
  • Mesa Tècnica d'Educació i de la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial Funció Pública. CA90.
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 09:30
  • Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació. Sala 3 (escala 3, 2n pis, pta.D)
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:15
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 12:00
  • Pla Estratègic de Tecnologies d'Informació i les Comunicacions de la Generalitat (2016-2020). CA90. Sala reunions de la DG de TIC
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 13:00
  • Delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de València .Provisió de professors de religió per a substitucions
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:00
  • Acte: "Tots el dies, però també el 8 de març, rqrqr, no pararem bins aconseguir la igualtat". Sala d'actes de la Conselleria.
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 10:00
  • Professors tècnics de FP família Imatge i So. Concurs de trasllats 2017.
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:00
  • Associació de professors de Conservatoris en Expectativa de destí.
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • Reunió de d'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 10:00
  • Comissió de coordinació d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 13:30
  • Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC). Coordinació menjadors escolars
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 11:00
  • Presidente d'ANPE, C.V. Negociacions i pacte de drets sindicals.
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:00
  • Mesa tècnica d'Educació i de la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial Funció Pública. CA90.
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:30
  • Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació Postemergència. Palau de la Generalitat.
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 11:00
  • Associació de Professionals de Dansa de la CV (APDCV). Oferta pública d'ocupació.
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 10:00
  • President Cooperatives d'ensenyament UCEV. Escola 2.
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • Reunió grup de treball OPO. Sala 4
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:00
  • Representant Centre Concertat NOU ESQUEMA.
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:00
  • Presidenta de la Cooperativa Mestres de la Creu del Col·legi Santa Cruz. Trasllat d'emplaçament del Col·legi a Mislata.
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 11:00
  • Alcalde de Riba-roja de Túria. Subvencions i projecte de centre integrat.
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • Profesor d'Institut. Assumpte personal.
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb un professor de un IES d'Alacant.
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 11:00
  • Representant de FESP UGT Ensenyament Privat. Problemàtica centres privats concertats.
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 10:00
  • Secretaria d'Ensenyament Privada de CCOO. Dotació recursos addicionals.
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • President de UCEV. Conveni entre la Conselleria i les cooperatives.
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 17:00
  • Coordinadora del Professorat Interí. Situació actual.
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 12:00
  • Grupo de treball seguiment OPO. Sala d'actes.
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala d'actes.
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 17:00
  • Sessió Ordinària del Ple del Consell de la Formació de Persones Adultes. Sala d'actes de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • Reunió informativa, concurs de trasllats personal docent. Sala reunions escala 4, 1º pis, pta.B.
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 10:00
  • Mesa Tècnica d'Educació i de la Mesa Técnica de la Mesa Sectorial Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 12:00
  • Alcalde i Regidor d'Educació del Ajuntament d'Almussafes. Transport escolar, instal.lacions esportives de l'Institut.
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • SAEI. Necessitats informàtiques DG. ITACA.
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 11:00
  • Comissió de Personal de la Conferència d'Educació. MECD Madrid.
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 6 febrer 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 10:00
  • Comissió de coordinació d'educació SAEI. Sala de juntes escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 13:00
  • Associació de directors i directores dels CEE Públics. Menjador escolar curricular i educadors.
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 11:00
  • Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana per al Foment D'Estudis Superiors (FFES).
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 10:00
  • APPRECE, Sindicat de professors de Religió en l'Escola Pública. Condicions laborals i profesionals per al curs pròxim 2017/18.
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 18:00
  • Constitució de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència i de l'Oficina Única Postemergència. Ajuntament de Dénia.
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • SAEI i caps dels Serveis d'Informática. Necessitats informàtiques de les direccions generals. Sala 3, 2º pis escala 3.
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la CIVE. CA90 Edifici B
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 13:00
  • Director titular del Col·legi Imperial xiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer. Assumpte: Accés alumnes interns residents.
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:00
  • Comité Intercentres . Sala 4, escala 4 baix.
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 13:00
  • Despatx del director general de Politica Educativa. Assistixen la SG de Ordenació, SG de Personal Docente, el cap de servei d'Ordenació Acadèmica. Tema: educadors en centres amb jornada continua.
  • València (València)
 • dissabte, 28 gener 2017 13:00
  • DG Política Educativa, SG Ordenació, Cap Servei d'Ordenació Acadèmica, SG Personal Docent. Educadors en centres amb jornada continua.
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 10:00
  • Creació Comissió Mixta Funció Pública. Mesa tècnica d'Educació. CA90
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 13:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat subscrit el 23 de novembre de 2010. Sala de juntes
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes, escala 3 baix.
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 09:30
  • Grupo de treball de les OPO. Sala de juntes
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 13:00
  • Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció de la PAU. Sala de juntes, escala 3 baix.
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • Director del Col.legi Jesús María San Isidro. Reducció aules.
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 11:00
  • Associació de veïns “La Marjal de Borbotó”, i alcaldies de Carpesa, Poblenou i Borbotó. Beques de menjador.
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 10:00
  • Sessió informativa sobre la tramitació electronica de la sol.licictud de concert. IES Benlliure de València.
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 11:00
  • Directora de l'IES Peset Aleixandre de València.
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • Responsable de Màrqueting PayaSOSpital. Col·laboració per al 2017.
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 09:00
  • Director col·legi Cervantes de Canals. Gastos de funcionament. Assistix la cap del Servei de centres privats concertats i centres privats.
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 18:00
  • Plataforma d'educadors d'Educació Especial i Infantil.
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 10:00
  • Amb els directors territorials i la cap del Servei de Centres Privats Concertats i Centres Privats. Tramitació electrònica centres concertats.
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 10:00
  • Grupo de treball de seguiment de l'OPO. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 16:30
  • Asociacions de directors d'educació Infantil, Primària i Secundària. Millora banc de llibres.
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:30
  • Comissió de Participació, Seguiment i Avaluació de la Formació del Professorat. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 11:00
  • Responsable de la Secretaria de personal del Servei Educatiu i Complementari de la FECCOOPV. Resolució intrucciones funcionament del servei complementari de menjador escolar en centres docents.
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 10:00
  • Ex director del C.I.P.F.P. Ciutat de l'Aprenent. Reconeixement de triennis.
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educaió SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació.Formació del professorat. Sala 4, escala 4, baix.
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • Mesa Tècnica d'educadors. Funció pública.CA90
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 11:00
  • Representant majoritari del professorat de religió catòlica en els centre públics de la Comunitat Valenciana. Assumpte: Reconeixement de sexennis del professorat de religió.
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • Director de l'Escola d'Educació Infantil de Sagunt.
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 11:00
  • Mare del CEIP Cervantes de València. Assumpte: Falta d'atenció psicològica.
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 17:00
  • Reunió d'Equip de Direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 11:30
  • Reunió Comissió Gestora dels Processos d'accés i Preinscripció PAU. Sala de juntes, planta baixa escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 30 desembre 2016 12:00
  • Despatx del Conseller: SAEI, DG Formació Professional i ERE i DG ISEACV. Conservatoris de música.
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 09:00
  • Despatx del DG Política Educativa amb la Inspecció General. Calendari d'admissió.
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:30
  • Reunió al despatx del SA d'Educació i Investigació, amb el Sotssecretari, DG FP i ensenyances de Règim Especial, sotsdirectora General de Règim Econòmic i Servei de Contratació. Equipament escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 11:30
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI). Ciutat de la Justícia.
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 10:30
  • Mesa Sectorial d'Educació.
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 09:30
  • Comissió d'Igualtat. Sala 4, escala 4, baix.
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 11:00
  • Reunió de la Junta de Portaveus de la Mesa General de Negociació I. CA90.
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 09:30
  • Comissió de Seguiment de l'acord de Legislatura, de 9 de juny de 2016, de la Mesa General de Negociació I. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:00
  • Federació de sindicats independents d'ensenyança de la CV. Assumpte: Propostes ensenyança concertada.
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 11:00
  • Col·legi Santa Faz: Assumpte: Ampliació unitat centre concertat.
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 10:00
  • AMPA dels col·legis Niño Jesús i centre privat Niño Jesús. Assumpte: Problema d'admissió i continuïtat alumnes en els dos centres.
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:00
  • Reunió amb el Sotssecretari, l'alcalde d'Oliva i la subdirectora general de Règim Econòmic. Funcionament dels seveis auxiliars en centres docents.
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes, (escala 3, baix).
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 11:00
  • Centre FM Football Academy. Assumpte: Autorització centre d'ensenyances esportives
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 10:00
  • Director i Secretària de l'IES Baleares. . Cicles formatius.
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 11:00
  • Entitats vinculades al CEED. Assumpte: Orde d'ajudes econòmiques.
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 10:00
  • Alcaldia de la Vilavella. Assumpte: Compatibilitat personal docent.
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció de la Conselleria part d'Educació.
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 16:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:30
  • Dia de la Constitució de 1978. Ciutat de la LLum. Jardins de l'Oculus. Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:30
  • Titular del Col·legi Paidós de Dénia. Assumpte: Unificació de centres.
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 10:00
  • Escola Oficial d'Entrenadors de Futbol ANEFF. Assumpte: Autorització del centre
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:00
  • Mesa Tècnica d'Educació i de la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 10:00
  • Comissió d'Igualtat. Sala 4, escala 4 baix.
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb la directora general de Funció Pública. CA90 Preparació Mesa Tècnica.
  • València (València)
 • dissabte, 26 novembre 2016 09:30
  • Jornada: els deures escolars a debat. Auditori del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 11:00
  • Professora titular de l'IES Juan de Garay de València. Assumpte: Plaça d'anglés.
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • Secretària general d'AERCOV. Assumpte: Contractes menjadors per al present curs 2016-2017.
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat subcrit el 23 de novembre de 2010. Sala 4.
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb SAEI, DG de Politica Educativa, SG d'Ordenació, SG de Personal Docent. Conveni EPA i la Diputació de València.
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • Directora General de Funció Pública. Mesa General de Negociació. CA90
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 12:00
  • Acte de Presentació de la Campanya de conscienciació contra la violència de gènere "Erre que erre que erre. No pararem fins aconseguir la igualtat" Sala Goerlich 1 del Centre Cultural del Carme.
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 10:00
  • Professors i exprofessors del CPFPA de Torrevieja.
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 12:00
  • UGT-FESP-SERVEIS PUBLICS. Finalització expedient Catedràtics Secundaria 2009 i finatlització curs de Formació Didàctica i Pedagògica Professorat tècnic de FP.
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 11:00
  • Alcalde i Regidor de l'Ajuntament de Benlloch. Assumpte: Escola infantil.
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 11:00
  • Directors Territorials d'Educació i Inspecció General. Sessió informativa Factura electrònica. Sala 4, escala 4 baix.
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:00
  • Directora General de Funció Pública. Educadors d'Infantil i Educació Especial.
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 10:00
  • President del Sindicat ANPE. Analitizar punts tractats en la Mesa Sectorial d'Educació i resum de les últimes negociacions.
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 11:00
  • Reunió amb la Permanent de directors d'Infantil i Primària. Asumpte: Factura electrònica. Sala de juntes, escala 3 baix.
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:00
  • Alcalde de Chella. Assumpte: Problemes amb l'Autorització del Conservatori Municipal "Mestre Ponce".
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • Reunió de l'Equip de direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació previa a l'Equip de Direcció SAEI.
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:00
  • Despatx Conseller. Assistixen: el SAEI, DG de Politica Educativa i Sub.Gral. Gabinet Tècnic. Carta directors.
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes, escala 3 baix.
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:00
  • Reunió amb el viceinterventor de Control Financer. Informes de centres educatius.
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:00
  • Directora-gerent de MUDIC-VBS-CV. Assumpte: Possible col·laboració de la Conselleria d'Educació amb el museu.
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 10:00
  • Exdirector de l'IES Eduardo Merello de Port de Sagunt: Assumpte: Col·lectiu de professors de l'antic AHV.
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 11:00
  • Junta directiva de l'Associació de directors de Secundària del PV. Sala de reunió de la Mezquita.
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 10:00
  • Regidora d'educació de Llíria. Assumpte: Professors Conservatori.
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • Comissió de Coordinació d'Educació SAEI.Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 13:30
  • Mesa Sectorial d'Eudcació. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 11:30
  • Consell Valencià de FP. Edifici SERVEF. Av. Navarro Reverter, 2 València.
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 18:00
  • Representants de educadors de Infantil i de educació especial.
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'interinitat subcrit el 23 de novembre de 2010. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:00
  • Iniciar l'elaboració del Pla d'Igualtat del personal de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 10:30
  • Reunió amb del Sotssecretari, Sotssdirectora de Règim Econòmic, director de l'ISEACV, DT d'Alacant, DT de Castelló, DG de València i cap de la Inspecció General. Assumpte: Informes d'Intervenció. Despatx del Sotssecretari.
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4.
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • Jornada Projecte Esportiu de Centres Educatius promotors de l'activitat física i l'Esport. Centre de Congressos d'Elx.
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 12:30
  • Associació de directores i directors de l'IES del País Valencià (ADIES-PV).
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 11:00
  • Responsable sector de neteja d'edificis i locals del sindicat Construcció i Servicis CC.OO PV. Assumpte: Empresa UTE SECOPSA-Companyia especial d'ocupació i integració, S.L.
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció de la SAEI.
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:00
  • Reunió de la Comissió de coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3, baix.
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 12:00
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI). Sala d'Autoritats de la Ciutat de la Justícia de València.
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:30
  • Comissió Gestora Accés Universitat. Sala de juntes (escala 3 baix)
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 11:00
  • Associació de directors i directores dels CEE Públics. Assumpte: Banc de llibres, PAM, menjador, professors de taller.
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:00
  • Associació de Professionals de la Dansa de la CV (APDCV).
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 11:00
  • Directora titular del Centre de Formació Professional Cabillers. Assumpte: Tancament del centre Cabillers.
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció de la SA d'Educació i Investigació.
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:00
  • Reunió previa a la de l'equip de direcció, SAEI. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 12:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 09:30
  • Secretària Autonòmica d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Assumpte: Llei Valenciana d'Educació.
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educacció. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 17:00
  • Director del centre concertat Acadèmia Cots, d'Alacant. Pagament salaris professorat
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 11:00
  • Sotssecretària. Assumpte: Coordinació d'actuacions en equipament escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 09:00
  • Secretaria Autonòmica d'Escoles Catòliques. Cursos de formació de professors.
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 13:00
  • Advocacia General de la Generalitat Valenciana. Ciutat de la justícia. Av. Professor López Piñero,14.
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 11:00
  • Coordinador d'acció sindical i representants del STEPV. Situació del professorat que va participar en el procediment d'accés a càtedres de 2009 de les especialitats de Tecnologia i OGC.
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:00
  • President de COVAPA. Assumpte: Incidències xarxa llibres.
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 16:30
  • Despatx Conseller. Reunió amb COVAL-escuelas católicas i SAEI, DG Política Lingüística. Temes: Xarxa llibres, educació compensatòria i renovació concerts gener 2017.
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 10:00
  • Alcalde d'Alginet i la regidora d'educació. Assumpte: Ipads xarxa llibres.
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:00
  • Reunió equip de direcció d'educació.
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • Comissió de coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • Presidenta d'ASPAU. Assumpte: Publicació places vacants de mestres bossa aules de comunicació i llenguatge. Despatx DG Política Educativa.
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 11:00
  • Viceinterventor de control financer. Assumpte: Control financer.
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:30
  • Reunió amb el SAEI, sala de juntes de l'escala 3. Situació noves proves accés a la Universitat.
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 11:00
  • Amb la Inspecció General d'Educació. Control financer.
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 10:00
  • Profesor interino. Assumpte: Borsa d'interins especialitat francés.
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 11:00
  • Amb la Subdirecció General d'innovació tecnològica en els ámbits d'Educació, Hiseda i Justicia. Programa centres concertats.
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 09:30
  • President d'Ensenyament de CSI.F València. Temes laborals i sindicals.
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • Actes de celebració del Dia Europeu de les Llengües. Jardins de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 13:00
  • Actes programats amb motiu de la festivitat de la Nostra Senyora de la Mercé, patrona d'Institucions Penitenciàries. Establiment penitenciari de Picassent.
  • Picassent (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 09:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:00
  • Reunió amb Xelo Valls, representant de CCOO. Especialitat ensenyament artistic.
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • Reunió constitutiva de la Comissió de Seguiment de l'acord de legislatura, de la Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I). CA9O, edifici B
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:00
  • Representants de USOCV. Increment dels alliberats per al sector del professorat de religió en la CV.
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:00
  • CA9O. Reunió en la DG de Funció Pública. Torre 4. Revisió acords amb els sindicats.
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 10:00
  • Javier Pallás Magraner, representant de l'Associació de docents de música i arts escèniques de la CV. Postura del col.lectiu que representen.
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:00
  • Isaura Navarro, diputada grup Compromís. Professors de religió.
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:30
  • Reunió en el CA90, amb: Secretari Autonòmic de Justicia, DG Recursos Humans de Sanitat, DG de Funció Pública. Torre 4, segona planta. Revisió acords amb els sindicats.
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 11:00
  • Manuel Folgado, titular del Centre Formació Folgado SLU. Proposta en referència al Cicle en GM de Soldadura i Caldereria.
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:00
  • Eirene Fernàndez Capilla, professora interina de Llatí. Adjudicació de places d'interinitat de Cultura Clàssica.
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 11:00
  • Elisa Faus, coordinadora de professorat interí. Problemàtica Acord 2013
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 13:30
  • Acte de presentació inici curs 2016/2017. Jardi entre cafetería i despatx del conseller.
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 09:00
  • Comitè Intercentres. Estudi de la plantilla professorat de Religió per al curs 2016-2017. Sala 4, escala 4 baix.
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 12:00
  • Rafal Cerdá, delegat d'ensenyament i Francisco Millet, inspector d'ensenyança religiosa escolar de l'Arquebisbat de València. Assignatura i professors de religió.
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 11:00
  • Yolanda Gallardo, mare de xiquet ingressat i Lucia Igual, pediatra del Servei d'Oncología Infantil de l'Hospital La Fe. Continuitat docents que ocupaven llocs en les UPHs que havien quedat vacants.
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 10:30
  • Coordinació directores generals
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 12:00
  • Mª del Carmen López Revuelta, presidenta de l'Associació Pares Autisme, C.V. Situació del centre de dia i residència per a pesonal amb autisme "Infanta Leonor", centre concertat.
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 09:00
  • Vicent Grimalt, alcalde de Denia.
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 13:30
  • Continuïtat reunió del passat dia 13, "priorització informàtica" amb el SAEI, Mª José Ramis, Salvador Aznar i Rafael Gimeno. Sala 3, segon pis de l'escala 3.
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 17:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 11:00
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 18:00
  • Trinidad Castaño. Adjudicacions primària.
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 17:00
  • Professors de l'EPA de Torrevieja. Denúncia cas de corrupció en l'escola.
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 11:30
  • Comité Intercentres. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 11:30
  • Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Sala 4.
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 09:00
  • Reunió amb l'Associació de directors d'infantil i primària ADIP-PV. Sala de juntes
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 16:30
  • Consell d'Administració de la mercantil "CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. Unipersonal". Despatx Conseller
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 11:30
  • Reunió preparatòria per a la Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats. Despatx del SAEI
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 12:00
  • Reunió en la Subdirecció General de Personal Docent. Informe professors de religió.
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 10:00
  • Grupo Gimeno. Menjadors escolars.
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 12:30
  • Maria Ciurana de l'associació de catedràtics de música i arts escèniques de la comunitat valenciana. Assumpte: paralització accés a càtedra.
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 11:00
  • Vicenta Roig, presidenta de la Unió Gremial de Llibreries i Papereries. Xarxa llibres. Assistix la SG de Centres Docents, Lluisa Martínez.
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 09:00
  • Reunió amb el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 11:00
  • Mª Jesús Pons, Academia BETA. Assumpte: Concert educatiu.
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 10:00
  • Filo Tortosa, directora del Col·legi Martí Sorolla de València.
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:00
  • Reunió amb Ramón López de COVAPA. Admisió d'alumnes
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 11:30
  • Reunió en el despatx de Vicent Martínez, director del Gabinet del Conseller i la DG de FP i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez. Assumpte: Conservatori de Carcaixent.
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:00
  • Daniel Perpiñá, vicepresident de l'associació de professorat d'informàtica (APICV).
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 17:00
  • Reunió amb el SAEI, els sindicats, el DG de Política Educativa i la cap del servei de relacions institucionals. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:30
  • Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació i el departament d'informàtica.
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:00
  • Sessió del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. Sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 16:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació.
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb els directors territorials, el director general de política educativa i la directora general de formació professional i Ensenyances de règim especial. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 11:00
  • Emilia Fernández de les Heras, directora del Centre concertat Sant Josep d'Alacant.
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 17:00
  • Reunió en la secretària Autonòmica d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:30
  • Associació de Directors i Directores del Centres d'Educació Especial Públics del País Valencià.
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:00
  • Natxo Costa, director general de Comerç.
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Reunió de l'equip de direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 16:00
  • Reunió de l'equip de direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 1 juliol 2016 12:00
  • Pablo Bosque, secretari Mancomunitat de Municipis Rincón d'Ademuz. Assumpte: escola infantil.
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 09:30
  • Eva Coscolla, directora general de Función Pública.
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 12:00
  • Secretari General Administratiu i cap de servei de suport tècnic i assumptes generals.
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 10:00
  • FECEVAL, Rosa Cañadal i Consuelo Roig. Despatx del SAEI.
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 17:00
  • Reunió amb la Inspecció General i la Direcció General de Política Educativa.
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 11:00
  • Yolanda Gallardo Ruiz, mare d'un alumne de 8 anys hospitalitzat.Assumpte: Aules hospitalàries.
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 10:00
  • Blas Salvador Giner, secretari autonòmic de la federació de sindicats independents d'ensenyança de la comunitat valenciana (FSIE-CV).Assumpte: Instruccions de data 30 de maig.
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 11:00
  • D.Víctor Olmos de León, president de l'associació cultural del Col·legi Alemany de València i D. Skarlatos Antoniadis, director d'administració.
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 10:00
  • Reunió Conservatori Professional.
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 12:00
  • Miguel Zaragoza Fernández, diputat àrea de benestar de les persones. Assumpte: Modificació de la tanca segona del conveni educatiu.
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 11:00
  • Antonio Carlos Molina, director del Col.legi Jesús-María (San Isidro).Reducció d'unitats.
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:30
  • Sala de sistemes d'Informàtica.
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:00
  • José Ignacio Llópez, clavari director del Col·legi Imperial xiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer. Assumpte: Accés dels alumnes interns residents, regulació del procediment, condicions i criteris.
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 11:00
  • Marta Murciano, directora del CEIP Ciutat de Cremona d'Alaquàs. Comisió serveis professor.
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • Angel Ribes, alcalde de Benlloch i la regidora d'Educació Na Mª Carmen Pitarch. Assumpte: Possible apertura de l'Escoleta infantil de Benlloch.
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • José Carlos Guirado, director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Assumpte: Conveni de l'aula del Cel.
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció de la SAEI
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes, escala 3 baix.
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 11:00
  • Juan Octavio Sanchis Martínez. Director de l'IES 26 Misericòrdia. Assumpte: comissions de servici.
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 10:00
  • Ximo Martín, director IES Abastos. Assumpte: Comissions de serveis.
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 11:00
  • Reunió amb la Inspecció General. Plantilles.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 12:00
  • Reunió amb Dèlia Amorós, subdirectora general del Gabinet Tècnic.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 10:00
  • Olaia Sánchez d' Iniciatives Solidàries. Assumpte: Aula compartida.
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 12:00
  • Reunió amb l'Associació de directors d'Infantil i Primària.
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 11:00
  • Mª Angeles Cisneros, exdirectora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sagunt. Assumpte: Situació particular.
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 09:00
  • Eva Coscollar, directora general de funció pública. Complex Administratiu 9 d'octubre.Torre 4
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 17:00
  • Reunió amb ADIES-PV Asociació directors de secundària i Batxillerat.
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 12:00
  • Maria Valcárce, directora de SIMO Educació, Saló de Tecnología per a l'ensenyament. Colaboració de la Conselleria.Assitix Salvador Aznar, Cap de servei d'inormàtica per als centres educatius.
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 11:00
  • Lucía Echeverría de Miguel, directora del Conservatori Professional de Musica de Utiel. Situació del Conservatori.
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:00
  • Eduard, director CEIP Antonio Ferrandis de Paterna.
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • José Ramón Albort Peña (UGT). Problemàtica col.legis Inmaculada Jesuítas i Jesús-María San Isidro d'Orihuela.
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 10:00
  • Inmaculada Martínez de CCOO i Francesc Cerdá, de STEP. Concesió de Comisions de serveis en Escola d'Idiomes.
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 12:00
  • Manuel Àvila. Assumpte: Concerts.
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 11:00
  • Reunió amb l'Equip directiu del CEIP Cervantes. Provisió de places al centre.
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 10:00
  • Mª Jesús Franch, cap d'estudis del CRA Ribera Baixa i l'alcaldessa i regidor d'educació de Fortaleny.
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció.
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 13:00
  • Mesa d'alumnes. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 12:00
  • Mª Antonia Ferrús, presidenta del patronat intermunicipal Francisco Esteve. Assumpte: Ajudes
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 11:30
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 11:00
  • Juan Ramón Adsuara, alcalde d'Alfafar. Assumpte: Xarxa llibres.
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 10:00
  • Francesc Márquez, director del CEI Betània. Assumpte: Concert educatiu.
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 10:00
  • Mesa de Pares. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 13:00
  • Representants legals d'alumnes del CEIP Pràctiques. Assumpte: aula CYL.
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 12:00
  • Roberto Garrido, director general del Col.legi Inmaculada-Jesuítas d'Alacant. Desestimació d'unitats Educació Infantil i supresió d'unitats Educació Primària. Recurs de reposició.
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 11:00
  • Reunió amb la inspecció educativa. Instruccions inici curs. Escala 4
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:00
  • Rafael Ramos, pare d'alumne del CEIP Rosa Serrano de Paiporta. Assumpte: Problemàtica amb el professorat i amb l'equip directiu del centre.
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 12:00
  • Reunió en la DG de Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 10:00
  • Antonio Ruano, de l'associació de docents en expectativa de destí. Assumpte: concurs de trasllats.
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 12:00
  • Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 10:00
  • Reunió amb Mª Llanos Fitó Roselló, directoria Col.legi Claret de Xàtiva. Supressió d'una unitat.
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 17:00
  • Reunió amb el Seminari de directors de centres d'Educació Especial concertada. Problemàtica dels centres específics d'Educació Especial concertats. Assistix el DG de Polìtica Educativa, Jaume Fullana.
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 11:30
  • Mesa de pares, sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 11:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat subscrit el 23 de novembre de 2010. Sala 4 (escalera 4, baix)
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació, sala 4 (escala 4, baix).
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 10:00
  • Mesa Técnica Funció Pública. CA90
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 13:00
  • Reunió en el despatx del Conseller amb, Chelo Roig, Pura Printer, Amanda Gascó, Vicent Martínez i Francesc Felipe. Asumpte: Ensenyament concertat.
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:00
  • Reunió amb la directora del centre concertat Garcia Broc i Lola Navarro de l'ESTEPV.
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:00
  • Estefania Sanz, presidenta d'AVED-FPA (associació valenciana de directors i membres d'equips directius de centres públics de formació de persones adultes). Assumpte: Comissions de servicis per a equips directius de CFPAS.
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 10:00
  • Pablo Torres, regidor d'educació d'Utiel. Assumpte: Treballadors del Conservatori d'Utiel.
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 17:30
  • Andrés Fernández, alcalde d'El Perelló i Cristina Civera, presidenta de l'AMPA CEIP El Perelló. Paralització de les obres.
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • Reunió de l'equip directiu de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 11:00
  • Ramón Torres, president de CEITA. Assumpte: Pagament bo infantil, aules 2-3 anys, mapa escolar, centres irregulars.
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 10:00
  • Manuel Folgado, director del centre de formació Folgado. Assumpte: Concert educatiu.
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 12:00
  • Reunió amb Mª José Arnau i quatre professors de Física i Química.
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 11:00
  • Artemi Almonacid, Miguel Angel Almonacid i Carmelo Romaguera, del sector d'ensenyança CSIF-F València. Assumpte: Situació catedràtics de conservatoris.
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 10:00
  • Laura Felip, alcaldessa Perellonet, Isaura Navarro, diputada per compromís i Javier Rocha, advocat pares el Saler.
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 12:00
  • Representants de les UTES concessionàries de transport escolar en la província d'Alacant. Assumpte: Transport escolar. Assistix Lluisa Martínez i Rosa marqués.
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • Juan Cruz Ruiz, secretari General de la FSC de CCOO PV. Assumpte: Transport escolar.Assistix Lluisa Martínez i Rosa marqués
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 10:00
  • Reunió amb Rosa Cañada, cap del Servei de relacions institucionals.
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 22:00
  • L'ópera MISIM com sona l'eso. Explanda de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 19:00
  • Inauguració de la Primavera Educativa. Auditori del Palau de Les Arts.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 16:30
  • I Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana. Cap a l'alfabetització científica, tencològica i matemàtica en el segle XXI. IES Benlliure de València.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 11:00
  • Marta Trenzano, alcaldesa d'Agemesí i regidora d'Educació. Notificació al Centre Concertat Sant José de Calasanz.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • Reunió en el despatx del Sotssecretari amb Mª Nieves Martín, Interventora delegada. Nòmines d'interins de juliol i agost
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 17:30
  • XXXIII Congrés de FEDADI: Futur del Sistema Educatiu i Marc per a la bona Direcció. Complex La Beneficència.
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 09:00
  • Reunió amb Joan Ribó, alcalde de Valéncia i la regidora d'Educació a l'Ajuntament de València. Asistents: SAEI, DT València, Jesús García i Ana Marí. Decret admissió d'alumnes.
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 13:00
  • Reunió al despatx del Sotssetaria i la DG de Funció Pública, Eva Coscolla. Educadors infantils i d'educació especial.
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 12:00
  • Antonio Cebrian, director del centre Claret Fuensanta i Matilde Desantes, directora del centre Jesús-Maria Fuensanta. Assumpte: retalls educatius.
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:30
  • José Duart, alcalde de Carpesa i José Vicente Miró. Transport escolar. Despatx del Sotssecretari.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 17:30
  • Reunió amb Dèlia Amorós, Javier Bolinches i Chelo Roig. Modificació del arranjament escolar de l'ensenyament concertat.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • Mª Angeles Gil García, directora de l'Escola d'Educació Infantil "Niño Jesús". Assumpte: Procés d'admissió d'alumnes.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:00
  • Directors dels centres: IES Marxadella de Torrent, IES Serra Perenxisa de Torrent, IES Fausti Barbera d'Alaquàs, IES Salvador Gadea d'Alaquàs, CEIP Martínez Torres d'Aldaia i CEIFP Misericòrdia de València. Acord de plantilles.
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes (escala 3, baix).
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4(escala 4, baix)
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 11:15
  • Sorteig admissió d'alumnes.
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • Mesa de negociació de l'Ensenyament Privat Concertat. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:00
  • Cristina García directora del Centre d'Educació Infantil Campanar. Assumpte: Decret d'admissió.
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 11:00
  • Amor Amorós, regidora d'educació. Assumpte: Subvencions gabinet psicopedagògic de Xàtiva.
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:00
  • Ernesto Roselló Soler, titular del centre concertat Carmelites "La Presentació" d'Alcoi. Assumpte: FPB.
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:00
  • Reunió amb Rubén Trenzano, DG de Política lingüística i Gestió del Multilingüisme. Borses de treball del Personal docent.
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • Reunió amb Marisa Icerte, directora del'IES Pere Boil de Manises. Batxillerat internacional
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • Mesa Sectorial. Temas de la Mesa Tècnica d'Educació del 21 d'abril de 2016.
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 12:30
  • Francisco José Martínez i Bartolomé Úbeda, alcalde i regidor d'Educació Ajuntament de Novelda. Anàlisis dels conservatoris i les escoles infantils de Novelda. Assistix Jaume Fullana.
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:00
  • Javier Sorribes, alcalde d'Aín. Assumpte: Transporte.
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 17:00
  • Isaura Navarro Casillas i Juan Ponce Guardiola, Diputada i Portaveu Adjunt del grup parlamentari COMPROMÍS. SD 812 a 2204 documentació posada a disposició de la diputada.
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 12:00
  • Reunió amb Rosana Medina, professora de secundària.Adjudicació vacants especialitat d'anglès en l'IES Benigasló de la Vall d'Uixó.
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 10:00
  • Enrique Giménez Adell, president de la Fundació Punjab. Assumpte: Col·legis gueto de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:00
  • Fina Císcar i Jesús García. Admisió en Batxillerat Internacional.
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 12:00
  • Reunió amb l'Associació de Catedràtics de Música. Despatx del SAEI. Assitents: SAEI, Sotssecretari, DG Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i director ISEACV.
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 11:00
  • Mª Pilar Estela, directora del CEIP Lluis Vives de València. Problemàtica de personal en el centre.
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 10:45
  • Mesa Tècnica d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 14:00
  • Reunió amb Sergi Campillo, cap de personal, Maria Oliver, regidora d'educació de l'Ajuntament de València i Lina Herranz, SG de Personal Docent. Profesorat de l'Ajuntament de València.
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 12:00
  • Comissió de Control del Pla de Pensions dels empleats de la Generalitat. CA9O.
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 11:00
  • Fernando Benlliure, alcalde i Pablo Torres, regidor d'Utiel. Assumpte: Personal del conservatori.
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 20:00
  • Lliurament de Premis extraordinaris d'educació primària. Primer torn. Palau de les Arts
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 16:30
  • Lliurament de Premis extraordinaris d'educación primària de València. Torn 1. Palau de les Arts.
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 12:00
  • Reunió amb Luis Martínez-Abarca, director de L'Área de Col.legis CEU.
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 11:00
  • Gustau Pérez, assessor del GP Compromís. Assumpte: Autoritzacions per a un conservatori privat.
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:00
  • Mª Angeles Iborra Juan, secretària general d'AERCOV. Assumpte: Contractes menjadors escolars.
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 17:00
  • Manuela Ferrer del STEPV. Assumpte: Ampliar jornada secretària del comité de salut laboral
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 13:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 09:30
  • Comissió de coordinació d'Educació. Sala de Juntes de l'escala 3
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 10:30
  • José Albort Peña de FETE-UGT. Assumpte: Autorització definitiva acadèmia Cots d'Alacant.
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • Luis Rodríguez, secretari general de FEMPA. Assumpte: Modificació autorització centre.
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 10:00
  • Reunió amb l'Asociació SBM Estudi Juridic. Transport Escolar.
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 12:00
  • Belén Muñoz, gestora de l'Associació de Professionals de la Dansa de la CV. Convocatòria d'oposicions.
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:45
  • Reunió amb el President d'ANPE. Comissions de serveis, oposicions.
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:00
  • Estela Darocas, alcaldessa de Navarrés. Assumpte: Escola infantil municipal.
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 09:30
  • Reunió amb el President Autonómic i Presidenta Provincial del sector d'Administració General de CSIF, en el despatx del Sotssecretari. Educadors i fisioterapeutas de centres educatius.
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:30
  • Reunió amb l'Associació de directors/es dels IES del PV. Tema dels birrets, aporten solucions i propostes, accés dels CFGM a CFGS i FPB 2a oportunitat. Assitixen: DG de FPIERE, SG de Formació y Qualificació Professional, DG Politica Educativa.
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:00
  • Reunió amb Manolo Ávila, titular i director del centre de Sagrada Familia Padre Barranco.
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 11:00
  • Estefanía Reina, representant dels pares de l'aula habilitada al col·legi Vila d'Alaquàs.
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 09:30
  • Reunió en el despatx del Sotssecretari amb STAS Intersindical Valenciana. Problemàtica amb el personal educador, fisioterapeuta i d'administració i serveis de centres educatius.Asisstixen: SGA, SG de Personal Docent.
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 10:30
  • Carmen Julián Lahuerta, directora de l'IES Benicalap. Assumpte: llistat definitiu vacants concurs de trasllats.
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 16:00
  • Reunió en el despatx del Conseller amb Rafael Fresquet i Consuelo Roig. Tancar arranjament escolar.
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 12:00
  • Lectura de "El Quijote" de Cervantes en el 400 aniversari de la seua mort. IES Blasco Ibáñez de Cullera.
  • Cullera (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:00
  • Manel Garcia, director d l'ISEACV
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:30
  • Reunió en el despatx del SAEI amb la cap de servei de relacions institucionals, Rosa Cañada. Convocatòria Mesas Sindicals.
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:00
  • Sergi Serrano Fillol, de l'associació de professorat de tecnologia de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 15:00
  • Reunió en el despatx del Conseller amb Rafael Fresquet i Consuelo Roig. Tancar arranjament escolar.
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 12:30
  • Teresa Menadas, presidenta de l'APFVAL. Assumpte: Absència de places en l'especialitat de Francés en secundària.
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • Antonio Ramón Ruano. Representant dels professors de música i arts escèniques en expectativa de destí.
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 10:00
  • Àgueda Francés Eguílaz, secretària d'APIMAE-CV (Associació de professors interins de música i arts escèniques) Assumpte: Suspensió de les oposicions.
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:00
  • Enrique Castillejo, president del Col·legi oficial de pedagogs i psicopedagogs de la CV.
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 12:00
  • Reunió despatx Sotssecretari, SG Règim Econòmic i SG de Centres. Transport Escolar
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 14:00
  • Reunió amb Josep Manel García, director del ISEACV
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 12:00
  • Reunió amb Francisco Javier Esquembre, alcalde de Villena i dos regidors. Problemática guarderies.
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 11:00
  • Marc Jimenez i Agulló, vicedirector del centre Secc. IES Henri Matisse. Assumpte: Seccions IES.
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 10:00
  • Josep Cuenca, en representació de cinc professors de Tecnologia.
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 11:30
  • Pla estratègic cultural 2016-2020. Aula magistral del Palau de les Arts.
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:30
  • Jornada en la Biblioteca de l'Institut Aragonés de l'Art i la Cultura Contemporanis Pablo Serrano. Passeig María Agustín, 20. Zaragoza.
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimarts, 29 març 2016 12:30
  • Reunió d l'equip de Direcció de la Conselleria. Sala de reunions del gabinet del Conseller.
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 11:00
  • Reunió amb la DG de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, el DG de Política Educativa, Jaume Fullana i el Cap de Servei d'Informàtica per a la gestió educativa, Rafael Gimeno.
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 09:30
  • Reunió amb José Ignacio López, clavari director del Col. Imperial de Xiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer. Presentació de la labor social per la infancia valenciana i les famílies amb dificultats.
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 17:00
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Educació i Investigació. Concerts educatius.
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:00
  • Reunió amb Miguel Ángel Vera, CCOO
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:00
  • Reunió amb Juan Carlos Castaño i la SG de Personal Docent, Lina Herranz. Determinació de plantilles.
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 17:30
  • Reunió al despatx del DG de Política Educativa amb entitats vinculadas al CEED. Formació per a persones adultes.
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 09:30
  • Reunió amb la directora general de Funció Pública i el subsecretari d'Educació en la Ciutat Administrativa 9 d'octubre. Assumpte: Educadors.
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 12:00
  • Sonia Tenza del grup d'interins afectats per la reordenació de la bossa després de les pròximes oposicions.
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 10:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:15
  • Josep Borrás, subsecretari. Assumpte: Contracte transport escolar.
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 13:00
  • Reunió amb Manel García, director de l'ISEACV
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 09:00
  • Reunió de la mesa de racionalització del sector de neteja d'edificis i locals de la CV. Sala de personal docent, escala 4 primer pis, porta B
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 17:00
  • Convocatòria del Consell de la Formació de Persones Adultes. Saló d'actes de la Conselleria.
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • Bruno Rodriguez i Andrés Muñoz, Col·legi Sagrats Cors d'Alacant.
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • Reunió determinació de plantilles. Sala reunions escalera 4 primer pis porta B
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 16:30
  • Reunió en el despatx del SAEI amb Vicente Castellanos, Secretari General de la Universitat Politècnica de València. Escoleta de la UPV
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • Beatriz Soriano, directora del Centre d'educació infantil La Casita de Julieta. Assumpte: ensenyança pública xiquets de 2 anys.
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 10:00
  • Reunió amb l'alcalde de Rotglà, Amador Climent. Escola infantil de Rotglà.
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 16:00
  • Reunió amb la directiva de l'IES Juan de Garay.
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • Presentació de la Primavera Educativa. Sala d'actes de la Conselleria.
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 10:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat.
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 12:00
  • Reunió amb Fulgencio Sánchez Almagro, professor de l'IES Thader Orihuela i Miguel Ángel Vera de CCOO.
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:00
  • Enrique Mota, president del Consejo Evangélico de la C. V.
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 10:00
  • Anna Chaler, directora de l'Escola La Masia, Coop.Val. Assumpte: Necessitat de personal de PT.
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 12:00
  • Reunió amb Rafael Fresquet, cap de servei de Planificació Educativa.
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:00
  • Reunió amb José Calvo, transpot escolar.
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 10:00
  • Manuel Agorreta, Carlos Calduch i Vicente Gómez Agost. Assumpte: Ajudes al seminari de Segorbe.
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 12:30
  • Reunió amb el SAEI, Cap de Servei d'Informàtica, Inspecció General, SG d'Innovació Tecnològica. Renovació d'equipament TIC i millora conexions a internet per als centres educatius.
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 11:00
  • Antoni de la Torre, professor de l'IES Joanot Martorell de València. Assumpte: Catedràtics d'ensenyança secundària.
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 10:00
  • Reunió amb Manuel Fernández, director de lÀrea de Beneficis Públics de l'empresa SODEXO. Bono Infantil.
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 16:00
  • Reunió de coordinació d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 10:00
  • IX Jornades de directores i directors d'Instituts d'ensenyament secundari. Centre cultural Mario Monreal de Sagunt.
  • Sagunt (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 20:00
  • IX Jornades de directores i directors d'Instituts d'ensenyament secundari. Centre cultural Mario Monreal de Sagunt.
  • Sagunt (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 16:30
  • Reunió al despatx del Conseller. Exposició dels actes previstos per a la "Primavera Educativa"
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 09:00
  • Reunió preparatòria Mesa Sectorial. Despatx Secretaria Autonómic d'Educació i Investigació.
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • Begoña Méndez Torres, del col·legi La Vall d'Alacant. Assumpte: Adjudicació unitats concertades en educació infantil.
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:00
  • Antoni Soler Vila, alcalde de Benisuera. Asunto: comedor escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:00
  • Paz Navarro, autocars Capaz. Assumpte: Transport escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:00
  • Inmaculada Coret, coordinadora de l'àrea d'organització de STEPV.
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • Oscar Navarro, alcalde de Polinya del Xúquer. Assumpte: Diversos serveis educatius
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • Seminari de Gestió Pedagògica 2016 per a directors i professors de centres d'Educació Bàsica alternativa Públics peruans. Aula Magna de La Nau.
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:30
  • Reunió amb representants de l'Unió Gremial de Llibreries i Papereries. Banc de llibres.
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 11:00
  • Representants del sector d'ensenyança de CSIF València. Assumpte:Presentar nou equip de treball del sector d'educació.
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 10:00
  • Delfina Ferrer Roig. Assumpte: Centre Quatre Camins.
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • Reunió amb el sindicat STEP
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 12:00
  • Miguel Angel Illescas, gerent sector públic d'Edenred. Assumpte: Bono infantil.
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 17:00
  • Norma Gozálvez, presidenta del col·legi oficial d'educadors i educadors socials de la CV. Assumpte: Presentació del col·legi i informació de les activitats que realitzen.
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb l'Associació de directors i directores d'infantil i primària. ADIP-PV. Sala 4.
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 11:00
  • Luis González Ferreño, director gerent del grup AVANÇA. Assumpte: Transport escolar.
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:00
  • Representants dels catedràtics d'ensenyança secundària i catedràtics de l'escola oficial d'idiomes.
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 16:00
  • Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. Saló d'actes de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:00
  • Reunió amb l'Associcació de directors i directores de Secundària ADIES-PV. Sala 4
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 12:00
  • Ramón Torres, president de CEITA. Assumpte: Bono infantil, aules 2-3 anys, mapa escolar, centres en situació irregular.
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 11:00
  • Arantza Reig mare d'un xiquet amb TEA del centre CP Arenal de Xàbia.
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:15
  • Reunió amb el Sotssecretari, dg de Règim Económic, dg de centres i la cap de Servei de centres públics i serveis complementaris . Despatx Sotssecretari. Contracte menjadors escolars.
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 16:30
  • Reunió amb els sindicats. Concurs general de trasllats de Secundària.
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • Esmorzar informatiu Forum Europa. Hotel Astoria Palace de València.
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb Manuel Pineda, diputat autonómic del GP Socialiste. Situació Colegio concertat Oratorio festivo de Orihuela.
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 11:00
  • Julio del Toro, coordinador Reciclamas. Assumpte: Presentar projecte de reciclatge per als centres.
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació, sala 4 (escala 4 baix).
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb personal del Sevei de centres privats concertats i privats. Sala 4 (escala $)
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 11:00
  • Arturo Gómez Rico, representant de la Federació d'Ensenyança de la Unió Sindical Obrera de la CV.
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 10:00
  • Jose Puerto Ortiz d'Autocars Puerto. Assumpte: Transport escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:00
  • Reunió amb directors i directoras generals de les Conselleries de Agricultura, Medi Ambient,Aigua, Urbanisme i Habitatge. Propostes per a la potenciació de l'Educació ambiental com a eina per a impulsar la sostenibilitat a Sagunt.
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:00
  • Comissió d'Educació. Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 12:00
  • Vicenta Rodríguez, presidenta d'escoles catòliques.
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:30
  • Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA). CA9O. Sala 7, edifici B.
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • Reunió de informática de centres privats concertats. Assistixen: las SG: Lluisa Martínez, Mª Ángeles Herranz, Mª José Ramis, els JJSS: Consuelo Roig, Rafael Gimeno i el Inspector General José Blasco.
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb Politica Educativa i Inspecció General. ROF.
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 18:00
  • Reunió en el despatx del SAEI amb la Sub.Gral. de Centres. Bono infantil.
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • Reunió d l'equip de Direcció de la Conselleria. CIPFP Ciutat de l'Aprenent.
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 10:00
  • Comissió de Coordinació d'Educació i Investació. Sala de Juntes , escala 3.
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:15
  • Reunió en el despatx del Sotssecretari amb la subdirectora general de règim econòmic, la cap de servei de centres públics i servicis complementaris i Javier Bolinches.
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 11:00
  • Reunió amb Laureano Bárcena, President i Paloma Martínez, Vicepresidenta d'ANPE. Comunitat Valenciana.Vacants concurs de trasllats, convocatòria oposicions, arranjament escolar, interins, vacants de FOL, calendari de negociació.
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 12:00
  • Víctor Villagrasa de FECEVAL. Assumpte: Conveni de formació del professorat entre la Conselleria i FECEVAL, regulació de bo infantil per al pròxim curs.
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:00
  • Reunió amb el Gremi dels Llibrers. Assistix la subdirectora general de centres, Lluisa Martínez
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 09:00
  • José Fco. Cervera Mèrida i Inmaculada Barceló, del Col·legi Oficial de Logopedes.
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 17:00
  • Reunió amb Luiso Cervellera i Amparo Hidalgo de "Escuela 2".
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de l'àmbit de justícia, administració pública i docent. Sala de reunions 7, Edificio B0 de la Ciudat Administrativa 9 d'Octubre.
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 11:00
  • Emilio Belda Segui, delegat de la Fundació Educació i Cooperació EDUCO. Assumpte: Explicar fins de l'organització.
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 10:00
  • Miguel Ángel Illescas, gerent sector públic d'EDENRED. Assumpte: Bono infantil.
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • Reunió amb Amador Climent, alcalde de Rotglà i Corberà. Escola Municipal d'educació infantil.
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:00
  • Maria Capel Martin, presidenta d'AULODIA (associació de professorat de música de primària i secundària de la CV).
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • Reunió de l'equip de direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:00
  • Comissió de coordinació, directors generals d'Educació.Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 10:00
  • Juan Vicente Saborit Santamaria, Vicepresidnt de l'APICV. Assumpte: Problema a la família d'Informaàtica i Comunicacions.
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 19:00
  • Mesa d'Alumnes. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 16:00
  • Mesa de Negociació de l'Ensenyament Privat Concertat. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 09:30
  • Mesa de Pares. Sala 4 (escala 4 baix despatx B-45)
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 11:00
  • Reunió amb Matilde Desantes, directora del Col.legi Jesús-María Fuensanta.
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 10:00
  • Associació docents en expectativa de destí, professors de música i arts escèniques.
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 11:00
  • Olivier Sfamurri, director regional de llevant de CLECE. Assumpte: Plec de neteja de centres docents.
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • Paco Merino. Assumpte: Regularizació activitat escoles infantils.
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • Reunió del equip directiu de la Conselleria amb el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 10:00
  • Reunió coordinació amb directors generals i Secretari Autonómic. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 12:00
  • Alejandro Monzonís, Director General gruo educatiu Iale-Elian's.
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 11:00
  • Maite Espí, Marketing payaSOSpital.
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 11:00
  • Juan Valero, delegat de promoció editorial "Comercial Grup Anaya".
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 10:00
  • Luiso Cervellera Martínez, unió de cooperatives d'ensenyament valencianes.
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 10:00
  • Francisco Javier Gimeno Blanes, president Autonòmic creu roja i el vicepresident Autonòmic.
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 13:30
  • Acte familiar de final de quadrimestre CEIP Antonio Ferrandis. Saló d'actes del centre.
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 17:30
  • Acte de clausura del Centenari del CEIP Luis Vives de València.
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 11:00
  • Mesa Sectorial d'Educació, sala de juntes (escala 3)
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 10:00
  • Teòfil Fito Martí, alcalde ajuntament de Moixent. Assumpte: ampliació unitats de l'escola infantil municipal de Moixent.
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:30
  • Inauguració Jornada Formativa de la Inspecció d'Educació. Saló d'Actes de la Mesquita.
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 12:00
  • Comissió de control del pla de pensions. Ciutat Administrativa 9 d'octubre, sala 6, edifici B.
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 11:00
  • Reunió amb Secretari Autonómic d'Educació i Investigació, i representans dels alumnes dels conservatoris de musica.
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:00
  • Jose R. Albort de FETE-UGT PV. Assumpte: FP Bàsica i plantilla centre concertat.
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 11:00
  • Grup Sorolla. Assumpte: Fusió dels dos centres concertats del barri de Malilla en una única Cooperativa.
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • Cristobal Martínez Carmona, gerent d'AESECE. Assumpte: Concerts educatius.
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 3 (escala 3, 2n pis).
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat.
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • Reunió "Primavera Educativa". Sala de juntes de l'escala 3.
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • Delfina Ferrer, de l'Escola Quatre Camins a Castelló.
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • Reunió del equip directiu de la Conselleria amb el Conseller.
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:00
  • Reunió Comissió de Coordinació d'Educació i Investigació. Sala de juntes, escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:30
  • Comisió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 09:30
  • Mesa de negociació de l'ensenyament privat concertat. Sindicats.
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:00
  • Norma Gozálvez Huguet, presidenta del COEESCV, Col.legi Oficial d'educacores i educadors socials de la CV. Línies de col.laboració amb la Conselleria en benefici de la ciutadania.
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:00
  • Félix Esbri, professor del CEIP Eleuterio Pérez de La Vall d'Uixó. Va presentar recurs en referència a l'elecció de director en el centre que treballa.
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:00
  • Reunió amb José Antonio Ávila Olivares, president del Consell d'Enfermeria de la CV (CECOVA). Infermeria escolar.
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • Reunió amb l'Associació de directors i directores d'infantil i primària del Pais Valencià. Menjador escolar, reunions de directors en horari lectiu y Xarxa llibres.
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 11:00
  • Fran Meneu, professor d'informàtica en IES La Vall de Segó de Benifaró dels Valls. Assumpte: APP quadern professor.
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:30
  • 2ª Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en règim d'Interinitat.Sala de juntes (escala 3 baix)
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:15
  • 1ª Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 11:00
  • Tomàs Ferrandis Moscardó, cap de gabinet de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies. Transport escolar.
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • Associació d'alumnes del Conservatori Superior de Música de València.
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb Inspecció General.
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 11:00
  • Associació professors en expectativa de destí.
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb la subdirectora general de personal docent i la cap de servei de Gestió i determinació de plantilles de personal docent. Acord d'interins i profesorat de religió.
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 13:15
  • Reunió amb la Comisió d'Educació del Arquebisbat de València i assistixen la subdirectora general de Centres Docents i la cap de servei de Centres Privats Concetat i Centres Privats. Despatx del Secretari Autonómic d'Educació i Investigació.
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 11:00
  • Mesa de Pares. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 10:00
  • Presidenta i vicepresidenta de la Unió Valenciana de Transports de Viatgers en Autocar (UVATRA).
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 16:45
  • Reunió amb Marc Sanz Lopez, responsable de Google for Education a Espanya, el DG de Política Educativa, Jaume Fullana i el cap de servei d'informàtica per als centres educatius, Salvador Aznar.
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4 baix)
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 12:00
  • Begoña Méndez Torres, directora del Col.legi El Valle d'Alacant.
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:00
  • José Giménez, director IES Montdúver-Xeraco.
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:00
  • Luis González Ferreño, director a Benidorm de l'empresa Llorente Bus (grup ADO-Avanza). Assumpte: Transport escolar.
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:00
  • Ramón Torres, president CEITA.
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 10:30
  • Inauguració dels seminaris d'equips directius. Saló d'Actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:45
  • Reunió amb el SAEI i la Subdirectora General de Personal Docent. Acord d'interins.
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • Reunió del equip directiu de la Conselleria amb el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:30
  • Reunió Comissió de Coordinació d'Educació i Investigació. Sala de juntes, escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb la subdirectora general de Centres Docents, la cap de servei de Centres Privats Concertats i Centres Privats i el cap de servei d'informàtica per als centres educatius. Tema: accés a la banda ampla ultraràpida de les centres docents.
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 10:00
  • Secretària Autonòmica d'Educació i Investigació. Assumpte: Telefónica. Assistixen los DDGG Jaume Fullana, Marina Sánchez y los JJSS Salvador Aznar y José Cantó.
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 19:00
  • Entrega de Guardons “Professionalitat i compromís” per part de la Fundació Diagrama,a la labor dels professors procedents de les Seccions de l'ESO. Teatre Chapí de Villena (Alacant),
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:00
  • Delfina Ferrer, titular del centre d'Educació Infantil i Primària de Castelló "QUATRE CAMINS"
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de llocs de treball en Règim d'Interinitat. Sala 4(escala 4, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix).
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 12:30
  • Reunió de la Comissió d'Informàtica sobre admissió d'alumnes.
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'educació. Sala de juntes (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 14:30
  • Plan d'actuació del BEI.
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 12:00
  • Reunió del equip directiu de la Conselleria amb el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:30
  • Reunió Comissió de Coordinació d'Educació i Investigació. Sala de juntes, escala 3.
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:30
  • Reunió amb Eduard, director de l'IES Antonio Ferrandis de Paterna.
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:00
  • Juan Carlos Sebastia, funcionari interí del cos de Catedràtics de música i arts escèniques. Situació de presumptes gravíssimes regularitats per part del director del Conservatori Superior de Castelló.
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 17:00
  • Paco García, diputat de Compromís.
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 11:15
  • Reunió en el despatx del SAEI per tal de preparar la visita del Banc Europeu.
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:00
  • Reunió amb Lauren Bárcenas, President de ANPE Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 16:30
  • Mesa Tècnica d'Educació. Sala de juntas (escala 3, baix)
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb el DG de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat, Universal i Salut Publica, Justo Herrera Gómez.
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • Ignacio Larraz, vicepresident del Gremi de Llibrers de València.
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 11:00
  • Antonio José Diaz, Jose Luis Gonzales, Sindicat professors de Religió.
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 16:30
  • Reunió amb el SAEI, DG de Politica Educativa, Advocada i el Conseller. "English Helpers"
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • Reunió del equip directiu de la Conselleria amb el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 09:30
  • Reunió coordinació amb directors generals i Secretari Autonómic. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:00
  • SIMO EDUCACIÓ, Saló de Tecnologia per a l'Ensenyança organitzat per IFEMA.
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 29 octubre 2015 16:30
  • Reunió amb els inspectors y las subdirectoras generals.
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 12:00
  • Fernando Benlliure, alcalde d'Utiel i Pablo José Torres, regidor d'educació.
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 11:00
  • Rafael Magdalena, alcalde de Segorbe, Yolanda Sebastián, regidora de pedanies i Mercedes Pérez, regidora d'educació.
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 09:30
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala 4 (escala 4, baix).
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 12:00
  • Pares i mares d'alumnes amb discapacitats motóricas del Col·legi Públic Tomás de Villarroya
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • Reunió d'Educació ambiental amb la DG de Prevenció d'incendis forestals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural. Marina, Jaume Fullana i Josep Vidal.
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 14:00
  • Reunió a Alacant amb el Sotssecretari i Rosa Marqués.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:30
  • Reunió de coordinació amb els caps de servei de les direccions territorials.
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:30
  • Reunio amb el SAEI, DG de Política Educativa y els directors territorials. Planificació Educativa.
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 10:00
  • Mesa Tècnica de Negociació. Sala 4 baix.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 17:30
  • Places conservatoris superiors. Despatx del conseller.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:00
  • AMPA Fase III de l'IES Cabanyal.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:00
  • José Olivares, director de l'IES Joanot Martorell.
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 11:00
  • Reunió amb la Permanent de les direccions dels Col.legis d'Educació Especial de la província de Alacant. Desenvolupament d'un Reglament Orgànic Funcional i Currículum específic.
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 11:00
  • Associació de la Permanent de directors de Secundària.
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • Reunió coordinació amb directors generals i Secretari Autonómic. Sala de juntas.
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 09:00
  • Reunió amb SAEI, Rosa Marqués. Visita BEI (Banco Europeo Inversiones)
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 13:00
  • Reunió amb Javier Lafuente. Reducció jornada mare de xiqueta amb càncer
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • Reunió amb Juan Cruz Secretari General de FS-CCOO-PV. Personal que treballa en empreses de transport escolar
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 11:00
  • Juan Carlos Garrigós, director de l'IES Patacona.
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:30
  • Reunió amb Purificación Pinter, Abogacía i Chelo Roig
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 13:00
  • Reunió amb Adolfo Bueso, vicedirector del Conservatori Superior de Musica "Joaquim Rodrigo" de València.
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:45
  • DDGG i subdirectors Generals. Assumpte: Pressupostos. Despatx del SAEI.
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 12:00
  • Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral. Sala d'Autoritats de la Ciutat de la Justícia, av. del Profesor López Piñero, 14, 5t.
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 11:00
  • Pepe Blasco y los informáticos.
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 10:00
  • Reunió amb Marc Candela del STEP
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 09:45
  • Acte institucional del dia de la Comunitat Valenciana, al Palau de la Generalitat.
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 12:00
  • Reunió amb Pep Blasco i Lina.
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 11:00
  • Teresa Berlanga, alcaldessa de Fuenterrobles. Assumpte: Transport escolar
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 16:30
  • Miguel Angel Vera, Secretario General de FE CCOO PV. Temes mes importants de la competència de la Direcció General.
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 13:00
  • Reunió en la Direcció General de Pressupostos C/ Palau. Assistixen: SAEI, Sotssecretari i Secretari General Administratiu. Cobrament de docents.
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 11:00
  • José Rodolfo Das López, vicedirector de la Secció de l'IES Fernando III d'Aiora a Jalance.
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:00
  • FETE-UGT. Assumpte: problemàtica que genera l'orde 69/2015 en el personal de certs cicles formatius de centres concertats.
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:00
  • ANIES. Acompanya el cap de Servici d'Inspecció
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 12:00
  • Mesa General de Negociació de personal funcionari i estatutari. Sala d'autoritats de la Ciutat de la Justícia. Av. Profesor López Piñero, 14-5t.
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 10:00
  • Reunió coordinació amb directors generals i Secretari Autonómic. Sala de juntes.
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 12:00
  • Mª Ángeles Iborra, Secretaria General de AERCOV, (Asociación Empresarial de Restaruración colectiva de la Comunidad Valenciana).Revisió preus menús escolars i contractes de menjadors pendents de firma per al curs actual
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 10:00
  • Reunió amb FECEVAL - CECE. Temes que consideren importants de cara a la present legislatura
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:30
  • Cooperatives. Sala de juntes.
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:30
  • Mesa Sectorial
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 12:00
  • Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil.Informació sobre el Pla Xarxa Llibres.
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 11:00
  • Paqui Momparler, regidora d'educació de Senyera i professora a l'IES Vicent Gandia. Completar professorat.
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 17:00
  • Reunió despatx del Conseller. Temes: Fiscalía. Assistents: SAEI, SS, Advocacia i Gabinet.
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 13:00
  • Miguel Angel Latorre Cano, Secretari general de CECE-Alacant. Reducció d'una unitat del concert educatiu del Col·legi Sant Josep d'Elx.
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 11:30
  • Junta de Portaveus. C9O.
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 13:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • Reunió coordinació amb directors generals i Secretari Autonómic.
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 11:00
  • Abilio, Asociación Valenciana de Diabetes.
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:00
  • Reunió amb Miguel López Bigorra.
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:30
  • Acte de presentació de la direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana per tal de commemorar el Dia Europeu de les Llengües. Drassanes del Grau, plaça Joan Antoni Benlliure, s/n València
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 11:00
  • Inés Alfonso, Regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Otos. Bo Infantil i problematica separació CRA Castell de Carbonera.
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 12:00
  • Luis Rodríguez González, secretari general del Centre de Formació Professional FEMPA. Assumpte: Autorització modificació centre de FP.
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 11:00
  • Consol Castillo, Regidora d'Agricultura i Horta, i Coordinadora de l'Área de Desenvolupament Humà de l'Ajuntament de València i alcaldesses del Perelló el Palmar. Transport de les esmentades pedanies y el recurs del TSJCV.
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • Mesa Técnica
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • Reunió coordinació amb directors generals i Secretari Autonómic.
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 12:00
  • Mario Sánchez, alcalde-president Ajuntament de Requena. Transport escolar.
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 09:00
  • Despacho de la DG de Transparencia y Participación. Asisten: DG Función Pública, DG Recursos Humanos y Económicos de Sanidad y la DG Justicia. Introducción datos personal en el portal de gva oberta.
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:00
  • Teresa Navarro, Autocares Capaz. Asunto: Transporte escolar.
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:00
  • Manuel Folgado, Centre Formació folgado SLU. Concerts educatius.
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 18:30
  • Mesa de Pares. Sala de Juntes de l'escala 3
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 12:00
  • Associació del Pla del Reial-Algirós, formada per escoles infantils privades dels districtes d'algirós i pla del reial. Assumpte: esbossa d'actuació respecte al col·lectiu d'educació infantil primer cicle.
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:00
  • Reme Navarro Tomás de la Asociación de Profesorado Funcionario de Carrera en expectativa de destino.
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 10:00
  • Mesa Sectorial d'Educació. Sala de juntes, escala 3, baix.
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 13:00
  • Reunió amb Miguel Angel Martinez, director General del Establecimiento Penitenciario de Picassent.
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:00
  • Andrés Muñoz Gimeno, Colegio Sagrados Corazones de Alicante.
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:00
  • Francisco Zacarías Martínez, representantes de alumnos de Conservatorios Superiores de Música.
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 19:00
  • Acte d'incorporació dels nous esportistes en els Plans d'Especialització Esportiva de Cheste.
  • Cheste (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 12:00
  • Coordinación DDGG en la Secretaria Autonómica de Educación y Formación.
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 17:45
  • Homenatje al President Salvador Allende. Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • Manuel Espinar, president de la "Federación Empresarial de Hostelería de Valencia". Assumpte: Menjadors escolars
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 11:00
  • Confederació Valenciana d'associacions de Pares d'Alumnes.
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • Reunió de coordinació amb el conseller, al seu despatx amb el SAEI, DG Politica Educativa i director del Gabinet.
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 16:00
  • Hola
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 12:00
  • Reunió amb Cristóbal Melgarejo, director IES Vall d'Elda. Comisió Serveis cap d'estudis, adscripció escolar....
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 11:00
  • Reunió amb USIE (Unió sindical d'inspectors d'Educació).Interpretacions Ordre 66/2015
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 18:00
  • Consell Valencià d'Universitats. Sala d'Actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 11:00
  • Reunión de seguimiento del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros Educativos y sus Entornos. Edificio del Reloj del Puerto de Valencia.
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 11:00
  • Roda de Premsa d'inici curs 2015-2016
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:00
  • Marina Blanco i advocat. Sentència recurs contra resolució desestimatòria nomenament d'assessors de formació de CEFIRES
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 10:00
  • Coordinación DDGG en la Secretaria Autonómica de Educación y Formación.
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 12:00
  • Ramón Torres, president de CEITA.Bono infantil, retards pagament ajudes, xarxa centres qualitat
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 11:00
  • Reunió Enrique Mota y Nicanor Suarez, Plataforma democràtica drets humans.Utilizació del Complex Educatiu de Cheste per a Jornades
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • Javier Pallás, presidente de la Asociación de Dcentes de Música y Artes Escénicas de la Comunidad Vlenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 11:00
  • Vicente José Hervas Vila. Proposta de solució a la problemàtica dels conservatoris superiors.
  • València (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 10:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 10:00
  • Secretario Autonómico de Educación e Investigación y DDGG.
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 09:00
  • Secretario Autonómico de Educación e Investigación.
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 10:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • divendres, 14 agost 2015 11:00
  • Director del Colegio "La Coma"
  • València (València)
 • dijous, 13 agost 2015 11:00
  • Representants de l'Associació interins per un acord just.
  • València (València)
 • dimecres, 12 agost 2015 12:00
  • Conservatorios Superiores (Concentración en la puerta de la Conselleria).
  • València (València)
 • dimecres, 12 agost 2015 09:30
  • Reunión con el SAEI y el Conseller.
  • València (València)
 • dimarts, 11 agost 2015 12:00
  • Ramón Blanquer, alcalde de Estubeny. Transport escolar del municipi.
  • València (València)
 • dimarts, 11 agost 2015 11:00
  • Miguel Angel Vera, FEE CCOO PV.Situació proposta supressió d'unitats de centres concertats.
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 09:00
  • Reuníó UTE Angel Mariano Mollá, S,A y otros (UTE-ALICANTE) y ESCOLAR CASTELLON UTE. Transport escolar.
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 19:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Pza. Nules, 2 Valencia. Progrma de coordinació de les mesures d'urgència d'atenció als i les menors.
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • Luiso Cervellera, presidente de UCEV (Unió de Cooperatives d'ensenyament valencianes). Presentación e intercambio de puntos de vista.
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 12:00
  • Asociació Valenciana de Professorat de Dibuix. Problemàtica per la implantació de la LOMCE
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 10:00
  • Mesa Sectorial Educació
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:30
  • Conservatorios Superiores de Música.Despacho Subsecretario
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 12:00
  • Reunión con representantes de USOCV. Auntos relativos a la enseñanza púclica, profesorado de Religión y enseñanza concertada.
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 11:00
  • Raquel Torres, Presidenta de APICV ( Asociación de profesores de Informática de la CV). ASunto: pérdida de horas en la asignatura de Informática en Secundaria y Bachillerato.
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:00
  • Catedráticos de Música. Asisten el Subsecretario, la DG de FP y ERE y el director del Gabinete del Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 09:00
  • Reunión con Pepe Blasco, Inspector General.
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 13:00
  • Junta directiva de la Asociación de Catedráticos de Música y Artes Escénicas; Subsecretario, Director del Gabinete del Conseller, Secretario General Administrativo, DG de FP y Enseñanzas de Régimen Especial.
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 12:00
  • Vicenta rodriguez, presidenta de Escuelas Católicas; Andrés Muñoz, Joaquín Monzón, Miguel Angel Coello y Matilde, directora del Colegio Jesús y María Fuensanta. Asunto: reducción de unidades.
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 09:30
  • Reunión con las Organizaciones Empresariales, FECEVAL y EDUCACIÓN Y GESTIÓN. Sala 4, escalera 4, planta baja
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 18:00
  • Mesa de padres.
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 10:00
  • Mesa de estudiantes
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 17:00
  • Mesa Sectorial con sindicatos.
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 10:00
  • Reunión con el Conseller y todo el equipo directivo.
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 09:00
  • Reunión con el Secretario Autonómico de Educación e Investigación
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 21:00
  • Cena de gala del Congreso Global Innovation Knowledge Academy (GIKA). Restaurante La Ferradura en la Patacona, Valencia.
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 13:00
  • Reunión en la EOI de Castellón con centros de secundaria. Lineas de trabajo.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juliol 2015 11:30
  • Reunión en la EOI de Castellón con centros de primaria. Lineas de trabajo
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juliol 2015 10:00
  • Reunión en la Dirección Territorial de Castellón con el Conseller y todo el equipo directivo. Presentación de las líneas de trabajo de la Conselleria.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 juliol 2015 13:00
  • Reunión en el IES Benlliure con centros de secundaria. Líneas de actuación de la Conselleria.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 11:30
  • Reunión en el IES Benlliure con centros de primaria públicos. Lineas de actuación de la Conselleria.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • Reunión en la sala de actos del IES Benlliure de Valencia con los centros concertados. Líneas de actuación de la Conselleria.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 08:30
  • Reunión en la Dirección Territorial con el Conseller y su equipo de dirección.
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 10:00
  • En la Dirección Territorial de Alicante. Presentación de las líneas de trabajo de la Conselleria.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 juliol 2015 09:00
  • Reunión del equipo directivo de la Conselleria con el Conseller.
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 12:00
  • Permanente de directores de Secundaria. Salón de actos de la Mezquita.
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 12:00
  • Junta de la Permanente de Directores de Primaria y Secundaria
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 11:00
  • Mesa de directores. Salón de actos de la Mezquita.
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 11:00
  • Mesa de Directors
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 11:00
  • Consejo de Dirección de la Conselleria
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 10:00
  • Con el Secretario Autonómico de Educación e Investigación
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 09:30
  • Subsecretario
  • València (València)

Director General de Centres i Personal Docent Llista completa d'obsequis

11/04/2019

Reunió en Madrid. Edifici Bronce. RED.ES, escoles conectades.

Costs
 • Transport
  167,50 €
 • Total 167,50 €
21/01/2019

Reunió amb la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirectora general de Centres Privats, Concerts educatius i Finançament de Centres Concertats
Costs
 • Manutenció
  38,95 €
 • Transport
  114,00 €
 • Total 152,95 €
08/10/2018

Comissió de Personal de la Conferència d'Educació. Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional. Madrid.

Costs
 • Transport
  124,36 €
 • Total 124,36 €
25/09/2018 - 26/09/2018

Reunió amb els directors i directores generals de Personal de les CCAA, a Valladolid.

Costs
 • Allotjament
  145,11 €
 • Transport
  113,30 €
 • Total 258,41 €
18/01/2018

Comissió de Personal de la Conferència d'Educació. Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats. Madrid.

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  123,75 €
 • Total 134,65 €
11/01/2018

Reunió delsDirectors generals de Recursos Humans de les Comunitats Autonòmiques, prèvia a la Comissió de Personal del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Madrid.

Costs
 • Transport
  140,35 €
 • Total 140,35 €
13/06/2017 - 14/06/2017

Reunió de la Comisió General d'Educació, en la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Profesional i Universitats, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Costs
 • Allotjament
  192,96 €
 • Manutenció
  40,20 €
 • Transport
  135,45 €
 • Total 368,61 €
16/05/2017 - 17/05/2017

Reunió de la Comisió de Personal, en la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Profesional i Universitats, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Costs
 • Allotjament
  109,51 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 226,51 €
08/02/2017

Reunió de la Comisió de Personal, en la Secretaria d’Estatd’Educació, Formació Profesonal i Universitats, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
30/10/2015

Assistència a "SIMO EDUCACIÓN" , saló de Tecnologia per a l'ensenyament, organitzat per IFEMA. Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,55 €
 • Transport
  167,86 €
 • Total 182,41 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Centres i Personal Docent Llista completa d'obsequis

12/11/2015

Placa de ceràmica. Guardó "Profesionalidad y Compromiso 2015" concedit per Fundación Diagrama als professors de les seccions educatives dels centres de reeducació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: JOSE JOAQUÍN CARRIÓN CANDEL

Destinació: Despatx del director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
JUNTA DIRECTIVA DE L'ASOCIACIÓ DE DIRECTORAS I DIRECTORS D'IES (ADIES PV) MEMBRE 01/01/2003 07/07/2015 NO
IES JUAN DE GARAY DE VALENCIA DIRECTOR 01/07/2001 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión mixta de salud escolar Miembro 18/07/2019 Pública
Consejo de la formación de personas adultas (cfpa) Vocal 18/07/2019 Pública
Observatorio para la convivencia escolar en los centros de la CV Vocal 18/07/2019 Pública
Conferencia de educación - Comisión de centros educativos Miembro 18/07/2019 Pública
Consejo de administración CIEGSA Miembro 31/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 46.076,68 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 17.096,23 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 38.848,64 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 37.946,76 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 63.008,86 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 105,47 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 293,37 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.