FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Antonio Raya Álvarez

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Diversitat Funcional
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General de Diversitat Funcional és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal al qual corresponen les competències de proposta, programació i execució de les polítiques generals en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat, promoció de l'autonomia personal, com també la coordinació de centres propis, assistència social a persones amb malaltia mental crònica i equipament de centres.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar, ordenar, coordinar i dirigir els recursos i serveis d'atenció a les persones amb diversitat funcional tendint a facilitar la seua integració en la societat.
 • Fomentar la realització d'activitats, serveis i programes tendents a millorar la qualitat de vida independent de les persones amb discapacitat o diversitat funcional. En particular, promoure les actuacions necessàries tendents a facilitar l'accessibilitat universal i prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de l'atenció a les persones amb diversitat funcional.
 • Coordinar l'actuació de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS) i la resta d'òrgans públics d'atenció a les persones amb diversitat funcional.
 • Prestar els serveis i gestionar els centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional titularitat de la Generalitat.
 • Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.
 • Trametre, proposar i gestionar els concerts socials amb les entitats d'iniciativa privada en el seu àmbit competencial.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Supervisar les actuacions de les entitats destinades a l'atenció i promoció de les persones amb diversitat funcional
 • Coordinar l'actuació de l'atenció integral de les persones subjectes a tutela per la Generalitat, i protegir els interessos patrimonials de les persones incapacitades sotmeses a càrrecs tutelars de la Generalitat.
 • Establir totes les accions que siguen necessàries amb les administracions locals, per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea funcional.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • Establir directrius dels centres d'avaluació de la discapacitat.
 • Promoure i establir línies de coordinació i actuació que possibiliten prestar l'atenció integral, social i sanitària, necessària i adequada per a les persones amb diversitat funcional.
 • Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la Sotssecretaria.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae