alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Arcadi España García

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director del Gabinet del President de la Generalitat
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 16/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 02/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

El Gabinet del President, sota la direcció del director o de la directora del Gabinet, és l'òrgan de suport a la Presidència de la Generalitat que té assignades funcions d'assessorament al president, impuls de l'acció interdepartamental del Consell, programació i desenvolupament dels actes del president, coordinació de la seua agenda institucional, i de la dels integrants del Consell i dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, i elaboració d'informes tècnics i polítics.

En especial, li competeix el següent:

 • Preparació, per al president de la Generalitat, de la informació política i tècnica que resulte necessària per a l'exercici de les seues competències.
 • Assessorament al president de la Generalitat en aquells assumptes i matèries que aquest dispose.
 • Coordinació de totes aquelles unitats, tant de la mateixa Presidència com de les conselleries, als efectes d'elaborar la informació política i tècnica necessària per a l'assessorament al president.
 • Coordinació de l'organització dels actes institucionals més representatius de la Comunitat Valenciana.
 • Manteniment de les relacions amb les institucions que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.
 • Impuls del contacte institucional i la coordinació de les actuacions que se'n deriven.
 • Qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones