alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Josep Vicent Boira Maiques

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretari Autonòmic d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Cessament: 23/07/2018 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l'òrgan superior que exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria d'obres públiques, transports i logística, ports, costes, aeroports, actuacions pròpies en matèria de sòl, incloent-hi les referides a sòl industrial; arquitectura, projectes urbans i equipaments, habitatge i qualitat de l'edificació, ordenació, planificació i actuacions territorials estratègiques, coordinació territorial, cartografia, avaluació ambiental, urbanisme i paisatge.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests.

Fuente: Funciones