FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Miguel Soler Gracia

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretari Autonòmic d´Educació i Investigació
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 26/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 06/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació és l'òrgan superior de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de política d'ensenyament, educació, formació professional reglada, universitat i formació superior, investigació, innovació i ciència, transferència ciència-tecnologia, política lingüística i personal docent, el foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Així mateix, assumeix directament la superior direcció de la Inspecció educativa, la formació del professorat i la planificació, programació i gestió de les infraestructures educatives.

La Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals amb altres entitats públiques o privades, sense perjuí de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'administració de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae