FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María José Mira Veintimilla

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 26/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 06/08/2016 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament exerceix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria d'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat i del model econòmic, impuls de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana i negociació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, política financera, projectes i fons europeus, i patrimoni de la Generalitat.

Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes. Du a terme les competències executives següents:

 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de l'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat, impuls de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana i negociació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, projectes i fons europeus i patrimoni de la Generalitat.
 • Exercir les facultats que li són pròpies de la competència que té encomanada en matèria de l'impuls del model econòmic en el marc de les bases i elements orientadors per a la seua transformació, aprovats per acord del Consell de 15 d'abril de 2016.
 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de política financera, gestió de l'endeutament i avals de la Generalitat i el seu sector públic, la supervisió d'entitats financeres i la relativa al mercat de valors; així com proposar a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic perquè l'eleve al Consell, l'aprovació d'operacions de crèdit a concedir per la Generalitat a favor del seu sector públic instrumental.

  En aquest sentit, correspon a aquesta Secretària Autonòmica l'exercici de les funcions atribuïdes a l'Institut Valencià de Finances en matèria d'endeutament i avals de la Generalitat, en la Llei 1/2015. De la mateixa manera, li incumbeix exercir la representació de la Generalitat en aquelles matèries d'índole financera que l'ordenament jurídic o el Consell li encomane, i la designació de les persones que hagen de tindre la representació de la Generalitat en qüestions d'índole financera, quan alguna disposició ho preveja o el Consell li ho encomane.

 • La tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries anteriorment esmentades. En particular, la tramitació i resolució de totes les autoritzacions administratives i informes preceptius, així com la imposició de sancions, que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries de supervisió d'entitats financeres, llevat d'aquelles que té atribuïdes expressament la persona titular de la Conselleria.
 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que duen a terme els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae