Alta direcció

<< Ves enrere
  • Luis Germán González Bonet

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Subdirector mèdic del Departament de Salut de Castelló
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 25/01/2024 DOGV
  • Hospital General Universitari - Av. Benicàssim, S/N - 12004 - Castelló
  • gonzalez_luibon@gva.es

Depenent de la direcció, la subdirecció mèdica exercirà les funcions que aquella expressament li delegue i la substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.

Bienes

Presentada el 21/03/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 227.647,51 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 19.000,00 €
Total: 19.000,00 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Participaciones en mercado de valores 17.508,16 €
Total: 17.508,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Mazda segunda mano 16.500,00 €
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIpoteca sobre la vivienda habitual 200.000,00 €
Total: 200.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ING 6.257,90 €
Total: 6.257,90 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 11/04/2024
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.938,52 €
Rendiment del treball 106.976,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 449,77 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 21/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad Jaume 1 Médico Especialista en Neurocirugía 01/09/2015 31/08/2024 NO
Hospital General Universitario Castellón Neurocirujano 07/06/2010 23/01/2024 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 21/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Hospital General Universitario de Castellón Subdirector Médico 24/01/2024 Pública
Universidad Jaume I Profesor asociado a tiempo parcial 01/09/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 11/04/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/04/2024
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae