Alta direcció

<< Ves enrere
 • Mª Asunción Blasco Verdú

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Comissionada de la Conselleria de Sanitat
 • Elx - Crevillent - Departament de Salut
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 17/01/2024 DOGV
 • Hospital del Vinalopó - C/ Tonico Sansano Mora, 14 - 03293 - Elx
 • blasco_mas@gva.es

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

 • Sou i complements: 57.129,94 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis: 3.975,96 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.105,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Bienes

Presentada el 05/04/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 70.155,56 €
Ple domini 60 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 36.005,45 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.853,69 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.853,69 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.553,82 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.553,82 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKINTER 83.127,64 €
CAIXABANK 27.794,43 €
Total: 110.922,07 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
CLICK SOLUCIONES EMPRESARIALES 96.006,04 €
Total: 96.006,04 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
GENERALI 90.000,00 €
Total: 90.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 8.621,19 €
HIPOTECA 66.405,80 €
Total: 75.026,99 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
AXA 90.000,00 €
SANTA LUCIA, SA 100.000,00 €
Total: 190.000,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 09/04/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 52.664,05 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 05/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Coselleria Sanidad Servicios sanitarios 01/01/2022 16/01/2024 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 05/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
NO ME CONSTAN ACTIVIDADES DEL MANDATO 17/01/2024 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 11/04/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/04/2024
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae