Alta direcció

<< Ves enrere
  • Lorena Bahamonde Álvarez

  • Directora d'infermeria d'atenció primària - Departament de Salut de La Marina baixa
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 01/12/2021 DOGV
  • Hospital de la Marina baixa de la Vila Joiosa - Avda. Alcalde en Jaume Botella Mayor, nº 7. Vila Joiosa 03570
  • bahamonde_lor@gva.es

Sota la dependència directa de la gerència o de la direcció assistencial si n'hi haguera, la direcció d'infermeria del departament, ha de dirigir, supervisar, coordinar i avaluar les activitats d'este personal en l'àmbit del departament, proposant a la direcció assistencial les mesures necessàries per al millor funcionament d'estes activitats i exercir les funcions que expressament esta li delegue o encomane.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 42.732,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis: 3.265,44 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 45.998,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Bienes

Presentada el 20/01/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 80.321,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CUENTA CORRIENTE 11.000,00 €
Total: 11.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO 70.000,00 €
Total: 70.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
NATIONAL NEDERLANDEN PLAN SIALP 5.450,00 €
Total: 5.450,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 30/01/2024
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 3,53 €
Rendiment del treball 40.496,37 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE SANIDAD ENFERMERA EAP 01/07/1999 30/11/2021 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA DE SANIDAD DIRECTORA DE ENFERMERÍA DIRECTORA DE ENFERMERIA ATENCION PRIMARIA 01/12/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 12/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/02/2024
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae