Alta direcció

<< Ves enrere
  • Antonio Martínez Cervera

  • Subdirector econòmic del Departament de Salut de Torrevieja
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 06/04/2023 DOGV
  • Hospital Universitari de Torrevieja - Crta. Miguel Salinas (CV95, km 29) - 03186 - Torrevieja
  • martinez_antcer@gva.es

Bajo la dependencia directa de la gerencia del departamento la dirección económica de departamento, tiene como funciones organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades y servicios no asistenciales, proponiendo a la gerencia las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de las mismas.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 56.577,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 56.577,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Bienes

Presentada el 05/02/2022

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 72.221,06 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.707,85 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.180,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Deutsche Bank 110.450,68 €
Total: 110.450,68 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi A3 24.000,00 €
Total: 24.000,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Imposición a Plazo Fijo DB 10.000,00 €
Total: 10.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
PPI Deutsche Banck 23.931,40 €
Total: 23.931,40 €

Presentada el 25/10/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 72.221,06 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.707,85 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.180,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Deutsche Bank 110.450,68 €
Total: 110.450,68 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi A3 24.000,00 €
Total: 24.000,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Imposición a Plazo Fijo DB 10.000,00 €
Total: 10.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
PPI Deutsche Banck 23.931,40 €
Total: 23.931,40 €

Presentada el 06/03/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 72.221,06 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.707,85 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.180,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Deutsche Bank 91.524,55 €
Total: 91.524,55 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi A3 24.000,00 €
Total: 24.000,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Imposición a Plazo Fijo DB 10.000,00 €
Total: 10.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
PPI Deutsche Banck 19.445,82 €
Total: 19.445,82 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 03/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -5,17 €
Rendiment del treball 48.794,02 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 64.473,38 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -11,66 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 07/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 778,66 €
Rendiment del treball 3.112,60 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 02/11/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,01 €
Rendiment del treball 35.994,46 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 2,01 €
Rendiment de capital inmobiliari 81,81 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 31/07/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 46.434,27 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 13,46 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 26/11/2018
Descripció Import
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 9,90 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 18,47 €
Rendiment net reduït 45.517,48 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 05/02/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Desempleo 02/09/2019 21/12/2021 NO
CONSELLERIA SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA DIRECTOR ECONOMICO HOSPITAL D´ALACANT 30/03/2012 20/10/2015 NO

Presentada el 26/11/2018 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA DIRECTOR ECONOMICO HOSPITAL D´ALACANT 30/03/2012 20/10/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 07/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SIN ACTIVIDADES DEL MANDATO INHERENTE AL CARGO 21/12/2021 05/04/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/02/2022 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria de Sanidad y Salud Pública Asistencia sanitaria SUBDIRECTOR ECONÓMICO DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA 21/12/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 26/11/2018 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA DIRECTOR ECONOMICO 30/01/2016 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 13/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 20/11/2023

Presentada el 28/03/2022 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 28/03/2022

Presentada el 27/12/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 30/12/2019 Desocupació

Presentada el 13/09/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/09/2018
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae