Alta direcció

<< Ves enrere
 • Isabel Castelló García

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general del Sector Públic i Patrimoni
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 15/03/2023 DOGV
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV

La Direcció General del Sector Públic i Patrimoni exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de patrimoni de la Generalitat, la seua gestió immobiliària, econòmica, i el parc mòbil de la Generalitat, anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació per a la reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com les de seguiment i control d'aquestes actuacions.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, i controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni exerceix, entre d'altres, les següents competències:

 • Impulsar l'elaboració d'estudis i propostes d'actuació amb vista a la planificació i ordenació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental, així com el seguiment i avaluació d'això.
 • Resoldre els expedients i emetre els informes preceptius que, d'acord amb la normativa vigent, corresponguen a la conselleria competent en matèria de sector públic.
 • Impulsar l'elaboració de normativa, propostes d'ordenació i reglamentació del sector públic instrumental.
 • Fer el seguiment de l'evolució del sector públic en l'inventari d'ens de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General.
 • Analitzar, avaluar i fer el seguiment de la situació econòmica-financera, pressupostària i de gestió del sector públic instrumental i elaborar propostes en aquesta matèria.
 • Emetre l'informe preceptiu sobre les propostes de relació de llocs de treball o instrument similar i les seues modificacions, elaborades pels ens del sector públic instrumental que estiguen dins del seu àmbit competencial o, excepcionalment, pels organismes autònoms que compten amb personal laboral propi. Definir els procediments i instruccions per a l'elaboració d'aquestes relacions de llocs de treball.
 • Coordinar l'actuació administrativa amb altres nivells de l'Administració de la Generalitat en matèria de regulació i supervisió del sector públic.
 • Cobrir les necessitats de l'Administració de la Generalitat amb la dotació d'edificis administratius.
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais de la Ciutat Administrativa 9 d'octubre (CA90).
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais en el Complex Logístic i d'Arxiu de la Generalitat a Riba-roja de Túria.
 • Impulsar els expedients d'adquisició de béns immobles a títol onerós i gratuït; permuta, alienació, explotació i cessions de béns immobles i drets immobiliaris patrimonials.
 • Impulsar expedients d'afectacions i desafectacions, mutacions demanials, adscripcions i desadscripcions, així com les reversions de béns immobles.
 • Impulsar els expedients de declaració d'hereues i hereus abintestat i liquidació d'herències procedents d'abintestats.
 • Impulsar la defensa i investigació dels béns immobles de la Generalitat.
 • Optimitzar els vehicles de la Generalitat que conformen el parc mòbil.

Agenda Alto Cargo

 
 • 07/03/2023 Signatura notaria
 • 03/03/2023 Consell Direcció EVha
 • 28/02/2023 Visita Jesús Pobre
 • 28/02/2023 Reunió IVAM
 • 27/02/2023 Reunió VAERSA
 • 20/02/2023 Reunió Surus Inversa
 • 20/02/2023 Consell Interdepartamental per a la Innovació en Edificació
 • 20/02/2023 Comissió Interdepartamental per a la Innovació en Edificació
 • 20/02/2023 Reunió Patrimoni
 • 15/02/2023 Signatura Notario
 • 13/02/2023 Reunió ITV
 • 07/02/2023 Reunió EVha
 • 27/01/2023 Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la GV
 • 25/01/2023 Reunió DG Pressupostos i Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema
 • 17/01/2023 Reunió Cooperació
 • 17/01/2023 Reunió UGT
 • 17/01/2023 Consell Administració FGV
 • 17/01/2023 Reunió CCOO
 • 16/01/2023 Acte a Dénia: Posada en servei del tram renovat de la Línia 9
 • 11/01/2023 Consell Administració FGV
 • 11/01/2023 Reunió Xavi Uceda (Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema)
 • 11/01/2023 Reunió amb la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories
 • 28/12/2022 Comissió interdepartamental CA9O
 • 27/12/2022 Consell d'Administració FGV
 • 23/12/2022 Consell Administració CIEGSA
 • 22/12/2022 Reunió Josep Albert (ITV)
 • 22/12/2022 Consell Direcció EVHA
 • 21/12/2022 Consell de participació per a la innovació en edificació
 • 21/12/2022 Patronat de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral
 • 20/12/2022 Consell Direcció CIRCUIT
 • 19/12/2022 Comissió Interdepartamental per a la innovació en edificació
 • 16/12/2022 Jornada sobre transparència i dades obertes en el sector públic instrumental
 • 13/12/2022 Congrés Internacional sobre la negociació col·lectiva en el Sector Públic
 • 01/12/2022 Consell de Direcció IVCR+i
 • 28/11/2022 V Congrés Economia Valenciana: Situació i reptes de l'Economia Valenciana
 • 28/11/2022 Consell Direcció EVha
 • 24/11/2022 Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la GV
 • 23/11/2022 Signa adquisició immoble a Orihuela
 • 10/11/2022 Jornada BIM. Digitalització per a la sostenibilitat - Cap a una competitivitat verda
 • 07/11/2022 Consell de Direcció de EVha
 • 28/10/2022 Reunió Fundació Novaterra
 • 19/10/2022 Mesa General de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana
 • 03/10/2022 Día Policia L'Eliana
 • 30/09/2022 Reunió Gabinet Conseller
 • 28/09/2022 Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la GV
 • 27/09/2022 Signatura Notaria
 • 26/09/2022 Reunió CIRCUIT
 • 23/09/2022 Reunió CAP DE GABINET CONSELLER
 • 22/09/2022 Reunió VAERSA
 • 21/09/2022 Comissió Mixta Transferèncias RPMD Vall d'Uixo
 • 21/09/2022 Comissió Mixta transferències RPMD Albal
 • 20/09/2022 Signatura notaria
 • 15/09/2022 Reunió IVCR+i
 • 13/09/2022 Fòrum 'El nou paradigma de la mobilitat en la metròpolis i la indústria'
 • 12/09/2022 Noves obligacions de publicitat activa en el sector públic instrumental
 • 31/08/2022 Visita Castelló de la Plana
 • 23/08/2022 Visita Ajuntament Jesús Pobre
 • 27/07/2022 Signatura immoble Vinaròs
 • 26/07/2022 Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la GV
 • 21/07/2022 Visita al Palau del Marqués de Rafal
 • 21/07/2022 Reunió DG Participació Ciutadana
 • 21/07/2022 Reunió Gabinet Conseller
 • 18/07/2022 Reunió Conseller
 • 18/07/2022 Reunió Atzeneta Maestrat
 • 15/07/2022 Situació projecte pilot Pressupostos Participatius de la Generalitat
 • 15/07/2022 Acte relleve Delegació de Defensa a la Comunitat Valenciana
 • 13/07/2022 Ajuntament d'Oliva: Cambra Local Agrària
 • 06/07/2022 Comsissió Mixta transferències Benicarló
 • 06/07/2022 Comsissió Mixta transferències RPM i CD Dènia
 • 04/07/2022 Reunió Turisme
 • 30/06/2022 Consell Direcció EVha
 • 30/06/2022 Consell Direcció IVC
 • 30/06/2022 Signatura Notaria immoble
 • 29/06/2022 Comité Direcció Turisme Comunitat Valenciana
 • 29/06/2022 Consell Rector IVCR+i
 • 28/06/2022 Consell Palau de les Arts
 • 28/06/2022 Patronat Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
 • 28/06/2022 Consell d' Administració CIRCUIT
 • 27/06/2022 Consell d´Administració del CEO IVASS, SAU
 • 27/06/2022 Consell de Participació Ciutadana de la C.V
 • 27/06/2022 Consell de Direcció IVASS
 • 27/06/2022 Consell d'Administració CIEGSA
 • 27/06/2022 Consell d'Administració FGV
 • 21/06/2022 Reunió CEAM
 • 20/06/2022 Reunió IVCR+i
 • 10/06/2022 Comissió de seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la Generalitat
 • 09/06/2022 Reunió IVACE: RPT
 • 09/06/2022 Reunió Secretari Autonòmic Cultura i Esport
 • 09/06/2022 Esdeveniment Meeting the Irta’s
 • 08/06/2022 Jornada Conscienciació Ciberseguretat
 • 07/06/2022 Comissió Mixta Transferència Residències: Vall d'Uixó
 • 07/06/2022 Comissió Mixta Transferència Residències: Albal
 • 26/05/2022 Consell Direcció EVha
 • 10/05/2022 Signatura en Notaria
 • 28/04/2022 Consell Direcció IVASS
 • 28/04/2022 Consell d'Administració FGV
 • 26/04/2022 Feria REBUILD
 • 08/04/2022 Comissió Sostenibilitat Energètica
 • 04/04/2022 Comissió d’Estudi i Debat per a la Reversió dels Serveis Públics Externalitzats
 • 01/04/2022 Consell Direcció EVha
 • 30/03/2022 Consell Interdepartamental Ribarroja
 • 30/03/2022 Consell d'Administració CIRCUIT
 • 30/03/2022 Consell d'Administració FGV
 • 29/03/2022 Consell Direcció IVASS
 • 29/03/2022 Consell d'Administració CIEGSA
 • 16/03/2022 Consell Direcció IVCR+i
 • 01/03/2022 Consell Direcció IVC
 • 01/03/2022 Consell Direcció FGV
 • 28/02/2022 Comissió de seguiment de l'III Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la GV
 • 25/02/2022 Jornada relativa a la subrogació de treballadors en l'àmbit de les Administracions Públiques
 • 22/02/2022 Reunió Comité Vaga Bombers Forestals (SGISE)
 • 22/02/2022 Reunió Institut Valencià de les Dones
 • 09/02/2022 Visita Plan Vega Renhace
 • 09/02/2022 Visita Patronat Misteri d'Elx
 • 28/01/2022 Reunió BIM
 • 27/01/2022 Comissió Diàleg Social SPI
 • 26/01/2022 Reunió DG Cultura i Patrimoni
 • 25/01/2022 Despatxe assumptes Sector Públic
 • 25/01/2022 Reunió RPT - Sotssecretaris
 • 25/01/2022 Reunió Espais Alacant
 • 24/01/2022 Consell Direcció FGV
 • 24/01/2022 Reunió Treball Patrimoni
 • 19/01/2022 Comissió Interdepartamental CA9O
 • 18/01/2022 Mesa subhasta Patrimoni
 • 10/01/2022 Reunió Subdirecció General Sector Públic
 • 28/12/2021 Comissió Seguiment de l'III Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de la Generalitat
 • 28/12/2021 Ple Fundació TAL
 • 21/12/2021 Consell d' Administració CEE IVASS
 • 21/12/2021 Consell de Direcció IVASS
 • 21/12/2021 Patronat Fundació Palau de les Arts
 • 20/12/2021 Consell Direcció CACSA
 • 20/12/2021 Consell direcció FGV
 • 17/12/2021 Reunió F. Palau de les Arts
 • 17/12/2021 Reunió Subdirecció Patrimoni
 • 17/12/2021 Reunió Subdirecció Patrimoni
 • 14/12/2021 Obertura sobre mesa subhastes Patrimoni
 • 14/12/2021 Reunió EVha
 • 10/12/2021 Reunió CA90
 • 10/12/2021 Reunió estat contracte d'obres
 • 10/12/2021 Reunió Subdirecció Patrimoni
 • 10/12/2021 Reunió Subdirecció Sector Públic
 • 02/12/2021 Visita al Comité Económico y Social
 • 29/11/2021 XI Aniversari València Plaza
 • 26/11/2021 Comité de Direcció de Turisme C.V
 • 24/11/2021 Reunió entitat EPSAR
 • 19/11/2021 Reunió Diáleg Competitiu
 • 19/11/2021 Reunió Reglament Artxiu Intermedi GV
 • 12/11/2021 Reunió Comité vaga Bombers Forestals
 • 10/11/2021 Videoconferència Agricultura
 • 10/11/2021 Videoconferència Labora
 • 10/11/2021 Consell Administració Circuit
 • 08/11/2021 Consell de Direcció
 • 08/11/2021 Dia mundial Urbanisme. Presentació Plataforma digital GUIA-T
 • 27/10/2021 Reunió Serveis Amadeo de Saboya
 • 26/10/2021 Reunió Sector Públic Secretària Autonòmica
 • 26/10/2021 Reunió Revisió RPT
 • 26/10/2021 Reunió Sector Públic
 • 25/10/2021 Reunió amb el Sotssecretari de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • 25/10/2021 Reunió CA9O
 • 22/10/2021 Reunió DG Cultura
 • 22/10/2021 Videoconferència Patrimonio
 • 21/10/2021 Reunió IVE
 • 20/10/2021 Jornada BIM
 • 19/10/2021 Reunió Patrimoni
 • 15/10/2021 Videoconferència de Patrimoni
 • 04/10/2021 Jornada sobre responsabilitat social corporativa i subrogació de treballadors en la contractació pública
 • 24/09/2021 Consell Rector IVCR+i
 • 08/09/2021 Reunió Fundació Borsària
 • 08/09/2021 Reunió Adscripcions
 • 07/09/2021 Reunió Gestió Patrimoni - Gestió Immobiliària
 • 07/09/2021 Reunió Aeroport de Castelló
 • 01/09/2021 Reunió Telemàtica Innovació en la Construcció
 • 01/09/2021 Reunió telemàtica RPTs
 • 30/08/2021 Reunió Optimització Patrimoni
 • 26/08/2021 Reunió Gestió Immobiliària
 • 18/08/2021 Reunió Patrimoni Obres interés general
 • 17/08/2021 Reunió Equip Relacions de llocs de treball
 • 30/07/2021 Consell d'Administració Circuit
 • 30/07/2021 Reunió DG Infraestructures Serveis Socials
 • 29/07/2021 Reunió Turisme
 • 28/07/2021 Comissió de Seguiment de la Comissió de Diàleg Social
 • 28/07/2021 Comissió de Diàleg Social
 • 26/07/2021 Consell d'Administració FGV
 • 21/07/2021 Reunió Sector Públic
 • 21/07/2021 Comissió interdepartamental arxiu intermedi Generalitat
 • 20/07/2021 Reunió Comité vaga SGISE
 • 20/07/2021 Borsa de València
 • 19/07/2021 Reunión NEFIS-IPAGE
 • 19/07/2021 Reunió SDG Patrimoni
 • 16/07/2021 Reunió Sector Públic
 • 15/07/2021 Consell Direcció Conselleria
 • 15/07/2021 Taula Tècnica de la Taula General de Negociació de Personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I)
 • 14/07/2021 Reunió Patrimoni - Tresoreria
 • 13/07/2021 Consell Direcció IVASS
 • 13/07/2021 Reunió Sector Públic
 • 13/07/2021 Reunió Patrimoni - SPI
 • 13/07/2021 Comissió de seguiment de l'III Acord Comissió Diàleg Social SPI
 • 12/07/2021 Reunió Sotssecretari Agricultura
 • 09/07/2021 Reunió Sector Públic
 • 09/07/2021 Reunió CA9O
 • 06/07/2021 Reunió Les Arts - Pressupostos - DG Sector Públic
 • 06/07/2021 Reunió Sotssecretaria - IVF
 • 06/07/2021 Reunió Coordinació Patrimoni
 • 02/07/2021 Reunió Temes Patrimoni
 • 02/07/2021 Comissió Tècnica de Valoració - Pressupostos Participatius GVA
 • 29/06/2021 Comité Direcció TCV
 • 29/06/2021 Patronat Palau de Les Arts
 • 29/06/2021 Consell Direcció CIEGSA
 • 29/06/2021 Reunió Auditories Sector Públic
 • 28/06/2021 Consell Direcció IVC
 • 28/06/2021 Consell Patronat Fundació TAL
 • 28/06/2021 Consell d'Administració d'FGV
 • 25/06/2021 Consell de Dirección de l'entitat EVHA
 • 23/06/2021 Reunió assumptes Patrimoni amb Secretària Autonòmica
 • 23/06/2021 Reunió assumptes Sector Públic amb Secretària Autonòmica
 • 22/06/2021 Consell de Direcció d' EVha
 • 21/06/2021 Vídeo amb Administració Local
 • 17/06/2021 Temes Patrimoni
 • 16/06/2021 Reunió Temes Ciutat Administrativa Nou d'octubre
 • 15/06/2021 Reunió BIM amb DG Innovació Ecològica en la construcció
 • 15/06/2021 Reunió IBI - Patrimoni
 • 15/06/2021 Reunió amb Carmen Amoraga
 • 11/06/2021 Visita Arxiu del Regne
 • 11/06/2021 Reunió Patrimoni - Educació
 • 11/06/2021 Reunió Patrimoni
 • 04/06/2021 Reunió Labora
 • 04/06/2021 Reunió Alcaldessa Castellnovo
 • 28/05/2021 Visites Patrimoni Alacant
 • 27/05/2021 Visites Patrimoni
 • 19/05/2021 Reunió en CA90 - Obres pendents
 • 10/05/2021 Comissió de seguiment DE L'III Acord Comissió Diàleg Social del SPI de la Generalitat
 • 31/03/2021 Consell Direcció FGV
 • 31/03/2021 Consell Administració CIRCUIT
 • 31/03/2021 Consell de Direcció IVASS
 • 31/03/2021 Consell Administració CIEGSA
 • 09/03/2021 Reunió DG Transició Ecològica
 • 09/03/2021 Reunió Massa Addicional
 • 02/03/2021 Reunió equip Patrimoni CACSA
 • 02/03/2021 Reunió Equip RPTs
 • 02/03/2021 Reunió Patrimoni
 • 02/03/2021 Reunió Sector Públic
 • 02/03/2021 Reunió Parc Mòbil
 • 01/03/2021 Consell de Direcció
 • 01/03/2021 Vídeo Sector Públic
 • 17/02/2021 Video Patrimoni
 • 17/02/2021 Projectes Patrimoni
 • 17/02/2021 Presentació de les propostes de mesures d'estalvi energètic - Ciutat Administrativa 9 d'octubre - València
 • 12/02/2021 Reunió amb Ajuntament de Novelda
 • 12/02/2021 Visita Complex logístic i Arxiu de la Generalitat
 • 26/01/2021 Consell de Direcció
 • 26/01/2021 Sotssecretari Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • 26/01/2021 Presidència a Alacant i Alcalde de San Isidro
 • 30/11/2020 Reunió Vicepresidència 2ª Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclímàtica
 • 20/08/2020 Reunió Coordinació CA9O i Parc Mòbil
 • 18/08/2020 Reunió Coordinació Sector Públic
 • 17/08/2020 Reunió Coordinació Patrimoni
 • 22/07/2020 Concierto "LES ARTS AMB TU"
 • 06/03/2020 Reunió amb l'Alcade de l'Alcora
 • 28/02/2020 Inauguració del Centre d'interpretació del Castell i les seues Muralles
 • 28/02/2020 XIII Edició Premi Avançat en Igualtat otorgat a Matilde Fernández
 • 28/02/2020 Assisténcia al acte de Presentació Projecte NEFIS
 • 26/02/2020 Comissió d'Accessibilitat resultats de l'ESTUDI D'ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS PÚBLICS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
 • 26/02/2020 Reunió D.G de Planif. Estratègica, calitat i modernització
 • 13/02/2020 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 13/02/2020 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 06/02/2020 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 06/02/2020 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 30/01/2020 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 30/01/2020 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 23/01/2020 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 23/01/2020 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 16/01/2020 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 16/01/2020 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 09/01/2020 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 09/01/2020 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 07/01/2020 Reunió amb la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • 30/12/2019 Despatx amb el Subdirector General de Sector Públic
 • 30/12/2019 Despatx amb la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
 • 26/12/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 26/12/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 20/12/2019 Patronat de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
 • 19/12/2019 Consell d'Administració Circuit del Motor Ricardo Tormo
 • 19/12/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 19/12/2019 Consell de Direcció de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha)
 • 19/12/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 18/12/2019 Consell d'Administració de CACSA
 • 18/12/2019 Comissió de Coordinació de Polítiques del Canvi Climàtic
 • 16/12/2019 Consell d'Administració de ATMV
 • 16/12/2019 Consell d'Administració de FGV
 • 16/12/2019 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 16/12/2019 Reunió Pla d'Auditories 2020
 • 12/12/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 12/12/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 11/12/2019 Reunió amb el secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema
 • 10/12/2019 Patronat Lluís Guarner
 • 10/12/2019 Assemblea al Parc Tecnològic de Paterna
 • 09/12/2019 Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat
 • 06/12/2019 Commemoració del Dia de la Constitució
 • 05/12/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 05/12/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 03/12/2019 Comité Tècnic Permanent de Seguiment i Avaluació del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2027.
 • 02/12/2019 Consell de Direcció
 • 29/11/2019 Reunió amb Vaersa
 • 28/11/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 28/11/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 25/11/2019 Consell de Direcció de EVHA
 • 21/11/2019 Consell d'Administració de FGV
 • 21/11/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 21/11/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 19/11/2019 Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Universitats i Investigació
 • 15/11/2019 Reunió amb la directora general del Canvi Climàtic
 • 15/11/2019 Reunió amb el director general de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.
 • 14/11/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 14/11/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 13/11/2019 Consell d'Administració de CACSA
 • 12/11/2019 Reunió amb la Regidora Delegada de Patrimoni Municipal de l'Ajuntament de València
 • 07/11/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 07/11/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 05/11/2019 Reunió DG de Turisme
 • 04/11/2019 Consell de Direcció
 • 31/10/2019 Consell d'Administració de ATMV
 • 31/10/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 31/10/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 30/10/2019 Visita tècnica a l'Institut de qualitat de l'Edificació amb l'Ajuntament d'Almassora
 • 29/10/2019 Reunió Pla d'autoprotecció.
 • 29/10/2019 Reunió amb el secretari autonòmic d'Universitats i Investigació.
 • 25/10/2019 Reunió amb l'Ajuntament de Castalla
 • 24/10/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 24/10/2019 Reunió amb representant de la Intersindical
 • 24/10/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 23/10/2019 Consell d'Administració Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA
 • 22/10/2019 Reunió amb el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social
 • 18/10/2019 Reunió amb la directora general de l'Advocacia de la Generalitat
 • 17/10/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 17/10/2019 Comissió de Seguiment del III Acord de la Comissió de Diàleg Social
 • 17/10/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 11/10/2019 Reunió en Alcaldia de Castelló.
 • 10/10/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 10/10/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 04/10/2019 Reunió amb la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport
 • 04/10/2019 Reunió amb la directora general de Cultura i Patrimoni
 • 03/10/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 03/10/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 03/10/2019 Reunió en la Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • 30/09/2019 Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
 • 26/09/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 26/09/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 25/09/2019 Reunió del Consell d'Administració de CACSA
 • 24/09/2019 Reunió amb la DG de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i TRAGSA
 • 19/09/2019 Despatx setmanal amb Patrimoni
 • 19/09/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 18/09/2019 Reunió amb la directora general de Planificació i Serveis LABORA i EVha
 • 13/09/2019 Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • 12/09/2019 Despatx setmanal amb Sector Públic
 • 11/09/2019 Reunió amb el director de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
 • 11/09/2019 Reunió amb Alcaldia de Novelda
 • 10/09/2019 Reunió amb el sotssecretari d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • 10/09/2019 Reunió amb el director general del Palau dels Arts Reina Sofia
 • 09/09/2019 Reunió amb Borsa de València
 • 06/09/2019 Reunió amb el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • 05/09/2019 Reunió amb el director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària
 • 05/09/2019 Reunió amb EVha
 • 04/09/2019 Reunió en l'Institut de Tecnologia Ceràmica a Almassora
 • 03/09/2019 Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • 02/09/2019 Consell de Direcció de la Conselleria
 • 01/08/2019 Renió amb AEAT
 • 31/07/2019 Reunió amb el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.
 • 30/07/2019 Comissió de Seguiment de l'III Acord de la Comissió de Diàleg Social
 • 30/07/2019 Reunió amb el conseller

Viajes Alto Cargo

 
 • 26/04/2022 Fira REBUILD

Obsequios Alto Cargo

 
 • 20/12/2022 Planter de l'arbre de l'olivera
 • 16/12/2020 2 kgs de raïm de taula
 • 18/11/2020 Màscareta i penjador amb logotip

No s'ha registrat obsequis

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Bienes

Presentada el 18/05/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 69.618,01 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SALDO EN CUENTAS BANKIA 1.495,00 €
SALDO EN CUENTAS ING DIRECT 17.527,00 €
Total: 19.022,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLAN DE PENSIONES BANKIA 211,78 €
Total: 211,78 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANKIA 53.263,00 €
PRESTAMO PERSONAL ING 8.050,00 €
Total: 61.313,00 €

Presentada el 05/11/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 69.618,01 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SALDO EN CUENTAS BANKIA 4.023,00 €
SALDO EN CUENTAS ING DIRECT 7.663,47 €
Total: 11.686,47 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLAN DE PENSIONES BANKIA 211,78 €
Total: 211,78 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANKIA 72.717,83 €
PRESTAMO PERSONAL ING 3.028,78 €
Total: 75.746,61 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 56.861,36 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,74 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 54.816,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,70 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,20 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,79 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 02/10/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 53.363,61 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,51 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 23/07/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 51.260,57 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,12 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 3.245,00 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 23/07/2019
Descripció Import
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 1,30 €
Rendiment net reduït 43.491,99 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/06/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PRESIDENCIA ASESORA GABINETE PRESIDENT 01/02/2018 31/03/2018 NO
CONSELLERIA DE SANITAT TEC. ADMON. GENERAL SANITARIA DG FARMACIA 17/10/2016 31/01/2017 NO
CONSELLERIA DE SANITAT TEC. JURIDICO CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS 11/09/2006 16/10/2016 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 20/02/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. (CIEGSA) .- En proceso de extinción/fusión - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN miembro 30/11/2018 Pública
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, SA / CIRCUITO RICARDO TORMO - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN miembro 30/11/2018 Pública
LUIS GUARNER - PATRONATO Vocal 17/07/2019 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN consejera 08/12/2018 Pública
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) - CONSEJO DE DIRECCIÓN vocal 17/07/2019 Pública
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO vocal 17/07/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA vocal 17/07/2019 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO vocal 17/07/2019 Pública
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Secretaria 17/01/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRÁCTICAS (CIPIMAP Vocal 17/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INNOVACIÓN EN EDIFICACIÓN. Vicepresidenta 16/11/2022 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA vocaL 17/07/2021 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN DEL COMPLEJO LOGÍSTICO Y ARCHIVO INTERMEDIO DE LA GENERALITAT Presidenta 02/03/2021 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE Presidenta 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 19/05/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 22/05/2023 Desocupació

Presentada el 08/06/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 12/06/2020
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae