Alta direcció

<< Ves enrere
 • Ivano Magazzu

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director de programes de fons europeus
 • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 23/12/2022 DOGV
 • Av. Campanar, 32 . 46015 . València
 • magazzu_iva@gva.es
 • 961 970 208

Agenda Calendario

 
Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Viajes Alto Cargo

 

No s'ha registrat viatges

Obsequios Alto Cargo

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Bienes

Presentada el 06/03/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT ESPAÑA 15.222,12 €
CAIXABANK 351,79 €
Total: 15.573,91 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Nederlanden España 1.733,72 €
Total: 1.733,72 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FORD ECOSPORT 14.000,00 €
YAMAHA XMAX 300 4.600,00 €
Total: 18.600,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Nationale Nederlanden España 3.289,92 €
Total: 3.289,92 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ING DIRECT ESPAÑA 3.141,69 €
Total: 3.141,69 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 03/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,76 €
Rendiment del treball 61.623,99 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 16/03/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,31 €
Rendiment del treball 57.753,52 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/03/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat de València Programa de Cooperación Territorial Europea Interact III (FEDER) Técnico Superior en el área de Gestión de Programas 01/10/2016 30/11/2022 NO
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Programa de Cooperación Territorial Europea Interact IV (FEDER) Técnica en el área de Gestión 01/12/2022 08/01/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 07/03/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec 09/01/2023 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 15/03/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 15/03/2023
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos