Alta direcció

<< Ves enrere
 • Alberto José Molina Hernández

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director de programes de fons europeus
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 02/08/2022 DOGV
 • C/ Palau,12 - 46003 - València
 • molina_albher@gva.es
 • 961 188 195

Agenda Calendario

 
Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Els directors de programes de fons europeus poden cobrar com a màxim l'import anual establit per a un director general. D'aquest import anual el 12% s'abonarà com a retribució variable, vinculada a la consecució dels objectius establits per a la seua gestió

 • Sou i complements: 56.664,72 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 56.664,72 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Bienes

Presentada el 28/03/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Soria Espanya 134.528,69 €
Ple domini 50 Vivendes Burgos Espanya 130.398,43 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander, S.A. 2.955,80 €
UBS AG 4.925,01 €
Total: 7.880,80 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA ADQUISICIÓN VIVIENDA 72.396,33 €
HIPOTECA ADQUISICIÓN VIVIENDA 70.539,20 €
Total: 142.935,54 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Banco Santander, S.A. 146.221,41 €
Total: 146.221,41 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banco Santander, S.A. 5.855,21 €
MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA 14.701,80 €
Total: 20.557,01 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -653,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,72 €
Rendiment del treball 47.651,45 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 23/03/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 46.432,85 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,10 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 23/03/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 45.752,88 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 28/03/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S. A. (Promueve Burgos) - Ecxmo. Ayuntamiento de Burgos. Medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Burgos. Promocionar la ciudad desde su vertiente turística, industrial y cultural. Promocionar Burgos como ciudad de congresos. Gestión de instalaciones o equipamientos dotacionales de titularidad municipal. Expansión y mejora de los servicios turísticos. Apoyo a la iniciativa empresarial. Promover la imagen de Burgos. Director 04/06/2019 24/09/2022 NO

Presentada el 28/03/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S. A. (Promueve Burgos) - Ecxmo. Ayuntamiento de Burgos Medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Burgos. Promocionar la ciudad desde su vertiente turística, industrial y cultural. Promocionar Burgos como ciudad de congresos. Gestión de instalaciones o equipamientos dotacionales de titularidad municipal. Expansión y mejora de los servicios turísticos. Apoyo a la iniciativa empresarial. Promover la imagen de Burgos. Director 04/06/2019 24/09/2022 NO

Presentada el 23/03/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S. A. (Promueve Burgos) - Ecxmo. Ayuntamiento de Burgos Medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Burgos. Promocionar la ciudad desde su vertiente turística, industrial y cultural. Promocionar Burgos como ciudad de congresos. Gestión de instalaciones o equipamientos dotacionales de titularidad municipal. Expansión y mejora de los servicios turísticos. Apoyo a la iniciativa empresarial. Promover la imagen de Burgos. Director 04/06/2019 24/09/2022 NO

Presentada el 17/01/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S. A. (Promueve Burgos) - Ecxmo. Ayuntamiento de Burgos Medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Burgos. Promocionar la ciudad, entre otras, desde su vertiente turística, industrial y cultural, pudiendo establecer para tal fin canales de cooperación público-privada. Director 04/01/2019 24/09/2022 NO
Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S. A. (Promueve Burgos) - Ecxmo. Ayuntamiento de Burgos Medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Burgos. Promocionar la ciudad, entre otras, desde su vertiente turística, industrial y cultural, pudiendo establecer para tal fin canales de cooperación público-privada. Director 04/06/2019 24/09/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 12/04/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec. 26/09/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 13/04/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 14/04/2023
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae