<< Ves enrere
  • Sara Revert Garijo

  • Directora econòmica de centre A del Hospital de Sant Vicent del Raspeig
  • Nomenament: 10/12/2019 DOGV
  • Hospital Sant Vicent del Raspeig C/ Lillo Juan, 137 - 03690 - San Vicente del Raspeig

Dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels serveis assistencials corresponents, les unitats i els serveis no assistencials, proposant a la direcció del centre les mesures necessàries per al millor funcionament d'aquests serveis i exercir les funcions que expressament aquesta li delegue o encomane.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 50.329,19 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 50.329,19 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
R.A. HERRERA CLINICA DENTAL S.L.P DIRECCIÓ I GERÈNCIA GERENT 01/09/2017 30/09/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 43.294,49 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Madrid Espanya 27.542,46 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAJAMAR 21.000,00 €
Total: 21.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
RENAULT CLIO 1.500,00 €
MAZDA 2 17.100,00 €
Total: 18.600,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
SABADELL 2.185,00 €
Total: 2.185,00 €
Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 3.102,98 €
Rendiment del treball 27.475,20 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 59,40 €

Compatibilidades

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 19/02/2020