<< Ves enrere
  • María José Dasca Vernich

  • Directora mèdica d'hospital del Departament de Salut Xàtiva - Ontinyent
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 13/10/2017 DOGV
  • Hospital General d'Ontinyent - C/ Francisco Cerdá, 3 - 46870 Ontinyent
  • dasca_marver@gva.es
  • 966528750

Dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels servicis assistencials corresponents a l'àmbit d'atenció especialitzada, proposant a la direcció assistencial les mesures necessàries per al millor funcionament dels dits servicis i exercir les funcions que expressament este li delegue o encomane.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 50.554,94 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis: 4.102,98 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 54.657,92 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Consellería Sanidad Universal y salud pública Médico interino en Pediatría en Centro Salud La Bassa de Alcoi 01/03/2006 12/10/2017 NO
Consellería Sanidad Universal y salud pública Coordinadora del centro de salud La Bassa de Alcoi 01/12/2015 12/10/2017 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 178.022,13 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLAN DE PENSIONES. Generali España S.A 721,40 €
PLAN DE PENSIONES BANKIA FLEXIBLE 4.417,80 €
HIPOTECA. BANKIA 151.004,29 €
Total: 156.143,49 €
Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 51.449,38 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 42.834,00 €