<< Ves enrere
  • María José Molina Botella

  • Subdirectora econòmica B del Departament de Salut Xàtiva - Ontinyent
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 06/04/2017 DOGV
  • Av. Francisco Cerdà, 3. 46870. Ontinyent
  • molina_mjobot@gva.es
  • 609 672 483

Substitució de les corresponents direccions en els casos de vacant, absència o malaltia del titular, així com l'exercici de les funcions que aquelles expressament els deleguen o encomanen.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 42.557,02 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 42.557,02 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ATEVAL Directora proyecto européo 01/02/2014 01/12/2015 NO
Consultora de empresas Profesional autónomo 01/01/2016 01/01/2017 NO
Facultad economía. Universidad Valencia Profesora Asociada 01/10/2006 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 33.254,82 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
DEPOSITOS 4.077,91 €
Total: 4.077,91 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 7.727,92 €
Total: 7.727,92 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
FONDO CASER 8.622,81 €
Total: 8.622,81 €
Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 43.850,56 €