<< Ves enrere
  • María Concepción Fernández Planelles

  • Directora mèdica d'atenció primària - Departament de Salut d'Elda
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 11/07/2012 DOGV
  • Ctra. D'Elda - Sax S/N. 03600. Elda
  • fernandez_conpla@gva.es
  • 966 975 120

Funcions de dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels servicis assistencials corresponents a l'àmbit d'atenció primària, proposant a la direcció assistencial les mesures necessàries per al millor funcionament dels dits servicis i exercir les funcions que expressament esta li delegue o encomane.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 50.554,94 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis: 2.344,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 52.899,50 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Consellería de Sanitat Médico de Familia y Comunitaria. C. Aux. Torrellano. Dep. Salud Elche Hospital General 01/07/2008 10/07/2012 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 70 Vivendes Alicante/Alacant 266.913,38 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 58.425,48 €
Ple domini 50 Vivendes León 12.770,35 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.891,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 17.500,00 €
Total: 17.500,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
CaixaBank 9.404,25 €
Total: 9.404,25 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Piano vertical Kawai 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 100.000,00 €
Prestamo hipotecario 27.500,00 €
Total: 127.500,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Audi Q3 21.762,23 €
Total: 21.762,23 €
Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 51.083,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,01 €

Compatibilidades

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/09/2019