Visualització de contingut web

Estructura Organitzativa X legislatura (2019-2023)

L'estructura orgànica de la Generalitat es regula en el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. A més de la Presidència de la Generalitat, preveu l'existència de onze conselleries, cada una amb els seus sectors d'activitat en funció de les diferents competències atribuïdes en el Decret. El nombre de conselleries i les seues respectives competències vénen regulades en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en que s'organitza l'administració de la Generalitat.

D'altra banda, la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix que l'estructura bàsica de l'Administració de la Generalitat s'organitza en conselleries o departaments, al capdavant de les quals hi haurà un conseller, membre del Consell amb funcions executives.

Les conselleries s'estructuren en tres nivells: els òrgans superiors (persones titulars de les conselleries i les secretaries autonòmiques), el nivell directiu (persones titulars de les sotssecretaries, direccions generals i altres alts càrrecs que tenen el rang de director o directora general) i el nivell administratiu (organitzat en subdireccions generals, serveis, seccions, unitats i negociats, podent-se establir altres unitats si es considera necessari, sent la secretaria general administrativa el màxim nivell administratiu).

Visualització de contingut web

Estructura Organitzativa X legislatura (2019-2023)

Es publiquen els organigrames dels departaments i dels organismes autònoms de la Generalitat, d'acord amb els reglaments orgànics i funcionals vigents.

La data d'actualització apareix en el peu de cada document.

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional i nivell administratiu d'algunes direccions generals: Decret 09/2021 i Decret 38/2021

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament i modificació

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional Ordre de desenvolupament

- Organigrama
Reglament orgànic i funcional i modificacions  | Ordre de desenvolupament i modificacions

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional i modificació | Ordre de desenvolupament i modificacions

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament i modificacions

- Organigrama 
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament i modificacions

- Organigrama
Reglament orgànic i funcional i modificacions | Ordre de desenvolupament i correció

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament i modificacions

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament i modificacións

- Organigrama
Reglament orgànic i funcional i modificacions | Ordre de desenvolupament i modificacións

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament i modificacions

  • Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques: Estatuts

 

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadania
Data d'actualització: consulte el peu de cada organigrama
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014      
Fonament jurídic: art. 14.1.a) 1º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa151 de l'índex de transparència DYNTRA