Visualització de contingut web

Estructura organitzativa de l'Administració i els seus Organismes Autònoms

Estructura orgànica i nombre i denominació de les conselleries

 

 Recomanem consultar el text consolidat perquè integra en el text original de la norma les modificacions i les correccions que ha tingut des de l'origen.

+ Fonaments Jurídics

 • L'administració de la Generalitat s'organitza en conselleries o departaments, al front dels quals es trobarà un conseller o consellera, membre del Consell amb funcions executives.
 • El Consell és l'òrgan col·legiat que ostenta la potestat executiva i reglamentària i dirigeix l'administració de la Generalitat. El Consell es compon del titular de la Presidència de la Generalitat, de la Vicepresidència o Vicepresidències, en el seu cas, i dels consellers i conselleres.
 • Les conselleries s'estructuren en tres nivells:
  • Òrgans superiors: persones titulars de les conselleries i les secretàries autonòmiques
  • Nivell directiu: persones titulars de les sotssecretaries, direccions generals i altres alts càrrecs que tenen el rang de director o directora general, i
  • Nivell administratiu s'organitza en: subdireccions generals, serveis, seccions, unitats i negociats. Sent la secretària general administrativa el màxim nivell administratiu.

L'estructura bàsica de l'Administració de la Generalitat ve regulada en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en:

 • DECRET 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions. (DOGV núm. 9643, de 19.07.2023)
 • DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV núm. 9647, de 25.07.2023)

Estructura organitzativa de l'Administració de la Generalitat i dels seus Organismes Autònoms

Organigrames i reglaments orgànics i funcionals

- Organigrama 
- Reglament orgànic i funcional | Decret pel qual es determina el nivell administratiu 19.04.2024

- Organigrama 
- Reglament orgànic i funcional | Correcció 20.10.2023 | Ordre de desenvolupament | Correcció 17.04.2024

- Organigrama 
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional | Correcció 23.10.2023 | Ordre de desenvolupament

- Organigrama 
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament i modificacions

Organigrama 
Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament

Organigrama
Reglament orgànic i funcional | Ordre de desenvolupament

- Organigrama

Reglament orgànic i funcional | Correcció 06.11.2023 | Ordre de desenvolupament

- Organigrama
- Reglament orgànic i funcional Ordre de desenvolupament

.

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadania
Data d'actualització: juny 2024. La data d'actualització dels organigrames apareix en el peu de cada document.
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014      
Fonament jurídic: art. 14.1.a) 1º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa151 de l'índex de transparència DYNTRA