Visualització de contingut web

Fons Next Generation

Els Fons Next Generation són un instrument d'estímul, finançat per la Unió Europea, amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus. Els Fons s'executaran a través de convocatòries de subvencions i licitacions de contractes, que publicaran i gestionaran els diferents Ministeris del Govern d'Espanya, les comunitats autònomes i les entitats locals, depenent de les seues competències. 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I LICITACIONS DE CONTRACTES

 

 

PLANS DE MESURES ANTIFRAU

 

 

 

DIRECCIÓ DE PROGRAMES PER A LA GESTIÓ DE FONS EUROPEUS (MRR)

La selecció de les persones que vagen a ocupar aquests llocs de direcció de programes se subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així com a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència tenint en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l'experiència professional en funcions directives, així com l'acreditació de competències sobre coordinació d'equips de treball, a més dels coneixements específics corresponents a les matèries objecte del programa. Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzaran mitjançant contractes laborals d'alta direcció:

 

 

 

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  (Espanya)

El Pla de recuperació, transformació i resiliència és l'estratègia espanyola per a canalitzar els fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi del COVID-19 i, a través de reformes i inversions, construir un futur més sostenible. Com accedir als fons:

  • Licitacions, subvencions i ajudes. Convocatòries publicades pels ministeris, les empreses públiques estatals, les comunitats autònomes i els ajuntaments i altres entitats locals.
  • Manifestacions d'interés. Són consultes realitzades pels diferents ministeris per a analitzar possibles àmbits d'actuació.
  • Projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE). Són projectes de caràcter estratègic l'objectiu del qual és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar aquells projectes que contribuïsquen al creixement econòmic, l'ocupació i la competitivitat de l'economia espanyola, mitjançant la col·laboració públic-privada i transversals a les diferents administracions.

 

 

FONS NEXT GENERATION (EU)

Són un instrument concebut per a impulsar la recuperació i la reconstrucció d'Europa després de la pandèmia provocada pel Covid -19.

La iniciativa Next Generation EU està composta pels següents programes:

  • Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR). El Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència és l'instrument central, per mitjà de préstecs i subvencions donarà suport a les reformes i inversions empreses pels països de la UE que ajudaran a aconseguir una Europa més ecològica, més digital i més resilient.
  • React UE: Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa. Iniciativa que continua i amplia les mesures de resposta i reparació de la crisi. S'executarà a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD).
  • Altres programes. A més, Next Generació aportarà finançament addicional a programes ja existents: Fons de Transició Justa, Programa Invest EU, Resc EU, Desenvolupament Rural, Horitzó Europa.

 

 

Data d'actualització: desembre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: març 2022
Fonament: Decret Llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15.04.2021); Decret 121/2021, de 17 de setembre, del Consell, de determinació de retribucions de les direccions de programes vinculats al Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV núm. 9180, de 23.09.2021); Decret 161/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de creació i regulació dels òrgans de governança de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació i de la gestió dels fons Next Generation EU (DOGV núm. 9195, de 15.10.2021)