Visualització de contingut web

Comandes de Gestió

Els encàrrecs de gestió suposen la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic, per altres òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, sempre que entre les seues competències estiguen aqueixes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment.
 
Els encàrrecs de gestió no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic. En tal cas, la seua naturalesa i règim jurídic s'ajustarà al que es preveu en aquesta.
 
Els encàrrecs de gestió es formalitzaran mitjançant:
 
-Resolució, si l'encàrrec es realitza entre òrgans administratius i Entitats de Dret Públic pertanyents a la mateixa administració.
 
-Conveni, si l'encàrrec es realitza entre òrgans administratius i Entitats de Dret Públic pertanyents a diferents administracions.

+ Fonament jurídic

Els encàrrecs de gestió es regulen en l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Segons el que es disposa en l'article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, queden excloses de l'àmbit de l'esmentada Llei els encàrrecs de gestió regulades en la legislació vigent en matèria de règim jurídic del sector públic.
Quan s'encarregue a una entitat que tinga atribuïda la condició de mig propi es regirà conforme el que es preveu en els articles 32 i 33 de la LCSP.
 

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització: febrer 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: desembre 2015 
Fonament jurídic: art. 21.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022), art. 13.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)