Visualització de contingut web

Encàrrecs a mitjans propis

Els encàrrecs a mitjans propis són la fórmula a través de la qual els poders adjudicadors podran encarregar l'execució de les prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis a una altra persona jurídica diferent a ells, sempre que aquesta tinga la qualificació jurídica de mig propi personificat (és a dir, un ens diferent) respecte d'ells.

Es presenta la relació de departaments i organismes autònoms de la Generalitat que disposen de perfil del contractant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per a visualitzar els encàrrecs a mitjans propis publicats consulte la pestanya Documents de cada perfil.

 

Consulte els encàrrecs a mitjans propis de la IX legislatura.

 

Font: Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Data de creació: juny 2020 
Fonament jurídic: art. 9.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015); de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 21.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023, art. 13 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; arts. 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic