Visualització de contingut web

Encàrrecs a mitjans propis

Els encàrrecs a mitjans propis és la fórmula a través de la qual les administraciones públiques, entre altres, podran encarregar l'execució de les prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis a una altra persona jurídica diferent d'ells, sempre que aquesta tinga la qualificació jurídica de mig propi personificat respecte d'elles.

+ Fonament jurídic

Els encàrrecs a mitjans propis es regulen en els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 i l'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Pie

Consulte els encàrrecs a mitjans propis de la IX legislatura.

 

Font: Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Data de creació: juny 2020 
Fonament jurídic: art. 21.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022), art. 13 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)