Personal directiu de programes de Fons Europeus

Personal directiu de programes per a la Gestió de Fons Europeus

La selecció de les persones que vagen a ocupar aquests llocs de direcció de programes se subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així com a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència tenint en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l'experiència professional en funcions directives, així com l'acreditació de competències sobre coordinació d'equips de treball, a més dels coneixements específics corresponents a les matèries objecte del programa.

Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzaran mitjançant contractes laborals d'alta direcció.

NOM CONSELLERIA NOMENAMENT FITXA

Díaz-Caneja Redondo, David

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13/04/2022

     DOGV

Veure fitxa directiu

Guijarro Silvestre, Enrique

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

14/03/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Bayarri Roca, Emilio

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

14/03/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Conca Domenech, Joan

Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

15/03/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Alonso-Monasterio Fernández, Mireia Llibertat

Conselleria d' Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

05/04/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

García-Pozuelo Pascual, Olga

Conselleria d' Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

05/04/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Marín González, Carolina

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i  Qualitat Democràtica

08/07/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Bort Camps, Pilar

Conselleria d'Hisenda i  Model Econòmic

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Molina Hernández, Alberto José

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Saliente Soler, Miguel Ángel

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Trigo de la Cuadra, Miguel

Presidència

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Gálvez Balaguer, Raquel

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu
Chanzá Bango, Ignacio Vicente Vicepresidència segona i  Conselleria d' Habitatge i  Arquitectura Bioclimàtica

20/10/2022

DOGV 

Veure fitxa directiu
Magazzù, Ivano Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

23/12/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu
 

 

Texto tabla Directores de programas de Fondos Europeos

Fonament jurídic

La gestió de projectes que es financen amb fons europeus lligats a l'execució del Pla de Recuperació de la Generalitat i de conformitat amb les previsions establides en l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els programes de gestió de fons europeus que acrediten la seua necessitat podran nomenar un director o directora de programa, al qual resultarà d'aplicació el règim previst en la normativa bàsica estatal i en el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19.

 

 

Font: DOGV i unitats de transparència
Data d'actualització: desembre 2022 
Periodicitat: cada vegada que es formalitze un nou contracte
Data de creació: abril 2022
Fonament: art. 54 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022), art. 28.3 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15.04.2021)