Visualització de contingut web

Alta direcció de programes per a la Gestió de Fons Europeus

La selecció de les persones que vagen a ocupar llocs de direcció de programes se subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així com a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència tenint en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l'experiència professional en funcions directives, així com l'acreditació de competències sobre coordinació d'equips de treball, a més dels coneixements específics corresponents a les matèries objecte del programa. Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzaran mitjançant contractes laborals d'alta direcció.

Personal directiu de programes per a la Gestió de Fons Europeus - Taula

CSV

 

NOMBRE

NOM

CONSELLERIA

CONSELLERIA

NOMBRAMIENTO 

NOMENAMENT

FICHA

FITXA

SELECCIÓN

SELECCIÓ

Guijarro Silvestre, Enrique

Conselleria de Sanidad
Conselleria de Sanitat

14/03/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Bayarri Roca, Emilio

Conselleria de Sanidad
Conselleria de Sanitat

14/03/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Alonso-Monasterio Fernández, Mireia Llibertat

Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

05/04/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

García-Pozuelo Pascual, Olga

Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

05/04/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Bort Camps, Pilar

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Molina Hernández, Alberto José

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Saliente Soler, Miguel Ángel

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Trigo de la Cuadra, Miguel

Presidencia de la Generalitat
Presidència de la Generalitat

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Gálvez Balaguer, Raquel

Conselleria de Justicia e Interior
Conselleria de Justícia i Interior

02/08/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Chanzá Bango, Ignacio Vicente
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

20/10/2022

DOGV 

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció 

Valero Rello, Esther Turisme Comunitat Valenciana
Turisme Comunitat Valenciana

04/11/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivoVeure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Magazzù, Ivano

Conselleria de Educación, Universidades y Empleo
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

23/12/2022

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Coret Francés, Pablo Antonio
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

02/03/2023

DOGV

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Pont Pérez, Rocío Beatriz
Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

27/05/2023

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivo
Veure fitxa directiu

Proceso de selección

Procés de selecció

Marín González, Carolina

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

30/11/2023

RESOLUCIÓ

Ver ficha directivoVeure fitxa directiu
 

Proceso de selección

Procés de selecció

 

Personal directiu de programes per a la Gestió de Fons Europeus - Enllaços Peu

Texto tabla Directores de programas de Fondos Europeos

Fonament jurídic

La gestió de projectes que es financen amb fons europeus lligats a l'execució del Pla de Recuperació de la Generalitat i de conformitat amb les previsions establides en l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els programes de gestió de fons europeus que acrediten la seua necessitat podran nomenar un director o directora de programa, al qual resultarà d'aplicació el règim previst en la normativa bàsica estatal i en el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19.

 

 

Font: DOGV i unitats de transparència
Data d'actualització: desembre 2023
Periodicitat: cada vegada que es formalitze un nou contracte
Data de creació: abril 2022
Fonament: art. 14 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022), art. 28.3 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15.04.2021)