Visualització de contingut web

Directors de programes de Fons Europeus

La selecció de les persones que vagen a ocupar aquests llocs de direcció de programes se subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així com a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència tenint en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l'experiència professional en funcions directives, així com l'acreditació de competències sobre coordinació d'equips de treball, a més dels coneixements específics corresponents a les matèries objecte del programa.

Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzaran mitjançant contractes laborals d'alta direcció.

                CONSELLERIA                                           

    COGNOMS I NOM             

 

NOMENAMENT

 

      FICHA     

Vicepresidència segona i Conselleria

d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Díaz-Caneja Redondo, David

13/04/2022

DOGV

Veure fitxa directiu

Vicepresidència segona i Conselleria

d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Hervás Más, Jorge Joaquín

13/04/2022

DOGV

Veure fitxa directiu

Conselleria de Sanitat Universal i

Salut Pública

Guijarro Silvestre, Enrique

14/03/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Conselleria de Sanitat Universal i

Salut Pública

Bayarri Roca, Emilio

14/03/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

Vicepresidència primera i Conselleria

d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Conca Domenech, Joan

15/03/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu
Conselleria d' Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Alonso-Monasterio Fernández, Mireia Llibertat

05/04/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu
Conselleria d' Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica García-Pozuelo Pascual, Olga

05/04/2022

RESOLUCIÓ

Veure fitxa directiu

 

Fonament jurídic

La gestió de projectes que es financen amb fons europeus lligats a l'execució del Pla de Recuperació de la Generalitat i de conformitat amb les previsions establides en l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els programes de gestió de fons europeus que acrediten la seua necessitat podran nomenar un director o directora de programa, al qual resultarà d'aplicació el règim previst en la normativa bàsica estatal i en el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19.

 

 

Font: DOGV i unitats de transparència
Data d'actualització: maig 2022 
Periodicitat: cada vegada que es formalitze un nou contracte
Data de creació: abril 2022
Fonament: art. 54 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022), art. 28.3 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15.04.2021)