Visualització de contingut web

Despeses de personal

La despesa en personal és una de les partides més importants en els pressupostos de les administracions públiques. En aquest apartat s'analitzen les dades de les despeses del personal de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, especificant els diferents tipus o classificacions del personal al servei de l'administració pública per a obtindre una informació més detallada. En 2023 ha suposat un 27.93% del total de la despesa de la Generalitat Valenciana.
 

Cal tindre en compte que:

- La despesa de personal de la Generalitat no inclou al personal de les Corts ni al de les Institucions Estatutàries (Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Consell Jurídic Consultiu, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comité Econòmic i Social, Síndic de Greuges).

- El Servei de Coordinació de Nòmines de la Direcció General de Pressupostos (Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic) no gestiona les nòmines del personal d'Institucions Sanitàries, però és necessari conéixer l'import d'aquesta despesa que ha sigut proporcionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i per això es presenta en una fila diferenciada a la de les dades de la Generalitat.

- Respecte al Sector Públic Institucional de la Generalitat, aquest Servei només gestiona les nòmines del personal pertanyent als Organismes Autònoms.

DESPESA DE PERSONAL DE LA GENERALITAT I EL SEU PERCENTATGE SOBRE LA DESPESA TOTAL

 

La despesa de personal en 2023 suposa un 27,93% sobre la despesa total general de la Generalitat, del qual el 23,04% es correspon a la quantitat abonada en concepte de salari i el 4,89% a les despeses per Segurs Socials.

DESGLOSSAMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL DE LA GENERALITAT PER TIPUS DE PERSONAL

La taula que es mostra a continuació presenta el percentatge dels diferents tipus de personal, assenyalats en l'article 17.1.f de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, sobre la despesa de personal i sobre la despesa total de l'Administració de la Generalitat.
 
 

DESPESES DE PERSONAL DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EL SEU PERCENTATGE SOBRE LA DESPESA TOTAL DE LA GENERALITAT

 

La despesa de personal de tots els Organismes Autònoms en 2023 suposa un 0,46% sobre la despesa total general de la Generalitat, del qual, un 0,37% correspon a despeses per salaris i un 0,10% a despeses per segurs socials.
 
El resultat de l'addició de la despesa en personal de l'Administració de la Generalitat i els seus Organismes Autònoms representa el 28,40% de la despesa total general de la Generalitat.
 
La taula següent conté la distribució de la despesa de personal per Organisme Autònom, diferenciant la part de despesa corresponent al salari i a la Seguretat Social i el seu percentatge sobre la despesa de personal i la despesa total general de la Generalitat.
 
 

Acrònims:

AVFGA: Agència V*alenciana de Foment i Garantia Agrària
AVSRE: Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
ATMV: Autoritat de Transport Metropolità de València
AVPT: Agència Valenciana de Protecció del Territori
AVSF: Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
ICV: Institut Cartogràfic Valencià
IVAJ: Institut Valencià de la Joventut
ATV: Agència Tributària Valenciana
IVE: Institut Valencià d'Estadística
IVIA: Institut Valencià Investigacions Agràries
IVSST: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
LABORA: Servei Valencià d'Ocupació i Formació

DESGLOSSAMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL DELS DIFERENTS ORGANISMES AUTÒNOMS PER TIPUS DE PERSONAL

En la següent taula es mostra el personal total i, en el seu cas, els diferents tipus de personal que tenen entre la seua plantilla, amb el seu percentatge relatiu sobre la despesa total de personal de l'Administració de la Generalitat i els seus Organismes Autònoms, així com la seua representació percentual sobre la despesa total general de la Generalitat.

 

 

Font: òrgan competent en nòmines
Data d'actualització: abril 2023
Periodicitat: anual
Data de creació: abril 2023
Fonament jurídic: art.17.2.f) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)