Visualització de contingut web

Despesa per Habitant

A més del visor pressupostari i dels informes d'execució pressupostària, hi ha altres indicadors que donen idea de l'evolució de l'execució pressupostària.


Dels possibles, a continuació es presenten tres:

- Despesa per habitant.
- Inversions realitzades respecte a subvencions de l'Estat i europees.
- Grau de finançament de les inversions amb subvencions finalistes.

 

DESPESA PER HABITANT

 

La despesa per habitant és el resultat de dividir el pressupost inicial de la Generalitat entre el nombre d'habitants.

 

Evolució de la despesa per habitant (euros):

 

Anys 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Despesa per habitant 3.451,61 3.458,86 3.586,96 4.024,18 4.455,71 4.601,09

 

Açò suposa una despesa per habitant de 4.601,09 euros a 1 de gener de 2020.

 

Font: visor pressupostari de la Generalitat
Data de creació: juliol 2018
Periodicitat: anual
Data d'actualització: febrer 2020
Fonament: indicador dccaa425 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 45 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

 

Gràfica de l'evolució de la despesa per habitant (euros)

 

Consulte l'evolució de la despesa per habitant (en format reutilitzable).

 

INVERSIONS REALITZADES RESPECTE A SUBVENCIONS DE L'ESTAT I EUROPEES

 

Aquesta ràtio és el resultat de dividir les subvencions de l'Estat i europees entre les inversions realitzades per la Generalitat.

 

Evolució de la ràtio de subvencions del Estat i europees respecte a inversions (%):

 

Anys 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ràtio subvencions del Estat i Europees / inversions (%) 16,14 % 10,60 % 9,20 % 20,76 % 11,38 % 13,46 % 20,16 %

 

Açò suposa que en 2019, les inversions de la Generalitat es finançaven en un 20,16% amb subvencions procedents de l'Estat i europees.

 

Gràfica de l'evolució de la ràtio de subvencions de l'Estat i Europees / inversions

 

Consulte l'evolució de la ràtio de subvencions de l'Estat i europees respecte a inversions (en format reutilitzable).

GRAU DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS AMB SUBVENCIONS FINALISTES

 

El grau de finançament de les inversions amb subvencions finalistes és el resultat de dividir les subvencions finalistes entre les inversions de la Generalitat.

 

Evolució del grau de finançament de les inversions amb subvencions finalistes:

 

 

Inversions realitzades amb finançament de l'Estat o de la Unió Europea 2016 2017 2018 2019
Ràtio inversions realitzades (total Generalitat) / Subvencions de l'Estat i europees 14,86 % 13,51 % 31,13 % 17,79 %

 

Açò suposa que en 2019, les inversions de la Generalitat es finançaven en un 17,79% amb subvencions finalistes procedents de l'Estat i europees.

 

Consulte l'evolució del grau de finançament de les inversions amb subvencions finalistes (en format reutilitzable).

 

Font: òrgan competent en matèria d'hisenda
Data de creació: juliol 2018
Periodicitat: anual
Data d'actualització: febrer 2021