Visualització de contingut web

Presentació de denúncies

Les denúncies davant la Inspecció General de Serveis hauran de referir a aquelles irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

Font: òrgan competent en matèria de gestió i millora de la qualitat dels serveis
Data d'actualització: Febrer 2023 
Periodicitat: anual
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 9.3.2 h) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 14.3.a) 3º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)