Visualització de contingut web

Compte General de la Generalitat

Cada any la Intervenció General de la Generalitat, el centre gestor de la comptabilitat pública, forma el Compte General de la Generalitat sobre els comptes de l'any anterior. Aquest conjunt de documents està format pel compte de l'Administració de la Generalitat, els comptes retuts per la resta de subjectes integrats en el sector públic administratiu, empresarial i fundacional de la Generalitat. També s'adjunten els comptes de les universitats públiques valencianes.

El Compte General subministra informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat, els resultats economicopatrimonials de l'exercici, l'execució i la liquidació dels pressupostos i el grau de realització dels objectius.

Aquest document s'eleva al Consell per a la seua remissió a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana abans del dia 30 de juny de l'any següent a què es referisca. Aquesta institució examina i comprova el Compte General per emetre un informe que envia a les Corts abans del 31 de desembre del mateix any, a fi que aquestes l'aproven o facen les oportunes observacions.

  • Consulte els últims comptes anuals aprovats i els dels anys anteriors

 

 

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data d'actualització: agost 2023
Periodicitat: anual
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art.17.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art.15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa442 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 32 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional