Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

« Ves enrere
 • Entitat GVA: CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM
 • Nom: ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA LA VIGÈNCIA I S'ÀMPLIA L'AMBITO D'APLICACION DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT I UN GRUP DE PROPIETARIS DELS MUNICIPIS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA I PATERNA, A L'ENTORN DEL PARATGE DE “LA VALLESA DEL MANDOR” PER A LA GESTIÓ FORESTAL DE LA MUNTANYA DE LA SEUA PROPIETAT, I LA SEUA INTEGRACIÓ AL PARC NATURAL DEL TÚRIA
 • Tipus conveni: Addenda
 • Data firma: 09-04-2021
 • Objecte: ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA LA VIGÈNCIA I S'ÀMPLIA L'AMBITO D'APLICACION DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT A través DE LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT I UN GRUP DE PROPIETARIS DELS MUNICIPIS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA I PATERNA, A l'entorn del PARATGE DE “LA VALLESA DEL MANDOR” PER A la GESTIÓ FORESTAL DE LA MUNTANYA DE LA SEUA PROPIETAT, I LA SEUA INTEGRACIÓ Al PARC NATURAL DEL TÚRIA
 • Data de finalització: 22-10-2027
 • Obligacions comuns: LES DE LES PARTS
 • Texte complet del conveni: ADENDA LA VALLESA DE MANDO
 • Matèria:
  • Medi ambient
 • Número de registre Generalitat: 699/2021

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
SRA. MARÍA CARIDAD LASSALA GÓMEZ-TRÉNOR 09-04-2021 Externa Privada -
CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM - Consellería -
SR. ÁLVARO GÓMEZ-TRÉNOR AGUILAR 09-04-2021 Externa Privada -