Visualització de contingut web

Cercador de convenis signats per la Generalitat

Accés als convenis signats per la Generalitat des de l'any 2014. En l'àmbit de la Generalitat s'entén per conveni tot acord de voluntats subscrit per la Generalitat amb altres persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada per al desenvolupament i compliment d'una finalitat d'interés públic. El conveni no podrà tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes.

+ Fonament jurídic

La tramitació i formalització dels convenis que subscriga la Generalitat i el funcionament del Registre de Convenis estan regulats en el Decret 176/2014 (DOCV 7379 de 13.10.2014).

Segons el decret els objectius són:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

Cercador de convenis - 2ª part

Aquest cercador facilita l'accés al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

« Tornar
 • Entitat GVA: CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP
 • Nom: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE FUNDACIONS PER A PROMOURE LA TRANSPARÈNCIA, LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN EL SECTOR FUNDACIONAL A LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Tipus conveni: Conveni singular
 • Data firma: 07-02-2018
 • Objecte: Establir les línies de treball i col·laboració conjunta de la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i l'Associació Espanyola de Fundacions o els seus òrgans de representació a la Comunitat Valenciana en matèria de promoció de la participació, la transparència institucional i la responsabilitat social, enfortint el sector fundacional a la Comunitat Valenciana i, amb això, el conjunt de la societat valenciana.
 • Data de finalització: 07-02-2020
 • Obligacions comuns: La Generalitat es compromet amb la signatura del present conveni a assessorar i promoure la participació de l'AEF en matèria de transparència i responsabilitat social.la AEF es compromet a executar les activitats objecte del conveni i seguir una línia d'actuació basada en els principis de transparència i responsabilitat social.
 • Text complet del conveni: TEXT CONVENI
 • Número de registre Generalitat: 0074/2018

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP - Consellería -
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES - Externa Privada -
Registre 1 de 1

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: art. 21.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional