Visualització de contingut web

Cercador de convenis signats per la Generalitat

Accés als convenis signats per la Generalitat des de l'any 2014. En l'àmbit de la Generalitat s'entén per conveni tot acord de voluntats subscrit per la Generalitat amb altres persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada per al desenvolupament i compliment d'una finalitat d'interés públic. El conveni no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes.

+ Fonament jurídic

La tramitació i formalització dels convenis que subscriga la Generalitat i el funcionament del Registre de Convenis estan regulats en el Decret 176/2014 (DOCV 7379 de 13.10.2014).

Segons el decret els objectius són:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

Cercador de convenis - 2ª part

Aquest cercador facilita l'accés al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, ADIF-ALTA VELOCIDAD CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I ADIF ALTA VELOCITAT PER A L'EXECUCIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES DEL “CANAL D'ACCÉS. FASE 3. INTEGRACIÓ DEL FERROCARRIL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA” LA SEUA DIRECCIÓ I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 531.689.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Protocol general INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) AUTOS VALLDUXENSE, S.L PROVA PER A L'IVAM 0,00
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FVMP) 27-06-7202 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER AL FOMENT TURÍSTIC I LA INFORMACIÓ MUNICIPAL DURANT L’ANY 2022. 50.000,00
 • Turisme
Conveni singular VICEPR. 2A I CONS. D'HABITATGE I ARQUI. BIOCLIMÀTICA AJUNTAMENT D'OLIVA 01-12-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE VSCHAB I L'AJ. D'OLIVA PER A LA GESTIÓ DE L'ACTUACIÓ DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL BARRI ANTIC DE LA CIUTAT D'OLIVA I PER A LA INSTRUMENTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT A 2022 PER A AQUESTA ACTUACIÓ. 844.465,79
 • Habitatge
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO) 23-03-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SANITAT, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ FISABIO, PER A LA CREACIÓ DE LA “AULA D'INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA” 0,00
 • Salut
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 23-03-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I L'ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS DIRIGIT A FACILITAR LA INSERCIÓ DE PERSONES JOVES EN L'ÀMBIT PENITENCIARI, A TRAVÉS DE CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL SITUATS EN EL CENTRE PENITENCIARI VALÈNCIA “ANTONI ASUNCIÓN HERNÁNDEZ” 80.000,00
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA FUNDACIÓ VÍCTIMES DEL TERRORISME (FVT) 22-03-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I LA FUNDACIÓ VÍCTIMES DEL TERRORISME, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DEL TERRORISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 22-03-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DEL TERRORISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA COL.LECTIU DE VÍCTIMES DEL TERRORISME (COVITE) 22-03-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I EL COL·LECTIU DE VÍCTIMES DEL TERRORISME, COVITE, PER ALAPROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA ASSOCIACIÓ COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L'ESTAT VICTIMES DEL TERRORISME 22-03-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ DE COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L'ESTAT VÍCTIMES DEL TERRORISME, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Mostrant 1 - 10 de 7.850 resultats
de 785

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 21.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional