Visualització de contingut web

Control parlamentari

    

 

 

1. Activitat parlamentària

2. Investidura i debats de política general

3. Moció de censura i qüestió de confiança

4. Interpel·lacions, preguntes, compareixences, proposicions no de llei i mocions

 

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana configura un sistema parlamentari, la qual cosa suposa que el Consell està sotmés al control de Les Corts. En l'exercici d'esta funció Les Corts tenen una intervenció decisiva en la formació i en el cessament del govern. El Govern ha de respondre de la gestió política quotidiana davant Les Corts. El control no s'efectua solament en el començament i en l'acabament de la vida del govern, sinó que es manté al llarg de tota l'existència. Si desitgeu més informació consulteu el text consolidat del Reglament de les Corts.

Informes de l'activitat parlamentària del Consell publicats a GVA Oberta (des de juny de 2015).

- Accés al Diari de Sessions de Ple (enllaç a web externa)

- Accés al Diari de Sessions de Comissions (enllaç a web externa)

Canal Corts. Retransmissió en directe de les sessions de comissions, subcomissions i plens de les Corts (enllaç a web externa)

Arxiu audivisual de Les Corts. Consulta els videos de les sessions de comissions, subcomissions i plens de les Corts (enllaç a web externa)

 

INVESTIDURA I DEBATS DE POLÍTICA GENERAL

El primer i més significatiu dels procediments que cal emmarcar dins d'aquesta funció, és el d'Investidura. Així després de cada renovació del Parlament i en els altres supòsits previstos en l'Estatut d'Autonomia en què s'ha de procedir a l'elecció del President o Presidenta de la Generalitat,
 
 • La persona que ostenta la presidència del Parlament, sentida la Junta de Síndics i prèvia consulta als grups polítics amb representació parlamentària estableix la data per a la celebració de la Investidura. Els Grups Parlamentaris són els únics que poden presentar propostes de candidat o candidata a President o Presidenta de la Generalitat, les persones candidates hauran de ser membre de les Corts.
 • La Sessió d'Investidura s'inicia amb la intervenció del candidat o candidata proposat pel Grup o els Grups que representen un major nombre de diputats i diputades. A continuació intervenen les persones que representen als diferents Grups Parlamentaris podent contestar-los a aquests, el candidat o candidata conjunta o separadament, al que podrà seguir un torn de rèplica per part dels i les representants dels Grups Parlamentaris. Conclòs el debat es procedeix a la suspensió de la sessió fixant-se l'hora en la qual s'haurà de procedir a la votació.
 • Si el candidat o candidata obté la majoria absoluta quedarà triat o triada com President o Presidenta de la Generalitat Valenciana. En el cas de no obtindre-la el candidat o candidata següent, segons el suport parlamentari, se sotmet al mateix procediment. En el cas que tampoc obtinga la majoria absoluta es continuarà amb el mateix procediment per als restants candidats i candidates presentats.
 • Si cap candidat o candidata ha obtingut la majoria absoluta es repeteix la votació quaranta-huit hores després. En el cas d'existir més d'un candidat o candidata només participen els i les que hagen obtingut major nombre de vots en la primera votació. Sent proclamat o proclamada President o Presidenta de la Generalitat la persona que haja obtingut un major nombre de vots.
 • Una vegada triat o triada el President o Presidenta de la Generalitat, la persona titular de la presidència de les Corts ho comunica al Rei perquè procedisca al seu nomenament.
El Consell, a través del President o Presidenta realitzarà davant Les Corts, en el primer ple del primer període ordinari de sessions anual (el mes de setembre), una declaració de política general que serà seguida de debat i que podrà concloure amb l'aprovació de resolucions
 
Els anys en què se celebre debat d'investidura, bé per la celebració d'eleccions a les Corts, bé per qualsevol altra causa, no tindrà lloc el debat de política general. Igualment, el ple pot celebrar debats generals sobre l'acció política i de govern a iniciativa del President o Presidenta del Consell o per acord de les Corts. Aquests debats, de conformitat amb el que establisca el Reglament de les Corts, poden també concloure amb l'aprovació de resolucions.
 

 

MOCIÓ DE CENSURA I QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

La Moció de Censura i la Qüestió de Confiança són qualificats de mitjans extraordinaris de control atés que poden provocar el cessament del Govern.
 • El tipus de Moció de Censura pel qual s'ha optat a la Comunitat Valenciana és, igual que en la Constitució Espanyola, de caràcter constructiu, la qual cosa suposa que la Moció de Censura ha d'incorporar la proposta d'un candidat o candidata que, en el cas de ser aprovada, quedaria automàticament investit o investida, això permet que no es produïsquen buits en l'Executiu. La Moció de Censura ha de ser proposada per almenys una cinquena part dels diputats i diputades de la Cambra, necessitant per a la seua aprovació majoria absoluta.
 • La Qüestió de Confiança la pot presentar el President o Presidenta de la Generalitat prèvia deliberació del Consell. Aquesta es pot plantejar sobre el seu programa, sobre una decisió política o sobre un Projecte de llei. Per a la seua aprovació es requereix únicament la majoria simple, a diferència del que succeeix amb la Moció de Censura que, com ja hem indicat, requereix la majoria absoluta. En el cas de no aconseguir la majoria establida el President o Presidenta ha de presentar la seua dimissió, iniciant-se llavors el procés d'investidura.
 • Cercador de Debats de Les Corts Valencianes (enllaç a web externa)

 

INTERPEL·LACIONS, PREGUNTES, COMPAREIXENCES, PROPOSICIONS NO DE LLEI I MOCIONS

Els mitjans ordinaris de control en el Parlament són les Interpel·lacions, preguntes i compareixences. A través d'aquests instruments els parlamentaris i les parlamentàries obtenen una valuosa informació del Govern i de l'Administració per al desenvolupament de futures actuacions, al mateix temps que els permet desenvolupar una crítica de la labor duta a terme pel Govern.
 • Les preguntes parlamentàries, que poden ser escrites i orals, tant en comissió com davant el Ple, van dirigides a qüestions de caràcter concret i puntual.
 • Les Interpel·lacions, que únicament es poden desenvolupar en el Ple de la Cambra, tenen per objecte qüestiones de política general, de tot el Consell o d'algun departament en concret.
 • Les compareixences, que poden desenvolupar-se tant en Ple com en Comissió, permeten que els membres del Govern així com altres autoritats o funcionaris públics puguen informar àmpliament sobre un tema.
Les Proposicions no de llei i les Mocions subsegüents permeten que Les Corts fixen la seua posició o manifesten la seua voluntat sobre un assumpte o un tema determinat, però l'acord no té caràcter legislatiu, ni força jurídica vinculant i, per tant, el seu abast té un caràcter estrictament polític.

Pie de página de control parlamentario

Font: Les Corts Valencianes i òrgan competent en matèria de relacions amb les Corts
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: ---
Data de creació: gener 2016 
Fonament: indicador núm. dccaa164 de l'índex de transparència DYNTRA. Indicadors núm. 17 i 18 de l'INCAU 2016 de Transparència Internacional