Visualització de contingut web

Personal directiu del sector públic instrumental

Les persones que exercisquen càrrecs directius en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, com a presidents o presidentes, directors o directores generals, directors o directores gerents, consellers delegats o conselleres delegades i altres funcions executives similars, així com qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció tenen, segons la legislació vigent en matèria de transparència i bon govern, les mateixes obligacions que els alts càrrecs de la Generalitat.

  • Personal directiu del sector públic instrumental en actiu (format xlsx)
  • Històric del personal directiu del sector públic instrumental (format xlsx)

 

Font: DOGV i unitats de transparència
Data d'actualització: març 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nomenament o un cessament
Data de creació: febrer 2020 
Fonament: Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022)