Visualització de contingut web

Contractes-Programa

Els contractes-programa són convenis interadministratius plurianuals que regulen les relacions jurídiques o econòmiques entre la Generalitat i determinades entitats del sector públic, una de les quals ostenta la potestat finançadora de l'altra, que és de caràcter instrumental i que es compromet l'assoliment de determinats objectius, en règim d'elevada autonomia.

 

Conselleries que han subscrit contractes-programa:

Contractes-Programa - PIE

Font: Sotssecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització: juliol 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juliol 2022
Fonament jurídic: art. 21.1. b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) art. 55 de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública i el Sector Públic Instrumental (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015); Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials. (DOGV núm. 8805 de 06.05.2020).