Visualització de contingut web

Contractes d'emergéncia

Quan l'Administració ha d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill, etc. pot dur a terme el procediment d'adjudicació pel tràmit d'emergència, d'acord amb allò que estableix la normativa de contractació. Consulte els contractes tramitats per emergència que consten en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. Des de la pantalla de resultats pot descarregar tots els contractes de la llista en un fitxer reutilitzable fent clic en les icones CSV o lots CSV.

El termini màxim per a la comunicació de les dades al Registre és de quinze dies hàbils des de l'endemà de la formalització del contracte o de les incidències, en els casos en què aquella siga preceptiva, i de trenta dies hàbils des de la data d'aprovació per l'òrgan de contractació o òrgan competent, quan es tracte de contractes o incidències que no requerisquen formalització.

 

Font: òrgan competent en matèria de contractació
Data d' actualització: juliol 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juliol 2020
Fonament jurídic: art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017), l'article 9.1.a) i b) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 11 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)